Конструкција на велосипетска патека, парк за млади и базен

Конструкција на велосипетска патека, парк за млади и базен во Кичево

По потпишувањето на петицијата, ќе излеземе на возење, затоа во сабота на 15ти декември, со почеток од 13:30 часот, сите на автобуската станица во Кичево!
Со потписите да докажеме дека овие барања имаат поддршка.
-Потикнување на институциите да се реконструира состојбата на веќе постоечкиот базен. 
-Изградба на велосипедска патека и парк за млади (скејт парк). 
-Поголеми можности за активност, спортување на младите.
-Можност за иницијатива на се повеќе млади за учество во нашата невладина организација.

Ndërtimin e parkut për të rinj, pistës për biçikleta dhe pishinës në Kërçovë

Pas nenshkrimit te peticionit, do te dalim ne vozitje, keshtu qe te shtunen me 15 dhjetor me fillim ne ora 13:30, te gjithe tek stacioni i autobusit në Kërçovë!
Me nenshkrimet te tregojme se keto kerkesa kane mbeshtetje.
-Inkurajimi i institucioneve per te rindertuar (rekonstruktuar) gjendjen e pishines egzistuese.
-Ndertimi i nje piste (rruge) per bicikletat dhe park per te rinjet (skejt park).
-Mundesi me te medha per veprime (aktivitete), sport per rinin.
-Mundesi per aftesi iniciative qe me shume te rinje te kycen (marrin pjese) ne organizaten tone joqeveritare.

Bisiklet yolunu, genç parkı ve havuzunu konstruksiyonu Kırçova'da

İmzaları aldıktan sonra, bisiklet sürmeye çıkacağız, o yüzden herkez 15 Aralık 13:30 dakika ötöbüs istasyonda Kırçova'da!
Bu imzalarla bu isteklerin desteği olduğunu ispatlayacağız.
- Var olan bir havuzu yeniden yenileşmesini institusiyonlar teşvik etmek istiyoruz.
- Bisiklet yolu ve paten parkı inşaat yapılması.
- Aktif olmak için fırsatlar gençler spor yapmaları.
- Gençlere bizim derneğimize gençleri katılması için teşfik etmemiz gerekir.

Construction of a cycle root, park for youth and swimming pool in Kicevo

After signing of the petition, we will go on riding, that’s why on Saturday, 15th December, starting at 13:30, all to the bus station in Kicevo.
With signing we will prove that these demands are supported. 
- Encouraging the institutions for reconstruction of the already existing swimming pool. 
- Construction of a cycle rout and park for the youth (skate park).
- Greater opportunities for activity, doing sports of the youth. 
- Opportunity for initiative of more youth for taking part in the our non-governmental organization.