Appuntamenti per ottenere il visto

 

‎وزارت امورخارجه کشور جمهوری ایتالیا

‎با احترام

‎بدین وسیله ما ایرانیان ساکن ایتالیا، درخواست جمعی خود را مبنی بر تغییر و بهبود روند رزرو وقت سفارت، جهت اخذ ويزا توسط اعضای خانواده خود، خدمت وزارت امور خارجه جمهوری ايتاليا تقدیم می کنیم میخواهیم به اطلاع وزیرمحترم برسانیم که در سال های اخیر ،برای ورود به بخش اداری صدور ویزا و همینطور سامانه ی اینترنتی سفارت با مشکلات عدیده ای مواجه شده ایم.
‎وضعيت كنونی گرفتن وقت مصاحبه درتهران بسيار سخت و در بعضی موارد غير ممكن است. به صورتی که سامانه ی رزور وقت سفارت، عموما قابل دسترس نیست، و یا تمامی وقت های مصاحبه از قبل توسط افراد سودجو رزرو شده است. در این حال، همان وقت ها به صورت غیرقانونی و از طریق واسطه، به قیمت 100 تا 200 یورو بسته به فوریت، به فروش می رسند! که قابل اعتماد نیز نیستند (در بعضي موارد پس از پرداخت هزينه، مشخص شده كه وقت داده شده جعلي مي باشد)
‎در حال حاضر وضعيت بحرانی بگونه ايست كه اعضای خانواده های ايرانيان ساکن ایتالیا، از جمله دانشجویان، امكان گرفتن وقت سفارت از طريق سامانه سفارت را ندارند. بعضا ایشان مجبور به خرید وقت مصاحبه که از قبل، به صورت بی نام صادر شده، می شوند. این وقت مصاحبه ها، ازطريق بعضی افراد سواستفاده گر يا آژانس های مسافرتی سودجو، با اخذ هزینه های غیرمعمول بفروش می رسد
‎همانطور که در بالا ذکر شد ،از وزیر محترم تقاضا داریم برای برطرف شدن این مشکل و رفع این خلا ساختاری که منجر به رفتارهای غیر قانونی شده راه حل مناسبی اتخاذ نمایند.
‎مفتخریم که به وزیر بگوییم که جامعه ما در بافت اجتماعی ایتالیا ریشه دارد و سال هاست که نقش سازنده ای دارد، و هرگز خود را بخش جداگانه ای از لحاظ الگوهای فرهنگی ، شیوه ی زندگی فردی و بسیاری جنبه های دیگر در این کشور احساس نکرده و در این میان کسانی که نقش های حرفه ای دارند، نفش خود را با تعهد و فداکاری انجام می دهند. از کشور ایتالیا بخاطر فرصت هایی که در اختیار ما گذاشته ،برای حقوق قانونی و مهمان نوازی اش که به واسطه آنها از ما استقبال کرده سپاسگزار هستیم.
‎کشور ایتالیا برای قرن ها مهد فرهنگ مدیترانه بوده و چنین کشوری با اعتبار بین المللی تراز اول ؛ نباید اجازه ی این نوع سوء رفتارها و تخلفات را بدهد که عظمت تاریخی و سنت مشهور مهمان نوازی اش را لکه دار کنند
‎لذا در اين رابطه از وزارت امور خارجه ی كشور جمهوری ايتاليا استدعا داريم كه با مدیریت و نظارت بر روند اخذ وقت درسفارت جمهوری ايتاليا در تهران راهكاری ایجاد کند، كه خانواده های ایرانی بتوانند راحت تر، از طریق قانونی، و بلاواسطه، بدون پرداخت هرگونه هزینه ی اضافی برای خدمات رایگان و قابل دسترس اقدام به اخذ وقت سفارت برای دیدار بستگان ساکن ایتالیای خویش نمايند.
‎در پايان از حسن توجه شما كمال تشكر را داريم و مطمئن هستیم وزیر محترم راهکاری مشخص برای رفع مشکل ما فراهم می نماید.
‎جمعی از ايرانيان ساكن ايتاليا
‎رونوشت به سفارت كشور جمهوری ايتاليا در ايران (تهران)


Siamo un gruppo di iraniani residenti in Italia da molti anni. Con la presente, vogliamo far pervenire un accorato appello al Ministro, affinché provveda ad apportare una revisione tempestiva ed efficace delle procedure di richiesta ed ottenimento appuntamenti per il 'rilascio del visto' da parte dell"Ambasciata italiana a Teheran. Vogliamo portare a conoscenza il Ministro che, nel corso degli ultimi anni, abbiamo riscontrato il sorgere di svariate problematiche per riuscire ad entrare in contatto con l'Ufficio preposto al 'rilascio dei visti', anche attraverso il sito internet dell'Ambasciata. Ad oggi, è molto complicato, se non addirittura impossibile, effettuare una prenotazione. Tale situazione critica è vissuta come un intollerabile disservizio da parte dell'intera comunità ed, in particolare, dai membri delle famiglie di studenti iraniani residenti in Italia. La prassi in essere, che si è consolidata negli ultimi anni, ha assunto caratteristiche speculative a fronte del disservizio istituzionale esistente. Infatti, la maggior parte degli appuntamenti disponibili vengono assegnati ad 'intermediari' (come le agenzie di viaggi) che le rivendono illecitamente e a costi più o meno elevati (100/200 euro) in funzione dell'urgenza del richiedente, senza nemmeno garantirne l'affidabilità. Per quanto sopra denunciato, facciamo richiesta al Ministro di impegnarsi per trovare soluzioni idonee a risolvere le problematiche esposte e a colmare il vuoto istituzionale che alimenta comportamenti illeciti. Siamo orgogliosi di far sapere al Ministro che la nostra comunità è radicata nel tessuto sociale e produttivo da molti anni, sentendosi da sempre parte integrante di questo paese sia con i modelli culturali di questo paese sia per il nostro stile di vita e per numerosi altri aspetti, fra i quali spiccano i nostri ruoli professionali di rilievo, che ciascuno di noi svolge con impegno e dedizione . Siamo grati all'Italia per le opportunità che ha voluto offrirci, per i diritti acquisiti e l'ospitalità con cui ci ha accolto e che ha abbattuto in noi ogni confine tra i nostri paesi.
L'Italia, culla per secoli della cultura mediterranea, un paese con il prestigio internazionale di primo ordine, non deve permettere riprovevoli comportamenti, che infangano la grandezza della sua storia e la sua tradizione di rinomata ospitalità.
Ci auspichiamo che la nostra richiesta venga presa in considerazione e siano presi, al più presto, provvedimenti efficaci e soluzioni adeguate per semplificare le procedure di 'rilascio dei visti' e relative modalità di ottenimento appuntamenti all'interno dell'Ambasciata della Repubblica italiana a Teheran, eliminando tutti gli oneri ed i costi esistenti e garantendo che queste richieste e le relative pratiche siano gratuite ed accessibili a chiunque ne faccia domanda alle istituzioni preposte, in particolare per gli iraniani con parenti residenti in Italia. Ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che ci avete riservato e confidiamo che questo spettabile Ministero provveda a risolvere in modo concreto le nostre problematiche


Associazione degli Studenti Iraniani del Politecnico di Torino    Contact the author of the petition