جنرال ظاهرظاهر به قربانیان فیرهای هوایی نهم ۱۸ سنبله پاسخ بګوید


Guest

/ #1

2014-09-13 10:12

سلامونه بعد جنرال ظاهر فه هره موضع كي جيدي زان شايي مگر دي شمال تلوالي هرعمل باندي سترگي پتوي بل داچي دومره وسله دوى ته اجازه ولي وركوي