اعتراض به اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر ساختمان از طرف کارفرمایان

مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان مخالفت خود را با صحبت های وزیر محترم راه و شهرسازی جناب آقای دکتر آخوندی در خصوص اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر ساختمان از طریق مالکان و کارفرمایان اعلام می دارند


جمعی از مهندسان نظام مهندسی ساختمان کشور    Contact the author of the petition

Sign this Petition

By signing, I authorize جمعی از مهندسان نظام مهندسی ساختمان کشور to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook