Abdykacja Franciszka

[English version below]

[Versione italiana qui sotto]

[Українська версія нижче]

[Русская версия ниже]

Dnia 25 sierpnia 2023 r. papież Franciszek powiedział do uczestników X Narodowego Spotkania Młodych Katolików Rosyjskich zgromadzonych w Sankt-Petersburgu: "Nigdy nie zapominajcie o dziedzictwie. Jesteście dziedzicami wielkiej Rosji, wielkiej Rosji świętych, rządców, wielkiej Rosji Piotra I, Katarzyny II, tamtego imperium – wielkiego, oświeconego [kraju] wielkiej kultury i wielkiego człowieczeństwa. Nigdy nie wyrzekajcie się tej spuścizny, wy – spadkobiercy wielkiej Matki Rosji, idźcie z tym naprzód. I dziękuję wam – dziękuję za wasz sposób bycia, za wasz sposób bycia Rosjanami."  

Ojcze święty, Franciszku,

dokonałeś apoteozy rosyjskiego imperializmu, mieszając świętość ze zbrodnią, wychwalając podboje innych narodów jako misję niesienia wielkiej kultury i wielkiego człowieczeństwa. Wezwałeś młodych Rosjan do bezkrytycznej i bezwarunkowej kontynuacji tak rozumianego dziedzictwa, dziękując im zarazem za ten sposób realizacji tożsamości narodowej. Stało się to w czasie, gdy Rosja prowadzi krwawą wojnę w celu unicestwienia narodu ukraińskiego właśnie w imię realizacji tak pojmowanego imperialnego dziedzictwa, a na świecie przybiera na sile agresywny nacjonalizm, w tym ruchy odwołujące się wprost i pośrednio do idei faszystowskich. Całe to zło może teraz używać Twoich słów w swojej brudnej propagandzie, łamiąc sumienia, szerząc nienawiść i pogardę do wszystkich, którzy nie chcą przyjąć takiego „wielkiego dziedzictwa”, takiej „wielkiej kultury” i „wielkiego człowieczeństwa”.

Ziemskie imperia są budowane na śmierci, cierpieniu i zbrodni. Nie są realizacją królestwa Bożego na ziemi, lecz jego przeciwieństwem. Nie one mają być punktem odniesienia dla chrześcijańskiego sumienia, lecz Chrystus, którego królestwo nie jest z tego świata i który pozwolił się ukrzyżować. Fundamentalnym obowiązkiem pasterza Kościoła jest odróżnianie dobra i zła, które dzieją się wokół nas; budzenie sumienia wiernych (Ez 33,1-20). Powinnością ucznia Chrystusa jest stanie przy człowieku i wspólnocie krzywdzonej, a nie tych, którzy krzywdzą; po stronie tych, którzy bronią życia swojego i swoich bliskich, a nie tych, którzy mordują i niszczą.

Twoje słowa stanowią radykalne zaprzeczenie tego wszystkiego. Dowodzą niezdolności do dalszego pełnienia posługi biskupa Rzymu. Dla dobra Twojego, Kościoła i świata wzywam Cię więc do abdykacji. To był wielki pontyfikat i jego dorobek może być jeszcze w ten sposób ocalony – albo zniweczony złą kontynuacją.

Jednocześnie wyrażam przekonanie, że te Twoje słowa nie są w żadnym stopniu głosem Kościoła katolickiego. Stanowią jedynie prywatną opinię osoby, która mówiąc to sprzeniewierzyła się pełnionej funkcji.

Jako katolik wyrażam pełną solidarność z Ukraińcami broniącymi swojego kraju, wszystkimi ludami opierającymi się przemocy ze strony innych imperiów i tymi, którzy wspierają ich w tej walce. Nawołuję do niesienia takiej pomocy. Apeluję do wszystkich, a szczególnie ludzi młodych, aby budowali i pielęgnowali swój patriotyzm, ale poddając go osądowi sumienia, a nie dostosowując sumienie do idei narodowej, niech on będzie wyrazem moralnej odpowiedzialności za czyny osobiste i zbiorowe: za wspólną przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Zachęcam wszystkich do czujności wobec idei propagujących rzekomą wyższość jednego narodu nad innymi i oceny moralne budowane na korzyści własnej nacji kosztem innych.

Tak mówi moje sumienie.  

 

On 25 August 2023, Pope Francis said to the participants of the 10th National Meeting of Young Russian Catholics gathered in Saint Petersburg: “Never forget your inheritance. You are the heirs of the great Russia. The great Russia of the saints, of the kings, of the great Russia of Peter the Great, of Catherine II, that great imperial Russia, cultivated, with so much culture and humanity. Never forget this inheritance. You are the heirs of the great Mother Russia, go forward. And thank you. Thank you for your way of being, for your way of being Russian.”  

Holy Father, Francis,

you made an apotheosis of Russian imperialism, mixing sanctity with crime, extolling the conquest of other nations as a mission to bring great culture and great humanity. You called on young Russians to uncritically and unconditionally continue their heritage understood in this way, while thanking them for this way of realising their national identity. This has happened at a time when Russia is waging a bloody war to annihilate the Ukrainian nation precisely in the name of realising an imperial heritage understood in this way, and aggressive nationalism is gaining strength in the world, including movements referring directly and indirectly to fascist ideas. All this evil can now use your words in its filthy propaganda, violating consciences, spreading hatred and contempt for all those who refuse to accept such a "great heritage", such a "great culture" and "great humanity".

Earthly empires are built on death, suffering and crime. They are not the realisation of the kingdom of God on earth, but its opposite. They are not to be the point of reference for the Christian conscience, but Christ, whose kingdom is not of this world and who allowed himself to be crucified. The fundamental duty of the shepherd of the Church is to distinguish between the good and the evil that is happening around us; to awaken the conscience of the faithful (Ezek. 33,1-20). The duty of a disciple of Christ is to stand by the person and the community of the wronged, not by those who harm; on the side of those who defend their lives and those of their loved ones, not by those who murder and destroy.

Your words are a radical negation of all this. They prove your unfitness to continue in the ministry of the Bishop of Rome. For your own good, for the good of the Church and for the good of the world, I therefore call on you to abdicate. This has been a great pontificate and its achievements can still be saved in this way - or nullified by a wrong continuation.

At the same time, I express my conviction that these words of yours are in no way the voice of the Catholic Church. They merely represent the private opinion of a person who, in saying so, has misappropriated his office.

As a Catholic, I express my full solidarity with the Ukrainians defending their country, with all peoples resisting violence from other empires and with those who support them in this struggle. I call for such assistance. I appeal to everyone, especially young people, to build up and cultivate their patriotism, but subjecting it to the judgment of conscience, and not to adapt the conscience to a national idea, let it be an expression of moral responsibility for personal and collective deeds: for a common past, present and future. I encourage everyone to be vigilant against ideas that promote the alleged superiority of one nation over others and moral judgements built on the benefit of one's own nation at the expense of others.

This is what my conscience says.  

 

Il 25 agosto 2023, Papa Francesco ha detto ai partecipanti al 10° Incontro Nazionale dei Giovani Cattolici Russi riuniti a San Pietroburgo: “Non dimenticate mai la vostra eredità. Voi siete i figli della grande Russia: la grande Russia dei santi, dei re, la grande Russia di Pietro I, Caterina II, quell'impero grande, colto, di grande cultura e grande umanità. Non rinunciate mai a questa eredità. Voi siete eredi della grande Madre Russia, andate avanti con essa. E grazie, grazie per il vostro modo di essere, per il vostro modo di essere russi.”

Padre Santo, Francesco,

Lei ha fatto un'apoteosi dell'imperialismo russo, mescolando la santità con il crimine, lodando la conquista di altre nazioni come una missione per portare grande cultura e grande umanità. Lei ha invitato i giovani Russi a continuare acriticamente e incondizionatamente la loro eredità così intesa, ringraziandoli per questo modo di realizzare la loro identità nazionale. Ciò è avvenuto in un momento in cui la Russia sta conducendo una guerra sanguinosa per annientare la nazione ucraina proprio in nome della realizzazione di un'eredità imperiale intesa in questo modo, e il nazionalismo aggressivo sta guadagnando forza nel mondo, compresi i movimenti che si rifanno direttamente e indirettamente alle idee fasciste. Tutto questo male può ora utilizzare le vostre parole nella sua sporca propaganda, violando le coscienze, diffondendo l'odio e il disprezzo per tutti coloro che si rifiutano di accettare tale "grande eredità", tale "grande cultura" e "grande umanità".

Gli imperi terrestri sono costruiti sulla morte, sulla sofferenza e sul crimine. Non sono la realizzazione del regno di Dio sulla terra, ma il suo contrario. Non devono essere il punto di riferimento della coscienza cristiana, ma Cristo, il ui regno non è di questo mondo e che si è lasciato crocifiggere. Il dovere fondamentale del pastore della Chiesa è quello di distinguere tra il bene e il male che accade intorno a noi; di risvegliare la coscienza dei fedeli (Ez 33, 1-20). Il dovere di un discepolo di Cristo è quello di stare dalla parte della persona e della comunità di chi ha subito un torto, non di chi fa del male; dalla parte di chi difende la propria vita e quella dei propri cari, non di chi uccide e distrugge.

Le sue parole sono una negazione radicale di tutto questo. Dimostrano la sua inadeguatezza a continuare il ministero di Vescovo di Roma. Per il suo bene, per il bene della Chiesa e per il bene del mondo, la invito quindi ad abdicare. È stato un grande pontificato e i suoi raggiungimenti possono ancora essere salvate in questo modo - o annullate da una cattiva continuazione.

Allo stesso tempo, esprimo la mia convinzione che queste sue parole non sono in alcun modo la voce della Chiesa Cattolica. Rappresentano solo l'opinione privata di una persona che, dicendo questo, ha abusato della sua carica.

Come cattolico, esprimo la mia piena solidarietà agli Ucraini che difendono il loro Paese, a tutti i popoli che resistono alla violenza di altri imperi e a coloro che li sostengono in questa lotta. Faccio appello a tale assistenza. Faccio appello a tutti, specialmente ai giovani, affinché costruiscano e coltivino il loro patriottismo, ma sottoponendolo al giudizio della coscienza, e non adeguando la loro coscienza a un'idea nazionale, che il patritismo sia un'espressione di responsabilità morale per le azioni personali e collettive: per un passato, un presente e un futuro comuni. Invito tutti a vigilare contro le idee che promuovono la presunta superiorità di una nazione sulle altre e i giudizi morali costruiti sul vantaggio della propria nazione a scapito delle altre.

Questo è ciò che dice la mia coscienza.  

 

25 серпня 2023 року Папа Франциск звернувся до учасників 10-ї Національної зустрічі молодих російських католиків, що зібралися в Санкт-Петербурзі: "Ніколи не забувайте про свою спадщину. Ви є спадкоємцями великої Росії. Великої Росії святих, царів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї великої імперської Росії, окультуреної, з такою великою культурою і людяністю. Ніколи не забувайте про цю спадщину. Ви є спадкоємцями великої Росії-матінки, йдіть вперед. І дякую вам. Дякую вам за ваш спосіб буття, за ваш спосіб бути росіянами".  

Святіший Отче, Франциск,

Ви стали апофеозом російського імперіалізму, змішуючи святість зі злочином, вихваляючи завоювання інших народів, як місію принесення великої культури та великої людяності. Ви закликали молодих росіян некритично і беззастережно продовжувати свою спадщину, зрозумілу таким чином, дякуючи їм за такий спосіб усвідомлення своєї національної ідентичності. Це сталося в той час, коли Росія веде криваву війну з метою знищення української нації саме в ім'я реалізації імперської спадщини, що розуміється таким чином, а в світі набирає сили агресивний націоналізм, в тому числі рухи, що прямо чи опосередковано відсилають до фашистських ідей. Вся ця нечисть тепер може використовувати ваші слова у своїй брудній пропаганді, порушуючи совість, поширюючи ненависть і презирство до всіх тих, хто відмовляється прийняти таку "велику спадщину", таку "велику культуру" і "велике людство".

Земні імперії побудовані на смерті, стражданнях і злочинах. Вони не є реалізацією Царства Божого на землі, а навпаки - його протилежністю. Не вони повинні бути точкою відліку для християнського сумління, а Христос, чиє Царство не від світу цього і який дозволив себе розіп'яти. Основний обов'язок пастиря Церкви - розрізняти добро і зло, що відбувається навколо нас, будити сумління вірних. Обов'язок учня Христового - бути на боці особи і спільноти скривджених, а не на боці тих, хто шкодить; на боці тих, хто захищає своє життя і життя своїх близьких, а не на боці тих, хто вбиває і руйнує.

Ваші слова є радикальним запереченням всього цього. Вони доводять вашу непридатність продовжувати служіння Єпископа Риму. Тому для вашого власного блага, для блага Церкви і для блага світу, я закликаю вас зректися престолу. Це був великий понтифікат, і його досягнення ще можна врятувати таким чином - або звести нанівець неправильним продовженням.

Водночас, я висловлюю своє переконання, що ці Ваші слова жодним чином не є голосом Католицької Церкви. Вони є лише приватною думкою людини, яка, кажучи так, привласнила собі посаду. Як католик, я висловлюю свою повну солідарність з українцями, які захищають свою країну, з усіма народами, які чинять опір насильству з боку інших імперій, і з тими, хто підтримує їх у цій боротьбі. Закликаю до такої допомоги. Закликаю всіх, особливо молодь, плекати і розвивати свій патріотизм, але підпорядковуючи його суду сумління, а не підлаштовуючи сумління під національну ідею. Нехай він буде виразом моральної відповідальності за особисті та колективні вчинки: за спільне минуле, теперішнє і майбутнє. Закликаю всіх бути пильними проти ідей, які пропагують нібито верховенство однієї.

Це те, що говорить моя совість.  

 

25 августа 2023 года Папа Франциск сказал участникам 10-й Национальной Встречи Молодых Российских Католиков, собравшимся в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о своем наследстве. Вы - наследники великой России. Великой России святых, царей, великой России Петра I, Екатерины II, той великой имперской России, окультуренной, с таким количеством культуры и человечности. Никогда не забывайте об этом наследстве. Вы - наследники великой России-матушки, идите вперед. И спасибо вам. Спасибо вам за ваш образ жизни, за ваш образ жизни русского человека".  

Святой отец, Франциск,

Вы совершили апофеоз русского империализма, смешав святость с преступлением, восхваляя завоевание других народов как миссию, несущую великую культуру и великое человечество. Вы призвали молодых Россиян некритично и безоговорочно продолжать понятое таким образом наследие, одновременно поблагодарив их за этот способ осознания своей национальной идентичности. Это произошло в то время, когда Россия ведет кровавую войну на уничтожение украинского народа именно во имя реализации имперского наследия, понимаемого подобным образом, а в мире набирает силу агрессивный национализм, в том числе движения, прямо или косвенно отсылающие к фашистским идеям. Все это зло теперь может использовать Ваши слова в своей грязной пропаганде, нарушая совесть, сея ненависть и презрение ко всем, кто отказывается принять такое "великое наследие", такую "великую культуру" и "великое человечество".

Земные империи построены на смерти, страданиях и преступлениях. Они не являются реализацией Царства Божьего на земле, а наоборот. Не они должны быть ориентиром для христианской совести, а Христос, Царство Которого не от мира сего и Который позволил распять Себя. Основная обязанность пастыря Церкви - различать добро и зло, происходящее вокруг нас, пробуждать совесть верующих (Иез. 33:1-20). Долг ученика Христа - встать на сторону человека и общества обиженных, а не на сторону тех, кто причиняет вред; на сторону тех, кто защищает свою жизнь и жизнь своих близких, а не на сторону тех, кто убивает и разрушает.

Ваши слова радикально отрицают все это. Они доказывают Вашу непригодность к продолжению служения епископа Римского. Поэтому ради Вашего собственного блага, ради блага Церкви и ради блага всего мира я призываю Вас отречься от престола. Это был великий понтификат, и его достижения еще можно спасти таким образом - или свести на нет неправильным продолжением.

В то же время я выражаю убеждение, что эти Ваши слова ни в коем случае не являются голосом Католической Церкви. Они представляют собой лишь частное мнение человека, который, высказывая его, злоупотребил своим служебным положением.

Как католик, я выражаю свою полную солидарность с Украинцами, защищающими свою страну, со всеми народами, сопротивляющимися насилию со стороны других империй, и с теми, кто поддерживает их в этой борьбе. Я призываю к такой помощи. Я призываю всех, особенно молодежь, формировать и культивировать свой патриотизм, но подчиняя его суду совести, не подгоняя совесть под национальную идею, пусть он будет выражением нравственной ответственности за личные и коллективные дела: за общее прошлое, настоящее и будущее. Я призываю всех быть бдительными по отношению к идеям, пропагандирующим мнимое превосходство одной нации над другими, и к моральным суждениям, построенным на выгоде своей нации за счет других.

Так говорит моя совесть.

Sign this Petition

By signing, I authorize Marek to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...