جنرال ظاهرظاهر به قربانیان فیرهای هوایی نهم ۱۸ سنبله پاسخ بګوید


Guest

/ #3

2014-09-13 10:34

من که یکی از محصلین افغان در رومانیا هستم و از درد مردم و کشورم رنج میبرم و هر روز لحظه شماری میکنم که نتایج انتخابات اعلام شودو این زور گویی ها خاتمه پیدا کند تا از شر گروهی که در حال به بهران کشاندن کشورم هستند خلاص شویم
اما بر عکس این گروه های منفور و زشت هر روز قد علم میکنند و جوانان را به گلوله میبندند و دست به چپاول میزنند اما شخص هست که باید مانع این کارها در در شهر کابل شود اما چرا ممانعت نمیکند؟
آغای جنرال ظاهر من که به شخصیت شما احترام دارم و شخصی پر کار هم بودید پس چرا این روزها در مقابل این گروهها خاموش هستید لطفا جواب بدهید و مانع این مردم بی حیثیت شوید پیش از آنکه حیثیت دیگران را به خاک یکسان کند و مردم را به خاک و خون بکشاند...