اعتراض به اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر ساختمان از طرف کارفرمایان

مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان مخالفت خود را با صحبت های وزیر محترم راه و شهرسازی جناب آقای دکتر آخوندی در خصوص اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر ساختمان از طریق مالکان و کارفرمایان اعلام می دارند


جمعی از مهندسان نظام مهندسی ساختمان کشور    Contact the author of the petition