نامه درخواست اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ریاست محترم هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس

باسمه‌تعالی  

ریاست محترم هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، تصویب‌نامۀ مورخ 11/2/1401 هیئت محترم وزیران و تبصره (5) و (۶) ماده (11) آن (پیوست: ابلاغیۀ معاون اول محترم رییس جمهور مورخ 15/2/1401)، درخصوص بدعت عجیب کاهش سنگین حقوق برخی از اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، به دلایل زیر کاملاً در تضاد با قوانین بالادستی است. خواهشمند است دستور فرمایید با لحاظ این تناقضات و با توجه به آثار و تبعات بسیار سنگین کاهش غیرقانونی حقوق، تبصره‌های فوق‌الذکر ملغی اعلام شود: 1.  تناقض با بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۴۰۱ و روح این بند در خصوص افزایش حقوق اعضای هیئت علمی وزارت علوم  و نه کاهش حقوق اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت (آیا هدف کمیسیون تلفیق و مجلس محترم، کاهش حقوق فاحش از تعداد محدودی از اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت بوده یا ترمیم حقوق همه اعضای هیئت علمی وزارت علوم؟!!) 2.  تناقض با ماده 4 قانون مدنی مبنی بر "اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد..." 3.  تناقض با بند (ی) ماده (۷) قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه‌ها، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و تناقض با ماده (1) قانون احکام دایمی توسعه کشور در خصوص اختیار هیئت امناء جهت تعیین فوق العاده‌های حقوق اعضای هیئت علمی    4.  تناقض با قوانین مربوط به حقوق مکتسبۀ اداری (کاهش قریب به ۴۰درصدی حقوق تعدادی عضو هیئت علمی با وجود پرداخت کسورات بازنشستگی آن به مدت دو دهه ( و یا حتی بیشتر)، قطعا در تضاد با حقوق مکتسبه است) 5.  تناقض با آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیئت علمی مصوب هیئت امنای دانشگاه‌‌ها، ماده (۱۲) آن در خصوص الزام اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت به خدمت به صورت تمام وقت جغرافیایی و پذیرش تکالیف و محدودیت های ناشی از آن و همچنین تبصره ماده (۵۰) این آیین نامه در خصوص ضرائب حقوقی اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی 6.  تناقض با قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 22/9/1366 مجلس شورای اسلامی، ‌آیین‌نامه موضوع تبصره یک ماده (2) آن مصوب 1/8/1367 و اصلاح ماده (2) آن مصوب 12/10/1375و صراحت این قانون در خصوص پرداخت این حق به تمامی اعضای هیات علمی دانشکده های گروه پزشکی و شاغلان رشته های پیراپزشکی در قبال محرومیت از مطب، داروخانه، آزمایشگاه یا انواع دیگر درآمدهای خارج از دانشگاه و نه یک گروه خاص و نه صرفاً محرومیت از مطب 7.  اشاره کاملا نادرست تبصره (5) به بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه این بند (این ماده به هیچ عنوان ارتباطی به اعضای هیئت علمی ندارد و مربوط به کارکنان غیر هیئت علمی و استناد و تمسک به آن جهت تضییع حقوق اعضای هیئت علمی کاملاً نادرست است.)   علاوه بر این لازم به ذکر است با اجرای کاهش ضرایب و خروج از تمام وقت جغرافیایی، علاوه بر خسران مالی، محدودیت­هایی نیز برای رشد و بالندگی علمی این افراد (مواردی چون توقف بیشتر برای ارتقای مرتبه علمی، توصیه به عدم احراز پست های مدیریتی، محدودیت اخذ پایان نامه، در اولویت نبودن برای استفاده از امکانات رفاهی و ...) بر اساس آیین نامه­ها و مصوبات مختلف دانشگاه های علوم پزشکی نیز ایجاد می شود. لذا از آن هیئت محترم تقاضای بررسی داشته و امید به اجرای عدالت داریم. پیشاپیش از دقت نظر آن هیئت محترم سپاسگزاریم.

 

علاوه بر این لازم به ذکر است با اجرای کاهش ضرایب و خروج از تمام وقت جغرافیایی، علاوه بر خسران مالی، محدودیت­هایی نیز برای رشد و بالندگی علمی این افراد (مواردی چون توقف بیشتر برای ارتقای مرتبه علمی، توصیه به عدم احراز پست های مدیریتی، محدودیت اخذ پایان نامه، در اولویت نبودن برای استفاده از امکانات رفاهی و ...) بر اساس آیین نامه­ها و مصوبات مختلف دانشگاه های علوم پزشکی نیز ایجاد می شود. لذا از آن هیئت محترم تقاضای بررسی داشته و امید به اجرای عدالت داریم. پیشاپیش از دقت نظر آن هیئت محترم سپاسگزاریم.  

اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی                                                       

 : رونوشت

       معاونت محترم حقوقی و امور مجلس شورای اسلامی

    وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 مشاور محترم وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

  معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 معاون محترم حقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

  معاون محترم توسعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی      


اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی    Contact the author of the petition

Sign this Petition

By signing, I authorize اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...