ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාල විභාගයන් ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂාවන්ගෙන් පැවැත්විය යුතුයි

Comments

#4

*සිංහළ සහ දෙමළ භාෂාවෙන් නීතිය හැදෑරීමට ඇති අයිතිය රැක ගනිමු.*

Sinhala and Tamil is not just our language, its our emotion.

The limits of my language mean the limits of my world.” — Ludwig Wittgenstein.

Zameel Udayar (Mawanella , 2022-06-26)

#5

Students should allow to Sit for the examination in any one of the given three languages .

Nihal Weerapana (Colombo , 2022-06-26)

#7

We have right of language according to the constitution. Therefore, we must deserve it.

Wasana Dilhani (Horana, 2022-06-26)

#8

Students should allow to Sit for the examination in any one of the given three languages .

Indika Govinnage (Ja Ela, 2022-06-26)

#10

I am signing this because I am a Law college student who would like protect official Languages in Sri Lanka.

Anu Elapatha (Colombo, 2022-06-26)

#15

Anjana

Anjana Bandara (Rambukkana , 2022-06-26)

#16

I'm signing

Dahami Aberathna (Gampaha, 2022-06-26)

#20

I’m signing this because I believe a country must focus on its most speaking language when it comes to legal education. Law is focused on its native people. Hence law should be able to easily interactive with its people.

Sanduni Sellahewa (Matara, 2022-06-26)

#22

I'm signing because I'm a Law student.

Buddhima Kannangara (Bandaragama, 2022-06-26)

#24

රාජ්‍ය භාෂාව වන සිංහල සහ දමිළ භාෂාවෙන් පමණක් විභාගය පැවැත්විය යුතුය.

Prageeth Thilina (Matara, 2022-06-26)

#27

Jeewaka

Jeewaka Supun (Dambulla, 2022-06-26)

#32

Nithmi

Nithmi Perera (Bandaragama, 2022-06-26)

#33

I'm signing because it's my right
Thilni

Thilini Piyasena (Anuradhpura , 2022-06-26)

#40

Language is a right given by the constitution of Sri Lanka.

Pubudini Dissanayake (Gampaha, 2022-06-26)

#43

I want to follow Attorney at laws exams in sinhala mediam

Madushani Kaushalya (Colombo, 2022-06-26)

#44

I'm signing because I'm a law student.

Ishaa Maduwanthi (Polonaruwa, 2022-06-26)

#46

Students who have applied to sit for the Sinhala and Tamil medium examinations of the Sri Lanka Law College should be required to appear for the examinations in the official languages Sinhala and Tamil. It is our fundamental right

N Wijayarathna (polonnaruwa, 2022-06-26)

#47

i want to promote sinhala language.

Sachini Sansala (Dankotuwa, 2022-06-26)

#58

Examination should be conducted in the official languages.

Mohamed Munafir Hiras Ahamed (Batticaloa , 2022-06-26)

#59

All nationalities living in Sri Lanka have the right to write the exam in their own language at the Law College. Therefore granting that right

Bodhie Sapumohotti (Weeraketiya, 2022-06-26)

#62

I'm signing the petition because I trust conducting Attorney at Law exams in English is violation of fundamental rights.

Neranja Anuradhanayake (Kandy, 2022-06-26)

#71

I'm signing because I am a law student.

G.V.D.A.P. VITHANAGE (Anuradhapura, 2022-06-26)

#72

Saruka

Meheramba liyanage Saruka Dilshan (Buttala , 2022-06-26)

#76

Its not fair to held exams only in English

Kasun Divanjana (Wennappuwa , 2022-06-26)

#79

Dineshi

Dineshi Premasiri (Matale, 2022-06-26)

#83

Sinhala language is state language ..

Chamil Kathriarachchi (Ratnapura , 2022-06-27)

#85

FR breach by the Circular of formar Justice minister

Mohideen Razick (Colombo , 2022-06-27)

#88

To secure the fundamental rights of the Article 18 in Constitution of SL.

Udithe Jayasinghe (Colombo 06, 2022-06-27)

#91

I ' m signing the petition because we want apper the exam in our mother language..

Lakshila Madushani (Horana, 2022-06-27)

#93

court activities are held in sinhala at present

asoka ananda (chilaw, 2022-06-27)

#100

I am writing the upcoming exam in Tamil but that does not mean I am not fluent in English language. It is a right of an every individual in SL to sit for the exam in either of the language as it is an official language.
If the place we study fundamental rights violates FR then there wont be no hope of justice among public.

Ahmad Zumair (Kandy , 2022-06-27)

#105

I am singing because my mother language is Sinhala. I studied in sinhal medium so I cannot give my හෘදයංගම අදහස ඉදිරිපත් කල ෙනාහැක මෙග් නීතිමය දැනුම අදහස නිසි ෙලස ඉදිපත් කල ෙනාහැක තවද මා දැනට වයස අවුරුදු 63 ක වයෙස් පසුවන අතර මට ෙමෙතක් ඉගන ගත් සියල්ල “ගගට කැපුව ඉනි” වාෙග් සිදුවනු ඇත. අනික ඉංග්‍රිසි දන්න අය උසාවිෙය් ඉංග්‍රිසිෙයන් වැඩ කරයි බැරි අය නිකං ඉදියි ඉතිකාට වත් ඇති xxx අමාරුව ෙමාකක්ද ඇයි ෙම්තරම් අෙප් මව් භාෂාවට ගරහන්ෙන් ෙම්ක තනිකරම මනව අයිතිවාසිකම් කඩ කිරිමක් මුලික නිතිය උල්ලංගනය කිරිමක් දුප්පත් ලමයකුට ග ෙම් ලමයකුට ඉස්සරහට එන්නන තියන අවස්ථාව වලක්වන බාධාවක් ෙමය ට එෙරහිව අපි නැගි සිටිමු ෙකෙස් උනත් දැනටමත් ඉංග්‍රිසිෙයන් ෙමාන ෙබාරුවක් ලීවත් පංති සමාර්ත ෙදන විභාගයක් ෙන් ෙම් විභාගය. තාමාත් ඉංග්‍රිසියට පුx ෙදන ලංකාෙව් අපි ෙමානවා බලාෙපාෙරාත්තු ෙවමුද.

Bethmage Wijewardana (Trincomalee , 2022-06-27)

#106

I am sihala medium student of open university,i have any problem of english language

Shiromala anuruddika Gunasinghe (Kandy, 2022-06-27)

#107

This is purely gatekeeping and a decision of so much disconnect with the reality of the profession. It should be everybody's right to learn their own law in their own language, the languages in which most courts are still practising

Hasura Mapa (Avissawella, 2022-06-27)

#108

I think many students can't face to examination in English

Hirushi Weerasinghe (Matara , 2022-06-27)

#111

Sinhala language.

Sayuri Bopearachchi (Ragama, 2022-06-27)

#114

Sinhala and tamil languages are the mother tongue language of srilankans

Ashif Amjad (Kurunegala , 2022-06-28)

#115

It’s unfair for the students and every student can’t understand English because our mother language is SINHALA.

Heshan De Silva (Negombo , 2022-06-28)

#116

සියලු දෙනාට තම මවු භාෂාවෙන් විභාගය සඳහා පෙනී සිටීමේ වරප්‍රසාදය හිමිවිය යුතුය.

Lahiru Madhawa Weerasinghe (Bandaragama , 2022-06-28)

#117

As a law student, I have experiences about this. In Srilanka our official languages are Sinhala and Tamil languages. So the exms should helt in those languages also. As an independent Nation, we must build our own legal systems and laws.so why should we learn the law in English medium? As i feel it's a procedure which indirectly challenge to our independence.

Ishara Kumari (Rathnapura, 2022-06-28)

#118

I am requesting to held all the exams in Sinhala and Tamil.

Nalin Herath (Welipennagahamulla, Sri Lanka, 2022-06-28)

#119

We to have tge right to study and practise in our native language.

Ernest Perera (Colombo 04, 2022-06-28)

#122

I'm signing because I agree it

Upeksha Rathnayaka (Anuradhapura, 2022-06-29)

#125

lakruwan.

Lakruwan sampaya (pannala, 2022-06-29)

#126

We want to learn our motherlanguage.

Mallika Perera (Bandaragama , 2022-06-29)

#129

I want SLLC exams to be held in official language of sri lanka

Chamila Chandrasena (Kurunegala, 2022-06-30)

#133

Sinhala and Tamil language is a mother toung for every citizen of Srilanka.
A/L. and O/L examinations and other competition examination are conducting in own language.
So Law college examination must be conducted in own language. Bcs those are fundermental rights of every citizen.
As far is Japanese concerned they conduct everything in their mother toung due to this ethics japan is well - developed.

Ibralebbe Mohammed. Ismail (Kalmunai , 2022-06-30)

#136

මම මවු භාෂාවෙන් ඉගෙන ගන්න නිසා.

Suranga Bandara (Kandy, 2022-06-30)

#137

I'm signing because the Sinhala is our first language.

Virasha Kularathna (Anuradhapura, 2022-07-01)

#139

It is very necessary for all the sinhala medium student.

Gamvarige Sandaruwan (Bulathsinhalada , 2022-07-02)

#144

I am signing this petition because there is a violation of expressing,using,thinking and educating from mother toung

Buddhika Kavindu Gayan (Kadawatha, 2022-07-02)

#146

I am signing this petition because we have to protect our fundamental right of using of mother language.

Wajira Bandara (Gampaha , 2022-07-03)

#147

I want SLLC exams to be held in official language of Sri Lanka

Dinuka De Zoysa (Galle, 2022-07-03)

#149

Gayan

Gayan Niroshan (Monaragala , 2022-07-04)

#151

I also completed LLB degree by singhala

Ramishka Perera (Sri lankan, 2022-07-04)

#154

Sinhala is the mother tongue and one of the official languages in Sri Lanka. Students have the right for it.

BBNC PERERA (NITTAMBUWA, 2022-07-05)

#155

This is not fair

Vishaka Costha (Malabe, 2022-07-05)

#157

Thilanka

Thilanka Nayani (Kelaniya , 2022-07-07)

#160

I am signing because I want SLLC exams to be held in official languages of Sri Lanka (Not only in English language).

Sarath Wataketiya (Udadumbara , 2022-07-08)

#161

I am a law student

Nipun Sachinthana (Elpitiya, 2022-07-08)

#162

Ishani
Udeshika

Ishani Udeshika (Rathnpura , 2022-07-08)

#163

It should be in sinhala tamil and english medium also

TDK Ranjanie (Walasmulla , 2022-07-08)

#166

I'm not fluent in english.Because i think this exam should be conducted in the official languages

M.R. Kularathna (Kaluthara, 2022-07-23)

#171

I want SLLC exams to be held in official language of Sri Lanka (Not only in English language)

Marasingha Arachchige Umesha (Dankotuwa , 2022-08-13)

#172

I want SLLC exams to be held in official languages in sri lanka

Shashikala Hemanthi (Dompe , 2022-08-13)

#178

There should be include all there languages while writing the attorney final exam.

Isanka Nishshanka (Balangoda , 2022-08-13)

#179

It should be a right to study and sit for exams in your mother tongue as per our constitution and even morally.

Rohan Fernando (Moratuwa , 2022-08-13)

#181

I want SLLC exams to be held in official languages of Sri Lanka (not only in English language)

Suneth Walisundara (Kandy , 2022-08-13)

#182

I want SLLC eexams to be held in official languages of Sri Lanka ( not only in English )

Mangali Dissanayaka (Anuradhapura , 2022-08-13)

#183

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ම සදහන් වනවා තමන් කැමති මාධ්‍යයකින් අධ්‍යාපනය ලැබීමට අයිතියක් තියෙන බව එය නිතීය ඉගැන්වීම් කරන ආයතන වලින් ම උල්ලංඝනය වීම ඉතා කණගාටුදායක වන අතර විරෝධය පල කරමි.

Harsha Hettiarachchi (Colombo, 2022-08-13)

#186

As a multinational ,multicultural country we should be able to do our law college examinations in all three languages. It should not be restricted to English language .

Madhuka Amarasinghe (Padukka, 2022-08-14)

#187

I agree with this suggestion

Indika Wickramarathna (Galle, 2022-08-14)

#188

I'm signing this because I want to have SLLC exams to be held in the official language (Sinhala ) of Sri Lanka. Also most of the students studied in Sinhala medium so that they need to face the exam in Sinhala medium.

Kamalsekara Mannapperuma (Anuradhapura , 2022-08-14)

#191

I want SLLC exam to be held in official languages in sri lanka ( not only in English language?

Bathiudeen Jasmila Banu (Valaichenai , 2022-08-14)

#193

I want SLLC exam to be held in official languages in sri lanka ( not only in English language)

Haris Abdul Jabbar (Kalmunai, 2022-08-14)

#194

This is very unfair decision

Lakmini Thilakarathna (Colombo, 2022-08-14)

#195

I want SLLC exams to to be held in official languages of Sri Lanka (Not only in English language)*

Priya Weerasinghe (Eppawela, 2022-08-14)

#196

I would like to do that exam in sinhala

Windya Weerasekara (Kandy, 2022-08-14)

#198

I want SLLC exam to be held in official langiages of Sri Lanka

Tharushi Harindi (Galle, 2022-08-14)

#199

I want SLLC exams to be held in official language of Sri Lanka(Not only in English Language )

S.M.IImasha Dilml (Wennappuwa, 2022-08-14)Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...