عدم بازتاب یا پیگیری مشکلات نیروهای شرکتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی علیرغم تماس ها و ارسال هزاران پیامک اعتراضی به آن سازمان

Statistics

DateSignatures
2020-05-02 1
2020-05-01 1
2020-04-29 4
2020-04-28 2
2020-04-27 9
2020-04-26 16
2020-04-25 16
2020-04-22 3
2020-04-21 2
2020-04-20 1
2020-04-19 6
2020-04-18 8
2020-04-17 27
2020-04-16 22
2020-04-15 53
2020-04-14 138
2020-04-13 149
2020-04-12 236
2020-04-11 328
2020-04-10 603Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...