جمع آوری امضاء برای ابطال حکم اعدام #سهیل_عربی

Nooshin Ershadi
The author of this petition

#1

2014-11-26 20:57

 خواستار منع اعدام ها در ایران و ابطال حکم اعدام سهیل عربی هستم


Guest

#2

2014-11-26 21:27

Payan aedam dar Iran.
اعدام نه

#3

2014-11-26 22:02

اعدام نه


Guest

#4

2014-11-26 22:07

this regime must GO

Guest

#5

2014-11-26 22:07

Na b edam...!!!

Guest

#6

2014-11-26 22:17

نه به اعدام

Guest

#7 نه به اعدام و جمهوری اسلامی

2014-11-26 22:37

 تصمیم برای زندگی یا مرگ هیچ جانداری با ما نیست 


Guest

#8

2014-11-26 22:38

اعدام باید لغو گردد

Guest

#9

2014-11-26 22:39

اعدام سهیل یعنی اعدام هر ایرانی ، اعدام اندیشه، اعدام آزادی، نـــــــــــــــه به اعدام

Guest

#10

2014-11-26 22:54

سهیل عربی بیگناه است و باید آزاد شود.

Guest

#11

2014-11-26 22:57

سهیل عربی‌ را اعدام نکنید زندانی سیاسی و عقیدتی آزاد باید گردد

Guest

#12

2014-11-26 23:27

STOP EXECUTION OF SOHEIL ARABI IN IRAN

اعدام سهیل عربی اعدام همه ی ایرانی هاست امروز سهیل

فردا نوبت تک تک ماست، اعدام نه، کشتار نه،

mina.b

#13

2014-11-26 23:34

نه  به  اعدام  

من یک ایرانی خواستار پایان اعدام در این خاک هستم 


Guest

#14

2014-11-26 23:48

Long Live Freedom, Down with Dictatorship.
avesta

#15

2014-11-26 23:52

جان این فرزند ایران در خطر است آگاهی رسانی کنید


Guest

#16

2014-11-26 23:54

No execution please! we can talk ....

Guest

#17

2014-11-27 00:44

سهیل عربی را اعدام نکنید. مرگ بر جمهوری اسلامی.مرگ بر سید علی خامنه.مرگ بر حکومت دیکتاتوری آخوندها.


Guest

#18

2014-11-27 00:59

Soheil Arabi is a prisoner of conscience, and must be freed now!

Guest

#19

2014-11-27 01:05

stop execution


Guest

#20

2014-11-27 01:07

Stop ececution

Guest

#21

2014-11-27 01:19

Save human life

Guest

#22

2014-11-27 01:33

خواستار منع اعدام ها در ایران هستیم
vahid

#23

2014-11-27 01:35

به امید آزادی تمامی زندانیان عقیدتی سیاسی و به امید روزی که کسی به خاطر عقیدش در بند نباشه..


Guest

#24

2014-11-27 01:41

اعدام باید لغو گردد


Guest

#25

2014-11-27 02:40

Stop violent.Stop execution.