اعلام حمایت جامعه مامائی از اعمال دستور وزیر محترم بهداشت برای انتقال گروه های مامایی به دانشکده های پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

Statistics

DateSignatures
2019-02-15 1
2018-07-04 1
2018-05-07 1
2018-05-03 1
2018-05-01 1
2018-04-30 1
2018-04-29 3
2018-04-28 8
2018-04-27 13
2018-04-26 7
2018-04-25 26
2018-04-24 5
2018-04-01 1
2018-03-28 1
2018-03-09 1
2018-03-07 4
2018-03-06 3
2018-03-05 1
2018-03-04 2
2018-03-03 39
2018-03-02 1
2018-03-01 1
2018-02-28 4
2018-02-27 27
2018-02-26 122
2018-02-25 105
2018-02-17 1
2018-02-11 2
2018-02-08 5
2018-02-07 2

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook