Initiativ för att erkänna albanska körkort i Sverige/ Njohja e patentës shqiptare në Suedi

Senaste 15 åren har antalet utländska medborgare ökat på flyttning från Albanien till Sverige på grund av jobb. Vi har haft ett stort behov att Sverige erkännas albansk körkort.

 

 Vi har lika många praktiska och ekonomiska anledningar av validering och körkort överföring, vilket innebär att vi har samma rätt som t.ex. de som kommer från EU länderna.

 

 Vi anser att det är nödvändigt hålla med om albanska körkorten i Sverige för att underlätta deras vistelse i anknytning med jobbet.

 

 Till det här inslaget förväntar vi ett positivt beslut av relevanta myndigheter och samarbete mellan Albanien och Kungariket Sverige.

 

Në 15 vitet e fundit, numri i shtetasve të huaj është rritur duke lëvizur nga Shqipëria në Suedi për shkak të punësimit. Ne kemi shumë nevojë që Suedia të njohe lejet e drejtimit shqiptare.

 

 Kemi po aq arsye praktike dhe financiare për vleftësimin dhe transferimin e lejes së drejtimit, që do të thotë se pse mos të kemi të njëjtën të drejtë si p.sh. ata që vijnë nga vendet e BE-së.

 

 Ne besojmë se është e nevojshme të bihet dakord për lejet e drejtimit shqiptar në Suedi për të lehtësuar qëndrimin e tyre në lidhje me punën.

 

 Për këtë element presim një vendim pozitiv nga autoritetet përkatëse dhe bashkëpunim mes Shqipërisë dhe Mbretërisë së Suedisë.

Sign this Petition

By signing, I authorize Silvana Begaj to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.

Please note that you cannot confirm your signature by replying to this message.
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...