بیانیه شماره 2 مجمع هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارتباط با وقایع اخیر در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

Comments

#10

Our students need peace.

Mohammad reza Samaei (Shiraz, 2022-11-20)

#29

I am a human

Sedigheh Amooee (Shiraz, 2022-11-20)

#34

y

azam abbaso (شیراز, 2022-11-20)

#63

برای ایران

سید امیر اصلانی (شیراز, 2022-11-20)

#64

I'm a human

مهدی حسینی (شیراز, 2022-11-20)

#65

I am Iranian.

Mohammad Majid Oryadi Zanjani (Shiraz+, 2022-11-20)

#66

I am Iranian.

مريم وهاب (Shiraz, 2022-11-20)

#148

نادر تتیده

نادر تتیده (شیراز, 2022-11-21)

#176

Freedom

Zahrra Rasouli (Tehran, 2022-11-26)Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...