درخواست از ریاست محتر دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى جناب آقاى دكتر صمد زاده پیرامون اجرای قرارداد دندانپزشکان خانواده

بسمه تعالی
تاریخ
نامه شماره ۴

ریاست محترم دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
جناب آقای دکتر صمدزاده
با سلام و احترام،
ضمن تقدیم مراتب تبریک به جنابعالی و سایر دست‌اندرکاران حوزه سلامت در اجرای طرح تحول سلامت دهان و دندان در مناطق روستایی و دستاوردهای آن بویژه مردم مناطق محروم، اینجانبان دندانپزشکان خانواده مشغول به خدمت در شبکه‌های بهداشتی و درمانی استان بوشهر، پیرو مکاتبات انجام شده با روسای محترم شبکه‌های بهداشت، معاونت محترم بهداشتی و ریاست محترم آن دانشگاه مبنی بر اعمال برخی تغییرات از سوی آن دانشگاه محترم در نحوه اجرای بندهای مندرج در قراردادهای نیروها که مشروح آن به پیوست تقدیم شده است، مواردی را به استحضار حضرتعالی میرساند.

قراردادهای اینجانبان طبق روال آن دانشگاه محترم به صورت اقماری عقد گردیده است، با توجه به اینکه روزهای موظفی اینجانبان طبق نسخه‌ی قرارداد، به صورت ۱۵ روز موظف در هر ماه بوده است (و در ۱۵ روز باقیمانده نیروی مقابل در مرکز خدمت می‌کرده است) نحوه‌ی محاسبه‌ی عملکرد ماهانه‌ی اینجانبان به صورت ۱۵ روز موظف در فرمول ماده ۶۴ اعمال می‌شده است، اما طبق صورتجلسه‌ی مورخ ۹۷٫۴٫۲۰ آن دانشگاه محترم، شرایطی جدید بدون قید در قراردادها منظور شده است و آن احتساب ۳۰ روز کاری با وجود حضور ۱۵ روزه نیروها در مراکز می‌باشد و متاسفانه این مورد بدون ذکر در قراردادها عطف به ماسبق گردیده و از تاريخ ٩٦/١٠/١ در دستور کار قرار گرفته است. از آنجاکه عقد قرارداد با آگاهی کامل طرفین از شرایط موظف و تعهدات ممکن خواهد بود و مطابق قوانین، قراردادها تا آخرین روز هر سال اعتبار دارد و برای هر سال جدید قراردادهای جداگانه منعقد میگردد، از حضرتعالی مستدعی‌ست دستور فرمایيد با توجه به ماده۴ قانون مدنی کشور درمورد عطف به ماسبق نشدن قوانین مندرج در قراردادها، تا زمان ابلاغ تغییرات مورد نظر به اینجانبان، ضمن اعمال مفاد قرارداد جاری، تغییرات ایجاد شده را در روزهای موظفی، در قالب یک قرارداد جدید از تاریخ ابلاغ به اینجانبان، لحاظ فرمایند.

با سپاس از حسن توجه همیشگی حضرتعالی
مهر و امضا

Sign this Petition

By signing, I authorize behnoosh soghi to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook