KU Leuven, stop samenwerking met Israëlische politie!

[English version below]  

Stop samenwerking met Israëlische politie! Petitie gericht aan de KU Leuven  

Eind september werd in De Morgen een open brief gepubliceerd waarin 35 professoren vragen aan de KU Leuven om een onderzoek in samenwerking met de Israëlische politie stop te zetten (http://www.demorgen.be/opinie/open-brief-aan-ku-leuven-rector-rik-torfs-stop-de-samenwerking-met-de-israelische-politie-b72e4662/). Via deze ingekorte online versie kunnen ook andere personeelsleden van de universiteit deze vraag kracht bijzetten, in de hoop dat de universiteit, de rechtsfaculteit en de betrokken onderzoekscel criminologie, inziet dat de verontwaardiging hierover breed wordt gedeeld binnen onze universiteit.  

Israëlische instellingen en bedrijven genieten een geprivilegieerde toegang tot Horizon 2020, het lopende EU programma voor onderzoek en innovatie. Eén van deze projecten is “LAW-TRAIN”, dat wordt gecoördineerd door de Bar Ilan University en heeft het Israëlische Ministerie van Publieke Veiligheid en de Nationale Politie als partner. Aan Belgische zijde participeren de Belgische Federale Overheidsdienst Justitie en, als enige Europese universiteit, de Katholieke Universiteit Leuven. Het project wil ondervragingstechnieken bij grensoverschrijdende misdrijven stroomlijnen; voor training van de ondervragers wordt gewerkt met virtuele omgevingen op basis van gaming-technologie.  

De Israëlische politie, de veiligheidsdiensten en het gevangeniswezen werden reeds vele malen aangeklaagd door internationale instellingen als de VN en de Europese Unie, en door mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch. Worden telkens zwaar op de korrel genomen: hun racistisch en brutaal optreden, het systematisch gebruik van mishandeling, geweld, foltering en andere grove schendingen van de mensenrechten. Het hoofdkwartier van de Nationale Politie is bovendien gevestigd in illegaal bezet Oost-Jerusalem; de samenwerking ermee is in strijd met het internationaal recht. Samenwerking met het Israëlisch Ministerie voor Openbare Veiligheid en haar ordehandhavingsdiensten is daarom ethisch, zo al niet juridisch, onaanvaardbaar. De Bar Ilan University leidt het project. Zoals andere Israëlische universiteiten steunt ook zij op actieve wijze de bezetting en kolonisering van Palestina. Zij draagt met name bij tot de academische opleiding van de gevreesde veiligheidsdienst, de Shin Bet of Shabak via een speciaal opleidingsprogramma voor veiligheidsagenten in actieve dienst. De Shin Bet is berucht en gevreesd voor haar folterpraktijken, chantage en andere schendingen van de mensenrechten tijdens ondervragingen.

Gericht op directe samenwerking met het Israëlische veiligheidsapparaat, helpt “LAW-TRAIN” de onderdrukking van het Palestijnse volk legitimeren én faciliteren. De KU Leuven heeft binnen het project als taak het rapport over het “legale kader” voor te bereiden. Daarmee maakt zij zich objectief medeplichtig aan een beleid dat aan de Palestijnen hun meest fundamentele mensenrechten ontzegt. De Israëlische staat pleegt onder meer inbreuk op het recht op fysieke integriteit, op eigendom, op huisvesting, op onderwijs, op een adequate levensstandaard, op bewegingsvrijheid, op vrije beschikking over natuurlijke hulpbronnen, op gelijkheid en op zelfbeschikking. Wij handelen vanuit een diepe bezorgdheid om het lot van het Palestijnse volk, waaronder ook de Palestijnse academici en hun studenten. Hun recht op onderwijs en academische vrijheid wordt constant door de bezetter geschonden. Ze ondervinden de grootste moeite om te werken en te studeren en een normaal leven te leiden zonder angst voor repressie, aanvallen op hun campus of zelfs voor hun leven.

Een bijzonder aandachtspunt vormt voor ons de onrustwekkende stijging van het aantal arrestaties van en gevangenisstraffen voor kinderen (soms amper 12 jaar oud). Zonder recht op juridische bijstand voor of tijdens ondervragingen, staan zij in de gevangenis bloot aan intimidatie, bedreigingen en verbaal, psychisch, fysiek en seksueel geweld. Het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind wordt door Israël keer op keer met de voeten getreden.

De Portugese overheid heeft beslist zich volledig terug te trekken uit het “LAW-TRAIN”-project. Wij durven erop aandringen dat onze Alma Mater dat voorbeeld zou volgen.    

[English version] Stop collaboration with Israeli Police! Petition to the Leuven University  

End of September, De Morgen published an open letter signed by 35 professors to ask the KU Leuven to stop a research cooperation with the Israeli police (http://www.demorgen.be/opinie/open-brief-aan-ku-leuven-rector-rik-torfs stop the cooperation-with-the-israeli-police b72e4662). Through this shortened online version, other employees of the university can now also sign this petition to reinforce the request, in the hope that the University, the Faculty of Law and the Research Unit of Criminology involved in this project, will understand that this outrage is widely shared within our university.

 Israeli institutions and companies enjoy a privileged access to Horizon 2020, the current EU program for research and innovation. One of these projects is "LAW-TRAIN", coordinated by Bar Ilan University and which has the Israel Ministry of Public Security and the National Police as a partner. On the Belgian side are participating the Belgian Federal Department of Justice and, as the only European university, the Catholic University of Leuven. The project aims to streamline interrogation techniques in cross borders crimes. For the training of interrogators they work with virtual environments using gaming technology.  

The Israeli police, security forces and prison system were on numerous occasions indicted by international institutions like the UN and the European Union, and by human rights organizations such as Amnesty International and Human Rights Watch. The main crimes are: their racist and brutal action, the systematic use of abuse, violence, torture and other gross violations of human rights. The headquarters of the National Police is also located in illegally occupied East Jerusalem. Cooperation with them is contrary to international law. Cooperation with the Israeli Ministry of Public Security and its law enforcement agencies, therefore, is from an ethical viewpoint - if not in legal terms - unacceptable.  

Bar Ilan University is leading the project. Like other Israeli universities, it supports actively the occupation and colonization of Palestine. They are in particular contributing to the academic training of the feared secret service, the Shin Bet or Shabak, through a special training program for security officers in active service. The Shin Bet is notorious and feared for its torture, blackmail and other human rights abuses during interrogations.   Focused on direct collaboration with the Israeli security apparatus, the "LAW-TRAIN" research project facilitates and (at least symbolically) legitimizes the oppression of the Palestinian people.

The role of KU Leuven within the project is to prepare the report on the "legal framework", which makes it objectively complicit in a policy that denies their most basic human rights to the Palestinians. The Israeli state commits crimes including infringement of the right to physical integrity, to property, to housing, to education, to an adequate standard of living, to freedom, to free access to natural resources, equality and self-determination.   We act out of a deep concern for the plight of the Palestinian people, including Palestinian academics and their students. Their right to education and academic freedom is constantly violated by the occupying forces. They face the greatest difficulty to work and study and live a normal life without fear of repression, attacks on their campus or even their very lives. 

A particular concern is for us the alarming increase in the number of arrests and prison terms for children (sometimes barely 12 years old). Without the right to legal assistance before or during interrogations, they are in prison subject to harassment, threats and verbal, psychological, physical and sexual violence. The International Convention on the Rights of the Child is repeatedly violated by Israel. 

The Portuguese government has decided to withdraw entirely from the "LAW-TRAIN" project. We dare to ask our Alma Mater to follow that example.

Sign this Petition

By signing, I authorize Lieven De Cauter to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.

Please note that you cannot confirm your signature by replying to this message.
Facebook