بیانیه شماره 2 مجمع هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارتباط با وقایع اخیر در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

Statistics

DateSignatures
2022-12-06 4
2022-12-03 1
2022-12-02 1
2022-12-01 1
2022-11-30 2
2022-11-29 2
2022-11-26 41
2022-11-25 1
2022-11-24 3
2022-11-23 5
2022-11-22 8
2022-11-21 58
2022-11-20 83
2022-11-19 5Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...