ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධන සංස්ථාවෙන් සිදුවන වධහිංසාවට එරෙහිව. (Against torture by the Sri Lanka Land Development Corporation.)

Statistics

DateSignatures
2022-02-07 1
2021-07-07 1
2021-07-05 1
2021-07-01 2
2021-06-29 1
2021-06-28 1
2021-06-27 2
2021-06-25 2
2021-06-23 1
2021-06-18 1
2021-06-17 1
2021-06-15 3
2021-06-14 3
2021-06-13 2
2021-06-11 1
2021-06-10 3
2021-06-09 7
2021-06-08 3
2021-06-07 6
2021-06-06 20
2021-06-05 2Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...