කෘෂිකර්මාන්තයට, සත්ව පාලනයට, මහජන සෞඛ්‍යයට හා පරිසරයට අහිතකර කාබනික පොහොර ආනයනය නතර කරන ලෙස ඉල්ලීම.

Statistics

DateSignatures
2021-11-29 1
2021-11-15 1
2021-10-30 1
2021-10-29 1
2021-10-27 6
2021-10-25 11
2021-10-24 2
2021-10-14 2
2021-10-13 1
2021-10-10 2
2021-10-08 1
2021-10-07 1
2021-10-06 1
2021-10-05 1
2021-10-04 2
2021-10-03 2
2021-10-02 5
2021-10-01 5
2021-09-30 10
2021-09-29 74
2021-09-28 297
2021-09-27 556
2021-09-26 459Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...