DECLARATION in Defense of Religious Freedom in Bulgaria

Comments

#2

Подписвам, защото смятам, че живея в свободна и демократична страна, в която всеки има правото да упражнява правата си (а също да изпълнява задълженията си) съгласно конституцията, и че не мога да се съглася с ограничаването на правата ми като вярващ християнин.

(Велико Търново, 2018-06-01)

#4

Не е редно една християнска деноминация да бъде дискриминирана спрямо друга, още повече, когато в евангелските среди имат много висока успеваемост в интегрирането на ромските общности, което другаде не се среща. Ограничава се вярата в Бога (религията), а се правят силни стъпки в посока легализация на еднополови бракове, смяна на полове, генджър психически разстройства и т. н. Трябва да си спомним какво нинебсъхранило като нация в исторически аспект, 500 години робство са много ереме и единствено делото на цар Борис запазва българските (християнските) ценности и морал.

(Пазарджик, 2018-06-02)

#6

Подписвам, защото не желая отново да живея в тоталитарна страна, в която свободата на съвестта и свободата на словото нищо не значат.

(Видин, 2018-06-02)

#7

Свободата се защитава и поддържа с истината.
Моля политиците да съсредоточат усърдието си срещу корупцията която е реален враг на народните интереси, а не вярата на гражданите.

(Лондон, 2018-06-02)

#9

Подписвам, защото с внесените законопроекти грубо се потъпква абсолютното лично, ненакърнимо и основно право на свобода на мисълта, съвестта и религията. Предложените правни норми нямат място в българското законодателство.

(София, 2018-06-02)

#10

Подписвам тъй като законопроектът ограничава правото на християните свободно да практикуват своята вяра и убеждения.

(София, 2018-06-03)

#18

Предложенията за промяна в Закона за вероизповеданията са противоконституционни и противоречат на всички международни документи за човешките права и свободата на съвестта, мисълта и словото.

(София, 2018-06-03)

#19

Съгласие с текста на петицията

(Бургас, 2018-06-03)

#21

Бог и винаги е Бил и ще Бъде

(Бургас, 2018-06-03)

#33

Не съм съгласна с намесата на държавата в работата на църквата. С предложените промени се нарушава Конституцията на РБ.

(София, 2018-06-03)

#36

Подписвам, защото подкрепям отстояваните от авторите на петицията права, свободи и отговорности на отделните граждани и на религиозните общности като цяло.

(София, 2018-06-03)

#43

Не съм съгласна с предложенити поправки и допълнения.

(Cradley Heath, 2018-06-04)

#50

Подписвам, защото смятам, че законопроекта и е заплаха срещу свободата на Словото.

(София, 2018-06-04)

#54

Това в противоречие с Конституцията на РБ. Това води до сегредация и ограничение на дейността на Църквата, това е толериране на една деноминация и незачитане правата на другите (което е против правата ми като вярващ с протестанстки убеждения). Този закон няма да изпълни заложената цел, за ограничаване на екстремитски групи в нашата родина, това е посегателство и то грубо, срещу правата ми като гражданин на България. Това е в противоречие и с европейските директиви за правата на човека в евро съюза. Това е опит да се постави под зависимост и вмешателство във вътрешните дела на едно от най-големите вероизповедания Източно православното от страна на държавата, а по Конституция Църквата и държавата са отделени и така трябва да си остане. Защото много от исторически присъстващите църкви в България, част от които и аз принадлежа и от които служа, са доказали по безспорен начин много пъти, че са лоялни по отношение на сигурността в страната ни и копнеят за благото на всеки човек, без никакво изключение относно етническа, народноста, политическа, възрастова, здравословна, образователна, полова и др. различни принадлежности. Защото мисля, че това е заставане срещу дейността на църквите в нашата страна е заставане срещу суверенната воля на Бога и това няма да доведе до добро за отечеството ни.

(Варна, 2018-06-04)

#63

Подписвам, защото желая България да уважава правото на свобода на вярата и словото на хората от евангелските общности.

(Стара Загора, 2018-06-04)

#68

Подписвам, защото не искам отново да се върнем в онези не толкова далечни времена, където нямаше свобода на словото, волята и вярата ни!

(София , 2018-06-04)

#74

„Защото ГОСПОД дава мъдрост, от устата Му излизат знание и разум. Той запазва истинска мъдрост за честните, щит е за ходещите в непорочност, за да закриля пътеките на правдата и да пази пътя на светиите Си.“ - Притчи 2:6-8

(Смолян, 2018-06-04)

#90

Одобрявам каузата,подкрепям тази позиция

(София, 2018-06-04)

#91

Подписвам заащото като вярващ християнин, споделям напълно декларацията

(София, 2018-06-04)

#93

Против законопроектите за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, съответно № 854-01-34/04.05.2018 г. от БСП, ГЕРБ и ДПС и № 854-01-35/09.05.2018 г

(Димитровград, 2018-06-04)

#95

Подписвам, защото смятам, че проекто-закона е неоснователен, крайно несправедлив и в разрез с основите на демократичното устройство на една държава.

(София, 2018-06-04)

#98

Аз съм "за" свободата на словото и съвестта.

(Пловдив, 2018-06-04)

#101

смятам този закон за неправилен.

(Бургас, 2018-06-04)

#105

Подписвам, защото... Търновската Конституция е била подписана в по-голямата си част от вярващи хора, вложили в нея принципи и стандарти взети от Онзи в когото вярват. В периода след турското робство България достига да има златен лев. Уважавайки свободата на всеки да бъде какъвто си иска, аз заявявам, че не съм съгласен от държавата да бъдат извадени онези морални принципи, които могат да я направят силна, само за да угодим на неголяма група хора с криви желания.

(Русе, 2018-06-04)

#106

Като част от Християнската общност, каквито се очаква да бъдем в цяла България, не считам за раденони допустимо да бъда ограничаван в изповядването на моята вяра, както не са ограничавани мисюлманите о по 3пъти на ден публично се молят на техният бог. При условие, че християнското движение в лицето на Протестантството е основна религия в големи икономически държави, каквото е САЩ, и не нарушава обществения и моралния ред, а точно обратното, учи на смирение и покорство и не вреди на никого, апелирам подобни законопроекти ограничаващи християнството под която и да е църква, Католическа, Православна или Протестантска, да бъде ограничавани. В противен случай това го приемам като дискриминация към тази част от населението, което изповядва Исус Христос за техен Бог, или грубо потъпкване на правата!!!!!!

(Шумен, 2018-06-04)

#107

Това НС НЕ МОЖЕ да съставя закони! Няма кой!

(В.Търново, 2018-06-04)

#110

поради сериозните нарушения, които се предлага да станат част от действащото право. Внесените законопроекти са ненужни и дори застрашаващи конституционния ред.

(Троян, 2018-06-04)

#116

Съгласен съм с текста на петицията

(Видин , 2018-06-04)

#118

Подписвам тази петиция, защото съм съгласна с нея и съм против отнемането на свободата на словото и съвестта, мисълта, вярата

(София, 2018-06-04)

#121

Подписвам, защото не приемам проектозакона за вероизповеданието.

(София, 2018-06-04)

#132

Считам за мой дълг, право и не искам връщането на тоталитарни ограничения на свободата на вярващите!

(В. Търново, 2018-06-04)

#138

ограничават основното право на свобода на мисълта и вярата

(мбол, 2018-06-04)

#144

вярата да се споделя свободно

(Варна, 2018-06-04)

#146

Всеки човек е личност и има пълното право да изповядва своите лични убеждения !!!Стига да не вредят и да с в ущърб на него самия!!!

(Holon, 2018-06-04)

#153

Мисля, че законопроектът е тендинциозен. Отменя свободата на словото и съвестта и погазва основни човешки права.

(София, 2018-06-05)

#162

Съгласна съм с направените възражения по отношение на предлаганите изменения на Закона за вероизповеданията!

(София, 2018-06-05)

#174

Подписвам, защото :
1. Това не са адекватни и ефективни мерки за борба с религиозния радикализъм, а по-скоро са предварителни санкции на принципа на предварително вменената вина. Това противоречи на смисъла на правовия ред.
2. Историческият опит подсказва, че там където държавата е регулирала религиозния живот на хората, винаги се е стигало до отнемане на суверенни права и дискриминиране. 13 века инквизиция и подтискане го доказва. Френската революция също го доказва.
3. Не е логично общества (предимно протестантски), които имат традиционно историческо присъствие повече от 130 г. (за някои и повече), свързани са с нашия национален бит и култура и които са доказали своята полезност за обществото чрез динамична и перманентна обществена подкрепа чрез различни дейности и благотворителност, днес да бъдат третирани като потенциално непредсказуеми и неизвестни общества.
4. Принципа на самоопределяне е суверен и е в основата на храмовия ред в цивилизованите общества. Всяко ограничаване на този принцип е антихуманен и нечовешки. Той засяга най-дълбоките душевни кътчета и смисъл на човешкото съществуване.

(Пазарджик, 2018-06-05)

#186

Вярата е важна. Ние сме християни. Защо строите джамии, а забранявате християнските ценности?

(Добрич, 2018-06-05)

#190

Съм християнин и не желая да се ограничават правата ни на вероизповедание.
Бог да пази България!

(Пловдив, 2018-06-06)

#191

Промените в закона няма да увеличат степента на сигурност спрямо насилствени религиозни идеологии, а ще увеличат контрола на правителствените чиновници върху изповядването на религиозните убеждения и участието във верски общности на почтените граждани.

(София, 2018-06-06)

#194

Не знам защо се опитват да вървят против Бога! Една от най-важните заповеди към нас е "ВЪРВЕТЕ И ПРАВЕТЕ УЧЕНИЦИ" Ако ние не говорим за вярата си и за живия Бог Исус Христос, то Бог ще направи камъните и магаретата да говорят!

(Sofia, 2018-06-06)

#200

Подписвам, защото искам свобода на вероизповеданието

(София, 2018-06-06)