اعتراض به بخشنامه جدید معاونت درمان در خصوص عدم استفاده از سونوگرافی توسط متخصصین زنان

Statistics

CitySignatures
DateSignatures
2018-03-05 1
2018-02-20 1
2018-02-19 1

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook