Call to Ahold ´A responsible retailer listens to its workers´ (NL, ENG)

                                                                                                                                                 
NL: Deze Open Brief van FNV, FairWork, Rural Sociology Group WUR, TIE-Netherlands, InfoBridge Foundation, Bureau

VerAntwoord en Stichting OKIA is zowel opgesteld in het Engels als in het Nederlands. Steun de tomatenplukkers in

de VS en teken de petitie.In pdf:


http://www.supermacht.nl/wp-content/uploads/150410-Open-brief-aan-Ahold-´Een-verantwoordelijke-retailer-luistert-naar-zijn-werkers´.pdf)


ENG: This Open Letter is written in both English and Dutch. Please support the tomatoe pickers in the US and sign

this petition.


In pdf:
http://www.supermacht.nl/wp-content/uploads/150410-Open-letter-to-Ahold-´A-responsible-retailer-listens-to-its-workers´.pdf


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NEDERLANDS:

                                                                                                                                                      

Open brief aan Ahold

Een verantwoordelijke retailer luistert naar zijn werkers

As a major retailer, we take seriously our responsibility towards all those who impact or are impacted by our business in some way. Our stakeholders give us insight and help steer us in the right direction so we can better meet their needs over time, with each group playing a unique role.”

Het zijn mooie woorden die aan duidelijkheid niets te wensen over laten van Dick Boer, CEO van Ahold, in het Responsible Retailing Report 2014 dat Ahold op 9 maart 2015 publiceerde.

Ahold is zeker een major retailer. In Nederland is Albert Heijn de grootste supermarktketen, in de VS zijn dochters Giant en Stop & Shop samen de vijfde retailer en online zelfs marktleider. Ahold heeft hierdoor directe invloed op enorme aantallen consumenten en werknemers. Maar door hun grote inkoopmacht hebben retailers ook invloed op de arbeidsomstandigheden van miljoenen arbeiders die wereldwijd werkzaam zijn bij hun leveranciers.

Helaas zijn eerlijke en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden geen norm in de voedselproductie. Deze sector kent een trieste werkelijkheid van extreme armoede en beroerde arbeidsomstandigheden, tot slavernij aan toe. De grote fastfoodbedrijven en supermarkten spelen met hun inkoopmacht hierbij een cruciale rol. Door de grote prijsdruk die zij opleggen, is er voor telers steeds minder ruimte om een fatsoenlijk loon te betalen.

Er zijn vanaf 2005 in de VS belangrijke stappen gezet om de arbeidsomstandigheden van de werkers in de voedselproductie structureel te verbeteren. In dat jaar sloot Taco Bell, als eerste van inmiddels een dozijn fastfoodbedrijven en supermarktketens, een overeenkomst met de Coalition of Immokalee Workers (CIW) om de tomatenplukkers in Immokalee (Florida) one penny per pound meer te betalen.
Dit akkoord leidde uiteindelijk tot het Fair Food Programma (FFP). Hierin werken telers, landarbeiders en retailers samen om de werkers op de velden een fatsoenlijke beloning en bejegening te garanderen, alsook een bedrijfstoezicht gebaseerd op de ervaringen van de werkers zelf. De werkers hebben een essentiële stem in vormgeving en beoordeling van dit programma. Deze Worker-driven Social Responsibility (WSR) verschilt daarmee cruciaal van de Corporate Social Responsibility (CSR) waarbij grote bedrijven de normen stellen.
Het
FFP wordt toegejuicht door de Werkgroep Bedrijfsleven en Mensenrechten van de VN. Ahold laat zich erop voorstaan dat het deelneemt aan het Global Compact van de VN, maar treedt desondanks niet toe tot FFP. Dat is des te wranger nu Aholds grootste Amerikaanse concurrent Walmart wel is toegetreden.

Vanaf 2010 komt dit onderwerp elk jaar ter sprake op de Ahold-aandeelhoudersvergadering. Ahold voert steeds nieuwe argumenten aan om niet mee te doen.
Bijvoorbeeld omdat het vertrouwt op de wet- en regelgeving in VS en de controle daarop. Of omdat het naar eigen zeggen al fair market prices betaalt. Of omdat Aholds eigen Standards of Engagement (eisen aan telers) al zo goed zijn dat meedoen aan FFP niet nodig is. Of omdat de telers waarmee Ahold werkt al zijn aangesloten bij FFP.

De argumenten van Ahold overtuigen echter niet. Zo is de verwijzing naar wetgeving en overheidscontroles onvoldoende. Al in 2009 gaf de US Government Accountability Office (Rekenkamer) aan dat de controlerende en beschermende functie vanuit de overheid veruit tekort schiet in de agrarische sector.
Ook het argument dat de prijzen fair zouden zijn overtuigt niet. Want die prijzen zijn in werkelijkheid niet transparant en oncontroleerbaar. Pas wanneer de werkers op de velden fatsoenlijk kunnen worden betaald, kan sprake zijn van fair market prices.
Ahold benadrukt dat het inkoopt bij telers die aangesloten zijn bij FFP. Maar Ahold draagt niet financieel aan FFP bij en lift nu alleen maar gratis mee.
Ook het argument dat Ahold zich niet bemoeit met de loononderhandelingen tussen teler en werknemers klopt niet, omdat de ruimte voor een fatsoenlijk loon voortkomt uit de prijs die de inkoper betaalt.

In 2010 onderzocht Ahold de arbeidsomstandigheden bij de inkopers. In december van dat jaar liet Ahold weten dat de toeleveranciers zich hielden aan de Standards of Engagement.

Maar de gegevens om welke bedrijven het gaat en hoe de arbeidsomstandigheden zijn, zijn niet openbaar en daardoor niet verifieerbaar.

En vooral: het is niet aan de top van het bedrijf, of aan de aandeelhouders om te bepalen of de omstandigheden goed genoeg zijn. Dat oordeel is aan de werkers zelf.

In Florida is een basis gelegd voor een structurele verbetering. Cruciaal element is het commitment van de retailers. Inmiddels heeft een belangrijke groep concurrenten van Ahold zich bij het programma aangesloten.

Wij zijn benieuwd welke kant Ahold zal kiezen. Blijft het argumenten voordragen om niet aan FFP mee te hoeven doen? Of kiest het concern er nu toch voor zijn enorme invloed in te zetten voor een respectvolle bejegening van de mensen aan de onderkant van de keten die ons eten verbouwen?



De ondertekenaars van deze brief steunen de werkers in Florida en roepen hierbij Ahold op in het Fair Food Programma te participeren.



Op 10 april 2015 ondertekend door:

Catelene Paschier, Vicevoorzitter FNV
Sandra Claassen, Directeur FairWork
Prof. dr. ir. J.S.C. (Han) Wiskerke, Leerstoelhouder Rural Sociology Group WUR


Mede namens:
TIE-Netherlands
InfoBridge Foundation
Bureau VerAntwoord
Stichting OKIA

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


ENGLISH:

                                                                                                                                                    
 

Open Letter to Ahold

A responsible retailer listens to its workers

“As a major retailer, we take seriously our responsibility towards all those who impact or are impacted by our business in some way. Our stakeholders give us insight and help steer us in the right direction so we can better meet their needs over time, with each group playing a unique role.”

These nice words make Ahold’s position unequivocally clear, as spoken by Ahold’s CEO Dick Boer in the Responsible Retailing Report 2014 that Ahold published March 9th, 2015.

Ahold is, no doubt, a major retailer. In the Netherlands, Albert Heijn is the largest supermarket chain. In the U.S., its subsidiaries Giant and Stop & Shop are the 5th largest retailers and are also leaders in online grocery sales. This means Ahold has direct influence on a large number of consumers and employees. But through their enormous buying power, retailers can also exert influence on the labour conditions of millions of workers worldwide that are employed by their providers.

Unfortunately, fair and decent labour conditions are not the standard in food production. The dismal reality within this sector is one of extreme poverty and poor labour conditions, even including cases of slavery. Given their buying power, large fast food companies and supermarket chains play a crucial role in this. The immense price pressure they impose leaves growers with ever diminishing space for paying decent wages.

For over a decade, important steps have been taken by workers themselves in the U.S. to structurally improve the labour conditions of workers in the food production. In 2005, Taco Bell concluded an agreement with the Coalition of Immokalee Workers (CIW) to pay the tomato pickers in Immokalee (Florida) one penny per pound extra. In the years since, over a dozen other fast food companies and supermarket chains have followed suit.

The efforts of the CIW have led to the creation of the Fair Food Program (FFP), which brings together growers, farmworkers and retailers to cooperate and guarantee the workers in the fields a decent livelihood and decent treatment, as well as farm auditing based on the experiences of the workers themselves. The workers have an essential voice in the shaping and reviewing of this program. This Worker-driven Social Responsibility (WSR) therefore differs crucially from Corporate Social Responsibility (CSR), where large companies set the standards.

The FFP is applauded by the U.N. Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises. Ahold takes pride in participating in the Global Compact of the U.N., but despite this, it refuses to participate in the FFP. All the more striking is that Walmart, Ahold’s largest U.S. competitor, has signed the FFP.

Since 2010, this matter has been brought to the table of each Ahold Annual General Meeting. Each time, Ahold raises new arguments in order not to participate. For example, Ahold representatives say they trust the existing laws and regulations in the U.S. They also claim - in their own words – that Ahold already pays fair prices. Another claim is that Ahold’s own Standards of Engagement (demands to growers) are so good that participation in the FFP is not necessary. Yet another is that the growers that cooperate with Ahold are already participating in the FFP.

However, the arguments of Ahold are not convincing. For example, in reference to U.S. law, regulations and supervision is insufficient. Already in 2009 the U.S. Government Accountability Office indicated that the state largely failed to exercise its oversight and protecting function in the agriculture sector. Also the argument of fair prices is not convincing because these prices in reality are not transparent and verifiable. Only when the workers in the fields are paid decently can one speak of fair market prices.

Ahold stresses that it buys from growers that are participating in the FPP, but as long as Ahold doesn´t contribute financially to the FFP, it merely acts as a free rider. Also the argument that Ahold doesn´t mingle in the wage negotiations between growers and workers does not hold, because the space for paying decent wages only arises from the price that the buyer is willing to pay.

In 2010, Ahold examined the labour conditions of its providers. In December of the same year, Ahold declared that its providers adhere to Ahold’s Standards of Engagement. But which companies is Ahold referring to? What are the labour conditions on site? That information has not been made public.
And moreover: it is not for the CEOs or the shareholders of Ahold to define if circumstances in those companies are good or not. That judgement is for the workers themselves to make.

In Florida, the foundation has been laid for structural improvement. A crucial element is the commitment of retailers. In the meantime, an important group of Ahold’s competitors have joined the program. We are curious to know which side Ahold is going to choose. Will the company keep on offering excuses for not participating in the FPP? Or will it use its enormous power in favour of respectful treatment of the people at the bottom of the chain that grows our food?



The signatories of this letter support the workers in Florida. Ahold, join the Fair Food Program now!!



On April 10, 2015 signed by:

Catelene Paschier, Vice President of FNV
Sandra Claassen, Director of FairWork
Prof. dr. ir. J.S.C. (Han) Wiskerke, Chair Holder of Rural Sociology Group WUR


Also in name of:
TIE-Netherlands
InfoBridge Foundation
Bureau VerAntwoord
Stichting OKIA

//


Fair Food for Ahold    Contact the author of the petition