!به جنگ بگوئیم: نه 
"جنگ سوریه، یمن، افغانستان، عراق و لیبی افروخته از سکوت ماست - نه رای ماست نه رای ملت در خون نشسته"
 
ما امضا کننده‌گان ایرانی ِ این بیانیه با هر گونه یاری ِ نظامی و غیر نظامی در تداوم جنگ افروزی و قتل‌عام مردم سوریه و جهان مخالف‌ایم. در این گرداب خون، صرفا در کنار مردم رنج‌دیده خواهیم ماند. مردم‌کشی‌های صورت گرفته در سوریه، یمن، افغانستان، عراق، لیبی و کل خاورمیانه همچنین سرکوب اعتراضات مخالفان جنگ در غرب ، توسط حکومت‌ها بدون همه‌پرسی از توابع صورت گرفته است . گردآب خون را متوقف کنید. کشتار مردم سوریه،یمن،افغانستان،عراق،لیبی را خاتمه دهید
 
**********
 
 Say no to War

 

Wars in Syria, Yemen, Afghanistan, Iraq and Libya are waged because of our silence, not our votes, nor the afflicted nations' wills.

 

We, the Iranian signatories of this petition, are strongly against any military, and nonmilitary, aid provided by the ruling Islamic regime of Iran, resulting in the prolongation of warmongering and massacre of the people of Syria, and other places around the world.

 

In the bloodbaths of the middle east, we will stand alongside the suffering people. Atrocities committed in Syria, Yemen, Afghanistan, Iraq and Libya and all over the middle east and suppression of anti-war protest in the west, are committed by the governments and have not been condoned by the citizens.

 
 
Stop massacring people of Syria, Yemen, Afghanistan, Iraq and Libya.