ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාල විභාගයන් ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂාවන්ගෙන් පැවැත්විය යුතුයි

The Legal Council of Sri Lanka has made a decision to hold its examinations only in English, meaning Sinhala and Tamil medium students of Sri Lanka Law College will now be required to answer for papers in English, meaning a majority of students of Sri Lanka Law College will now be compelled to understand and write in a language that most Sri Lankans are not very familiar with, the colonial ghost that we all revere, English.

It should not be so. Examinations should be conducted in the official languages ​​Sinhala and Tamil

ශ්‍රී ලංකා නීති සභාව සිය විභාග ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පමණක් පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇත, එනම් ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයේ සිංහල සහ දෙමළ මාධ්‍ය සිසුන්ට දැන් ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්‍ර සඳහා පිළිතුරු සැපයීම අවශ්‍ය වනු ඇත, එනම් ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයේ සිසුන් බහුතරයක්. බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට එතරම් හුරු නැති භාෂාවකින්, අපි කවුරුත් ගරු කරන යටත් විජිත අවතාරය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තේරුම් ගෙන ලිවීමට දැන් බල කෙරෙනු ඇත. 

එය එසේ නොවිය යුතුයි.සිංහල සහ දෙමළ යන රාජ්‍ය භාෂාවන්ගෙන් විභාගයන් පැවැත්විය යුතුයි.

Sign this Petition

By signing, I authorize elapatha to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.

Please note that you cannot confirm your signature by replying to this message.
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )