اعتراض زنان ایرانی به جمع آوری دستگاه های سونوگرافی مطب های متخصصین زنان و ممنوع کردن خانم های دکتر در رابطه با انجام سونوگرافی برای بیماران زنان

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...