درخواست اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت از مقام معظم رهبری

Statistics

CitySignatures
تهران (Iran) 506
تهران (Iran) 440
شیراز (Iran) 376
shiraz (Iran) 270
ساری (Iran) 191
تبریز (Iran) 187
اهواز (Iran) 166
تبریز (Iran) 155
Sari (Iran) 151
اصفهان (Iran) 149
زاهدان (Iran) 141
Kermanshah (Iran) 136
کرمانشاه (Iran) 133
مشهد (Iran) 133
یاسوج (Iran) 128
زنجان (Iran) 125
اردبیل (Iran) 125
Ahvaz (Iran) 122
Mashhad (Iran) 116
زاهدان (Iran) 111
Isfahan (Iran) 108
سمنان (Iran) 99
سنندج (Iran) 94
ارومیه (Iran) 93
بیرجند (Iran) 91
همدان (Iran) 90
خرم آباد (Iran) 89
Zanjan (Iran) 89
Yasuj (Iran) 85
قم (Iran) 83
Semnan (Iran) 79
سبزوار (Iran) 78
زابل (Iran) 78
اردبیل (Iran) 77
ایلام (Iran) 77
بندرعباس (Iran) 76
یزد (Iran) 71
birjand (Iran) 69
کرج (Iran) 68
رشت (Iran) 67
Gorgan (Iran) 66
کرمان (Iran) 66
کاشان (Iran) 66
Sanandaj (Iran) 65
قزوین (Iran) 65
گرگان (Iran) 63
Kerman (Iran) 63
اراک (Iran) 62
رفسنجان (Iran) 62
بابل (Iran) 61
Qom (Iran) 61
گناباد (Iran) 60
Khorramabad (Iran) 59
yazd (Iran) 59
اراک (Iran) 57
Babol (Iran) 57
جهرم (Iran) 51
Hamadan (Iran) 51
Ilam (Iran) 50
Zabol (Iran) 49
علوم پزشکی سبزوار (Iran) 49
Urmia (Iran) 49
Rasht (Iran) 48
Rafsanjan (Iran) 46
شهرکرد (Iran) 46
بوشهر (Iran) 45
بجنورد (Iran) 44
Jahrom (Iran) 42
نیشابور (Iran) 42
Qazvin (Iran) 42
بهبهان (Iran) 39
Kashan (Iran) 39
آبادان (Iran) 36
شاهرود (Iran) 34
شيراز (Iran) 34
Bandar Abbas (Iran) 34
karaj (Iran) 34
Abadan (Iran) 32
Bushehr (Iran) 31
خرم اباد (Iran) 30
Behbahan (Iran) 28
مراغه (Iran) 27
سیرجان (Iran) 26
Fasa (Iran) 26
Maragheh (Iran) 24
Neyshabur (Iran) 23
Gonabad (Iran) 23
تبريز (Iran) 23
دزفول (Iran) 22
شوشتر (Iran) 22
همدان (Iran) 21
Khoy (Iran) 20
بم (Iran) 20
خوی (Iran) 20
جیرفت (Iran) 19
Shahrekord (Iran) 18
Sirjan (Iran) 17
Khoramabad (Iran) 17
فسا (Iran) 17
تربت حیدریه (Iran) 17
Esfahan (Iran) 16
ساوه (Iran) 14
Tehran (United States) 14
Bojnurd (Iran) 13
تهران (United States) 13
Shahroud (Iran) 13
Iranshahr (Iran) 12
Ahwaz (Iran) 12
Jiroft (Iran) 12
Ramsar (Iran) 12
كرمانشاه (Iran) 11
Bam (Iran) 11
البرز (Iran) 10
Dezful (Iran) 10
ياسوج (Iran) 10
BandarAbbas (Iran) 10
اسفراین (Iran) 9
يزد (Iran) 9
رامسر (Iran) 9
سنندج (United States) 9
Larestan (Iran) 8
كرج (Iran) 8
ایرانشهر (Iran) 8
Saveh (Iran) 8
فارس (Iran) 8
Tabriz (United Kingdom) 7
Shoushtar (Iran) 7
ساري (Iran) 7
اردبيل (Iran) 7
بروجرد (Iran) 7
Alborz (Iran) 6
لار (Iran) 6
Gerash (Iran) 6
خلخال (Iran) 6
لارستان (Iran) 6
khalkhal (Iran) 6
بندرعباس (United States) 6
زابل (United States) 6
Esfarayen (Iran) 6
رشت (United States) 6
دامغان (Iran) 6
شیراز (United States) 5
تهران (United Kingdom) 5
Sari (United States) 5
مشهد (United States) 5
. (Iran) 5
اردبیل (United States) 5
Ardebil (Iran) 5
خمین (Iran) 5
Lar (Iran) 5
بيرجند (Iran) 5
ابادان (Iran) 5
اروميه (Iran) 5
لنگرود (Iran) 5
Bojnord (Iran) 5
Boushehr (Iran) 5
Ssbzevar (Iran) 5
سنندج (Germany) 5
شهرکرد (United States) 5
Other locations 870
DateSignatures
2022-05-14 1
2022-04-10 6
2022-04-08 1
2022-03-15 1
2022-02-22 1
2022-02-21 4
2022-02-19 11
2022-02-18 31
2022-02-17 1
2022-02-15 1
2022-02-14 3
2022-02-13 41
2022-02-12 4
2022-02-09 1
2022-02-04 3
2022-02-02 1
2022-01-29 1
2022-01-25 1
2022-01-23 4
2022-01-22 6
2022-01-21 2
2022-01-18 1
2022-01-16 1
2022-01-14 1
2022-01-12 3
2022-01-11 1
2022-01-10 1
2022-01-09 5
2022-01-08 2
2022-01-06 1
2022-01-04 2
2022-01-03 2
2022-01-02 1
2021-12-31 6
2021-12-30 1
2021-12-29 2
2021-12-28 2
2021-12-27 9
2021-12-26 47
2021-12-25 4
2021-12-24 14
2021-12-23 14
2021-12-22 12
2021-12-21 25
2021-12-20 15
2021-12-19 66
2021-12-18 77
2021-12-17 187
2021-12-16 346
2021-12-15 1293
2021-10-06 1
2021-07-29 2
2021-07-28 6
2021-07-27 1
2021-07-11 2
2021-07-10 1
2021-07-02 1
2021-06-22 1
2021-06-20 4
2021-06-19 7
2021-06-18 15
2021-06-17 7
2021-06-16 18
2021-06-15 3
2021-06-14 3
2021-06-13 1
2021-06-12 2
2021-06-11 1
2021-06-10 2
2021-06-09 1
2021-06-08 9
2021-06-07 11
2021-06-06 2
2021-06-05 3
2021-06-04 9
2021-06-03 19
2021-06-02 19
2021-06-01 20
2021-05-31 61
2021-05-30 152
2021-05-29 401
2021-05-28 1139
2021-01-24 1
2021-01-21 1
2020-11-02 4
2020-11-01 3
2020-10-31 133
2020-10-30 220
2020-10-28 2
2020-10-26 1
2020-10-23 1
2020-10-22 3
2020-10-21 2
2020-10-20 3
2020-10-19 4
2020-10-18 5
2020-10-17 2
2020-10-16 6
2020-10-15 9
2020-10-14 14
2020-10-13 32
2020-10-12 106
2020-10-11 515
2020-10-10 438
2020-10-08 2
2020-10-01 4
2020-09-30 41
2020-09-29 259
2020-09-28 342
2020-09-14 1
2020-09-03 1
2020-08-23 1
2020-08-10 1
2020-07-20 1
2020-07-15 1
2020-07-13 2
2020-07-11 2
2020-07-10 1
2020-07-08 2
2020-07-05 3
2020-06-30 2
2020-06-26 2
2020-06-17 1
2020-06-13 1
2020-06-11 1
2020-06-06 1
2020-06-04 3
2020-05-29 1
2020-05-15 1
2020-05-09 1
2020-05-06 1
2020-05-01 1
2020-04-28 1
2020-04-27 5
2020-04-18 1
2020-04-14 1
2020-04-12 3
2020-04-11 5
2020-04-10 7
2020-04-06 1
2020-04-05 1
2020-03-25 2
2020-03-24 2
2020-03-23 1
2020-03-21 3
2020-03-20 3
2020-03-19 2
2020-03-18 4
2020-03-17 5
2020-03-16 13
2020-03-15 4
2020-03-14 2
2020-03-13 5
2020-03-12 4
2020-03-11 36
2020-03-10 12
2020-03-09 30
2020-03-08 78
2020-03-07 185
2020-03-06 765
2020-03-05 1716Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...