Most popular petitions in India last 24 hours

  • Country: India
  • Language: English
All time | 24 hours | 7 days | 30 days | Last month | 12 months | This year (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

ഹോമിയോപതിയുടെ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും പഠനത്തിനും ആവശ്യപ്പെട്ടതും അർഹതപ്പെട്ടതുമായ ഫണ്ടുകൾ യഥാസമയം ലഭ്യമാക്കണം

കോവിഡ് മഹമാരി ലോകമാകെ പടർന്ന് പിടിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഹോമിയോപ്പതിമേഖല അതിന്റെ വ്യപനത്തിന്റെ തോത് കുറയ്ക്കുന്നതിനും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി 24×7 സന്നദ്ധമാണ്...പക്ഷെ...ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾക്കും മറ്റുമായി വേണ്ടി മേലധികാരികളെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ നിസ്സംഗത പലപ്പോളും മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് വിലങ്ങു തടിയാകുന്നുണ്ട്..ഹോമിയോപതിയുടെ ഫണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കുന്ന, വളർച്ചയ്ക് തടയിടുന്ന അന്ധകാര ശക്തികൾക് കുടപിടിക്കാൻ ആയുഷ് സെക്രട്ടറി മാറുന്നത് ഒട്ടും അഭികാമ്യമല്ല.ഏറ്റവും ഒടുവിൽ 7 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചതുപോലും തടഞ്ഞുവച്ച

Created: 2020-08-11

Time period All countries India
All time 139 132
24 hours 118 111

Petition for Postponing the second test on behalf the entire 12th grade

We would like to request the school management, on behalf of all the 12th-grade students of JSS Public School, HSR Layout, to postpone the upcoming school examinations Request one: We would like the upcoming tests (scheduled to start on the 19th) to be postponed by a week (26th of August). We being informed a week before our scheduled tests gives us an inadequate time period for the proper preparation of our exams demand, and hence our request. These marks may be counted as internals, leading t

Created: 2020-08-12

Time period All countries India
All time 44 43
24 hours 44 43

I SUPPORT AYURVEDA

Ayurveda and other Indian traditional medical systems are crying for investment & marketing. We want Ayurveda hospitals everywhere along with other traditional medicinal systems.

Created: 2020-07-09

Time period All countries India
All time 2024 1970
24 hours 26 24

Cut down of college fees and helping the students during this pandemic.

Students are not able to pay the whole amount of college fees during this pandemic as the businesses and all the work was not functioning properly and due to this parents are also under a lot of pressure and they are not in a state of paying the whole amout. It is kindly requested by the college authorities to consider the situation of the students and cut down the fees or atleast take some steps for making the fee payment easy for the students. 

Created: 2020-08-12

Time period All countries India
All time 9 9
24 hours 9 9

Fee Concession for students amid COVID-19

DirectorUIET CSJM University,Kanpur, Sub: Fees Concession for students  amid COVID-19 Respected sir, The coronavirus crisis will have a long-term impact on the varsity students financially as most of them belong to the middle class and the source of their family income is shut or decreased due to the cancellation of various allowances or Salary Cuts. This is creating a problem for the students after the college reopens as they will not be in a position to pay their fee. Since Lockdown we have no

Created: 2020-08-11

Time period All countries India
All time 44 44
24 hours 7 7

FINAL YEAR EXAMS

15th July 2020 To, The Authorities Of MUHS, Deans of the Institutes, And Administration of the respective Colleges and hospitals, Respected Sir/ Madam We appreciate your efforts for our safety and health during these crisis. We are really thankful to you, college administration, HODs and staff for giving priority to student safety first. We're facing such situation for the first time hence government, Universty and authorities are facing it difficult to decide the fate of our exams.We the studen

Created: 2020-07-14

Time period All countries India
All time 596 595
24 hours 6 6

Dethrone hoe vishaal from admin position

Hello to all the loyal participants of mamta ki murat (except how vishaal). This petition is to make sure that no repression of voices occur in our dear group anymore. Our group was made many years ago, it represented like minds fed up from world coming together. But now the integrity of group is challenged by hoe vishaal's hoe-er ideology and I can't stand to see this group break away. Let's support this petition and restore the values that Mamta ki murat stand for, you people. Now I've said wh

Created: 2020-08-05

Time period All countries India
All time 5 5
24 hours 5 5

We Need Promotion & Internal Marks

*सेवा में**श्रीमान राजेंद्रकुमार अनायथ (उपकुलपति D.C.R.U.S.T ,Murthal हरियाणा)**श्रीमान जी,* *सविनय निवेदन यह है कि हम आपके विश्विद्यालय से संबंधित GATEWAY कॉलेज Sonipat से है जिसने बिना किसी ठोस कारण के हमे इंटरनल में फेल कर दिया है जिसकी वहज से हम थिओरी पेपर में पास होने के बाद भी फेल हो रहे है बार बार, किसी भी कॉलेज में ऐसा नही किया जाता महोदय जी, इंटरनल में फेल होने की वजह से हमारा स्कोर 40% से भी कम बैठ रहा है कोरोना महामारी में बिना परीक्षा सभी छात्रों को प्रमोट करने के हायर एजुकेसन के द्व

Created: 2020-07-15

Time period All countries India
All time 11 11
24 hours 4 4

Conduct CA Final Exams

  Currently whole word is fighting against Corona.  But while fighting with Corona we can't stop and just seat at home. Some really positive sides of Corona disease are - Recovery rate from Corona infection is higher than the death rate. Corona infection is not spreading by air.  If we get in very close contact i.e when we talk with Corona positive patient by maintaining less than half meter distance for straight 30 min then only there is probability (NOT SURERITY) that we may get Corona infecti

Created: 2020-06-14

Time period All countries India
All time 9 9
24 hours 4 4

Is having pets a crime? I need your help in signing this petition so that we as pet parents don't have to struggle getting a house and the rules need to amend in societies creating issues.

Majority of the societies in Mumbai are having issues giving flats on rent to pet owners. Is having a pet or loving an animal or co-existing a crime? I need help to make a mandate rule that no society can disagree on giving a house on rent due to reason like having a pet. We as a community need to come together to not give into pressures of such people and societies. We are paying equal rent then why are we denied houses in good buildings and forced to choose between houses which are a handful.

Created: 2020-08-11

Time period All countries India
All time 80 78
24 hours 3 3Facebook