Most recent petitions in United Arab Emirates

  • Country: United Arab Emirates
  • Language: English

Chase Away SL Jihadists - රටේ ද්‍රෝහීන් පන්නන ජාතික පෙත්සම

Sinhala Vesrion රටේ ද්‍රෝහීන් පන්නන ජාතික පෙත්සම http://dharmadveepayeiranama.blogspot.com/2012/05/sinhala-petition.html ඉහත යොමුවෙන් කියවා පහත අත්සන ලබා දෙන්න සැ:යු: පෙත්සම සමඟ එකඟ නමුත් ඔබ නම පළකිරීමට නොකැමති නම්, එය නොපෙනෙන සේ අත්සන ලබා දීමට අවකාශ ලබාදී ඇත. ඊ-මේල් ලිපින කිසිවක් පළ නොවේ. English Version Chase Away SL Jihadists To:  The President of Sri Lanka  It is with great concern that we the undersigned protest against the growing trend of increasing Islamic religious intolerance in Sri La

1813 Created: 2012-04-26 Statistics

Wattpad Mature Writers

I have put this petition together for all of us who are mature writers on Wattpad. I know that there have been other petitions, but Wattpad still hasn't made any changes. When I contacted them they said they were looking into makingchanges. But I, and many others feel that looking into and actually making changes are two very different things!We love to use Wattpad, and for many of us it's not just about the writing, it's about making friends as well. So we don'twant to use any other site, but w

1262 Created: 2012-04-25 Statistics

Dog Dragged to Death

On Friday April 20, a dog was tied to the back of a car and dragged to death on the Gyeongbuk expressway in Seoul, South Korea. A police investigation is underway to find the person(s) responsible for this malicious crime. Eyewitnesses have provided video footage and the license plate number to Coexistence of Animal Rights on Earth (CARE) (www.fromcare.org). CARE has handed this evidence to the Seocho police station, filed an official police report, and is doing everything possible to support t

17346 Created: 2012-04-23 Statistics

respect roberto mancini

show your appreciation for roberto mancini and let him continue with his job as manager of Manchester City FC next season, the final year of his contract. we have come so far. let roberto mancini finish the job he was brought into do , whether we finish 1st or 2nd in 2011-12 and see out the final year of his contract with the club next year. show the press that loyalty needs to be recognised and that the fans are behind roberto

1792 Created: 2012-04-07 Statistics

Dayan Jayathialaka must be sent home!

 

131 Created: 2012-02-03 Statistics

BAN ON GITA BY RUSSIA

HI ALL, THIS IS WITH SHEER AND  UTTER DISGRACE IN LETTING YOU KNOW ABOUT THE BAN ON GITA IN RUSSIA, ISKCON HAS FILED A PETITION ON THE SAME,,,,,,,,,,, ISKCON IS SEEKING FOR MEMEBERS TO SUPPORT THIS PETITION,,,,,,,, BEING AN INDIAN ITS EVERY ONES RESPONSIBILTY TO REACT TO SUCH INDECENT PROVOVATIONS MADE BY RUSSIA.  

797 Created: 2011-12-18 Statistics

http://www.petition24.com/gita

Govt has no rights to ban this movement in Russia. There should be freedon of religion and people should be free to follow and read any books .

1576 Created: 2011-12-17 Statistics

Суд над Бхагавад-гитой / Attempt to ban Bhagavad-gita

В России, в городе Томске, идет суд над одной из популярных священных книг мира – «Бхагавад-гитой как она есть» («Бхагавад-гита» в переводе и с комментариями А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады). Прокуратура города Томска предлагает признать самое известное священное писание индуизма экстремистской литературой. «Бхагавад-гита как она есть» переведена более чем на 80 языков и выпущена тиражом более 50 миллионов экземпляров! Ее считают своей главной книгой миллионы людей во всем мире! Это абсурд

51464 Created: 2011-12-16 Statistics

KRSNA VALLEY

I HUMBELY  request the government of Hungary to provided the legal stipulation for the society's continued ownership of Krsna Valley's lands in the interim period until we are again reregistered. Without your legal stipulation there will no pasture for our cows or land to grow our food. We hope we will get your valuable permission to a noble and humble cause.

407 Created: 2011-12-11 Statistics

ISKCON Hungary

The krishna valley project in Hungary is a harmonious blend of nature & religion. Pls permit ISKCON to continue ownership of the farmland. Thanks & Regards,

1417 Created: 2011-12-06 Statistics

VÉDJUK MEG KRISNA-VÖLGYET ÉS A SZENT TEHENEKET!

A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége a hindu világvallás legfőbb képviselője Magyarországon. A Krisna-hívők példamutató vallásgyakorlatot és tiszta életmódot folytatnak, elkötelezettségük az örökérvényű lelki értékek közvetítésére közismert. A nélkülözők megsegítésére, valamint a környezetvédelmi problémák elleni küzdelemben és a fenntartható fejlődés népszerűsítése érdekében tett erőfeszítéseiket és eredményeiket világviszonylatban is nagyra értékelik.  Krisna-völgy ökofalu több száz

44221 Created: 2011-12-03 Statistics

PETITION FOR WOMEN'S RIGHTS IN LEBANON

PETITION FOR WOMEN'S RIGHTS IN LEBANON PRESENTED BY THE THIRD VOICE FOR LEBANON (LEBANESE SOCIAL AND POLITICAL POLICY AND THINK-TANK GROUP) La3emvoix@groups.facebook.com LAWS AND PRACTICES: Lebanon adheres to the United Nations Charter that states that all men are free and equal and have equal rights with no discrimination between men and women. Despite its adherence to the Charter of the United Nations and the signing of international treaties, there is still much discrimination against women b

3637 Created: 2011-11-05 Statistics

PROTECT THE PHOENICIAN PORT on BEIRUT PLOT 1398!!

Dear Friends and citizens, The Ministry of Culture, The Lebanese Gvt, Lebanese everywhere,a Phoenician port has just been discovered in the Minat al Hosn city center area, on plot 1398, behind the MonroeHotel.A Development firm known as Venus Real Estate Development Co [VRED] plans to build 3 mega towers on plot 1398, a 7510 squ meter project worth 500 million $.For 5 months, the DGA has unearthed considerable archeological finds including 2 parallel canals constituting the port structure.the

1616 Created: 2011-11-03 Statistics

Kaichou wa Maid Sama 2nd season!

Well, everyone here probably are fans of the anime Kaichou wa Maid Sama. The anime has only one season. And all the fans want a second season, although aware that this is kinda hard, since the anime hadn't a good audience in Japan. It was with this intention that this petition was created. But the fans will fight for a second season! We want a second season for Kaichou wa Maid Sama! So if you agree with this petition, sign it. This is really important to us. I think we probably need at least 10

1776 Created: 2011-06-14 Statistics

رسالة موجهة إلى السيد ميدفيدف - رئيس جمهورية روسيا الاتحادية

السيد ديمتري آناتوليفيتش ميدفيدف، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية نعبر لكم، نحن الموقعون أدناه من مثفقين  وكتاب وصحفيين وفنانين وناشطين سياسيين وحقوقيين، عن صدمتنا الشديدة من موقف روسيا الاتحادية المنحاز في المحافل الدولية للنظام السوري علمآ أن هذا النظام يقوم بحرب إبادة ضد شعبه الأعزل الذي ينشد الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية. واذ نعلم أن العلاقات بين البلدين تاريخية ووطيدة فإن مصلحة روسيا أكثر ديمومة مع الشعب السوري وليس مع نظام يمارس القتل  والتنكيل اليومي ضد شعبه، نظام فقد شرعيته الأخلا

340 Created: 2011-06-09 Statistics

نداء إلى الاتحاد الأوربي لحماية الشعب السوري

يتعرض الشعب السوري اليوم لمذابح جماعية من قبل الأجهزة الأمنية وقوات الحرس الجمهوري وكتائب مسلحة خاصة تابعة للنظام الحاكم ما يشكل تعديا ومخالفة صارخة لجميع القوانين والأعراف الدولية والوطنية، ويسعى النظام لحرمان الشعب السوري من التطلع نحو الحرية وبناء دولة المؤسسات والقانون والمساواة. منذ أكثر من أربعين عاماً يسيطر على سوريا نظام فردي شمولي، لذا خرجت مظاهرات سلمية في 15 آذار/مارس تنادي بالحرية والكرامة واستعادة الحقوق والحريات المصادرة. قامت القوات الخاصة والحرس الجمهوري برئاسة شقيق الرئيس - ماهر

2056 Created: 2011-05-02 Statistics

نداء لوقف مذابح النظام ضد شعب سوريا

نداء لوقف مذابح النظام ضد شعب سوريا السيد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المحترم يتعرض الشعب السوري اليوم لمذابح جماعية تقوم بها الأجهزة الأمنية للنظام الحاكم ما يشكل تعديا ومخالفة صريحة لجميع القوانين والقواعد والقيم الدولية والوطنية . لقد جند النظام الحاكم أشرس أجهزته الأمنية والعسكرية بأسلحتها المتنوعة للقضاء على تطلعات السوريين نحو الحرية وبناء دولة المؤسسات والقانون، دولة العدل والمساواة لجميع المواطنين دون تمييز بسبب الدين أو الطائفة أو العرق أو الجنس . منذ أكثر من

2157 Created: 2011-04-22 Statistics

xpresslink

This petition is to plead the case of our OFWs in U.A.E. who had sent their cargo using Xpresslink and it's either they have paid an extra amount which is not in the conditions in the service paid for just to get their cargo or until now they haven't gotten their cargo (already beyond 4 months upon sending.) The signed people are those who had suffered this and woud like to seek proper justice on what had transpired. We ask that this business cede from operations otherwise will be providing the

78 Created: 2011-03-30 Statistics

أصلاح قوانين الاحوال الشخصيه المصريه - الرؤيه - الحضانه

هذه الصفحه من أجل جمع توقيعات جميع المتضررين و المؤيدين لتغيير قوانين الاحوال الشخصيه المصريه و خاصه حق الرؤيه لغير الحاضن و الاستضافه و تعديل سن الحضانه من أجل أرسالها لكل الجهات المعنيه فى مصر. مجلس الوزراء - المجلس العسكرى - وزاره العدل - مشيخه الازهر و جميع وسائل الاعلام و المنظمات الحقوقيه الطلبات الاساسيه هى: حق الاب أو الام غير الحاضنه فى أستضافه أولادهم يومين فى الاسبوع و الرجوع بسن الحضانه الى ما أقرته الشريعه الاسلاميه و هو 7 سنوات للولد و 9 سنوات للبنت. برجاء أرسال هذه الصفحه لأكبر عد

1118 Created: 2011-03-30 Statistics

CHILD ABUSE ON WILLING WILLIE SHOW OF TV5 (by Froilan Grate)

Hon. Loretta Ann P. Rosales, Chairperson, Commission on Human Rights Sen. Pia S. Cayetano, Committee Chair, Youth, Women and Family Affairs Hon. Corazon "Dinky" Juliano-Soliman, Secretary, Department of Social Welfare and Development Hon. Grace Poe Llamanzares, Chairman, Movies and Television Ratings and Classification Board Mr. Manny Pangilinan, Chairman, TV5 Justice Santiago M. Kapunan, Officer in Charge, Integrated Bar of The Philippines Mr. John Rojo, President, Philippine Association

2515 Created: 2011-03-28 Statistics