جنرال ظاهرظاهر به قربانیان فیرهای هوایی نهم ۱۸ سنبله پاسخ بګوید


Guest

/ #4

2014-09-13 10:41

بايد جندرال ظاهير ددي ورستيو
بي امنيو جواب ورکړي