جنرال ظاهرظاهر به قربانیان فیرهای هوایی نهم ۱۸ سنبله پاسخ بګوید


Guest

/ #11

2014-09-13 19:30

I'm speechless for what happened