جنرال ظاهرظاهر به قربانیان فیرهای هوایی نهم ۱۸ سنبله پاسخ بګوید


Guest

/ #9

2014-09-13 15:23

دشهید د ورځی قدر په دی نه کیږی چی په هغه ورځ د یو بل مسلمان او بیا  افغان او بیا د یو مظلوم وینه تویه شی او ووژل شی او داچی جنرال ظاهر    ظاهر د کابل امنیه قومندان دی او د بعضو لخوا ورته د قهرمان لقب هم ورکړل شوی اوس نو ددی مسئولیت دی چی قاتل ونیسی او د قانون منګلو ته یی وسپاری ترڅوپه راتلوونکی داسی بله کومه غمیزه ونه وینو