جنرال ظاهرظاهر به قربانیان فیرهای هوایی نهم ۱۸ سنبله پاسخ بګوید


Guest

/ #8

2014-09-13 15:14

لطفاً با عاملين اين رويداد برخورد قانونى نمايد و براى جلو گيرى از اين نوع حادثات أقدام جدو نماييد