درخواست اقدام ازانجمن محترم صنعت پخش دارو وشرکت های پخش برای آزادی دکترگودرزی_داروسازموسس اززندان جهت اعاده طلب شرکت های پخش دارو

به نام قادر رحمان

انجمن معزز صنعت پخش دارو

شرکت های محترم پخش دارو

بدینوسیله ماگروهی ازهمکاران دکترگودرزی_داروسازموسس درشهرری که به دلیل مداخله شریکی شیاد در درخواست داروخانه ازتعدادی شرکت پخش و فروش داروها درخارج از داروخانه مورد ظلم  واجحاف قرارگرفته است درخواست آزادی این همکاررااز زندان داریم, از ریاست معزز واعضای محترم صنعت پخش دارو و شرکت های محترم پخش طلب کارازداروخانه دکترگودرزی تمنا داریم باعنایت به فرمایشات اولیای الهی مبنی برصبرومدارا بربندگان مظلوم پروردگارمنان موجبات آزادی ایشان رااززندان فراهم آورند تاباپیگیری واعاده وجوه واموالی که دراختیارشریک اسبقش هست شرکت های پخش طلب کار رابه حق شرعی وقانونی خودبرسانند, الطاف تان مزید و اجرتان باپروردگار در دنیا وآخرت 


حمید رضا اسکندری    Contact the author of the petition

Sign this Petition

By signing, I authorize حمید رضا اسکندری to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.

Please note that you cannot confirm your signature by replying to this message.
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook