NEEN! tegen BEPROEVING in het ONZE VADER

NEEN! tegen BEPROEVING in het ONZE VADER / Announcements / bezoek aan Monseigneur Liesen / Comments


Guest

#1

2017-02-14 19:43

Proficiat voor uw initiatief, Magda.

ik ga er om 14u zeker voor bidden !

andre


Guest

#2

2017-02-14 19:45

NEEN!tegen beproeving in het Onze Vader!

Als Katholieke gelovige ben ik ervan overtuigd dat het Nieuwe Testament ons de Waarheid leert .
Hier een antwoord ,getoetst aan het Nieuwe Testament ,op de vraag :Mag men het woord BEKORING vervangen door BEPROEVING in het nieuwe Onze Vader ?

De bekoring in het NT wijst duidelijk naar "het Kwade",de Zonde en NIET naar een simpele beproeving ,zelfs indien het Griekse woord "peirasmos",naar gelang de context ,op twee wijzen kan vertaald worden !
Het is duidelijk ,dat in het NT, Satan wordt genoemd als bekoorder!!!
"Waakt en bidt opdat ge niet zou ingaan op de bekoring":zegt Jezus .Hij praat niet over het risico onderworpen te zijn aan een beproeving maar over HET GEVAAR zich te laten leiden door de bekoorder !
Wat duidelijk wordt in de volgende tekst uit Lucas 22,31-32:31 Simon,Simon,weet dat de Satan heeft geeist u allen te ziften als tarwe 32
maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken !
Het drama ,voor Jezus,het drama van de Passie,is géén simpele beproeving ,maar een bekoring ,georchestreerd door Satan,om apostelen te verliezen,zoals Hij Judas verloren heeft doordat satan hem influisterde zijn Meester te verloochenen,te verraden!
Kijken we nu wat Jacobus 1,12-14 op strenge wijze verkondigt :12 Broeders,acht uzelf héél gelukkig,wanneer u allerlei beproevingen overkomen!Want gij weet dat zulk een beproeving van uw geloof standvastigheid voortbrengt!Zalig de mens die standhoudt in de beproeving.Heeft hij de toets doorstaan dan zal hij de zegekrans van het leven ontvangen,die God beloofd heeft aan wie Hem liefhebben!13Niemand mag zeggen ,als hij bekoord wordt,ik word door Gods toedoen bekoord.God brengt niemand in bekoring,zomin als Hijzelf door het kwade kan bekoord worden.Wordt iemand bekoord ,dan is het altijd door het aantrekken en verlokkelijke van zijn eigen begeerte!

Het is niet uitgesloten dat Jacobus deze duidelijke uitspraken heeft gedaan omdat er in zijn tijd reeds Grieken waren die niet geloofden dat God ons kan bekoren.

We hebben het al over de vertaling van peirasmos gehad over beproeving naargelang de context,wel ....de vijfde (vergeven,vergeven worden voor de zonde=het kwade)bede en de zevende (maar verlos ons van het kwade)bede gaan duidelijk over bekoring!De juiste vertaling had dus moeten zijn :en laat ons niet ingaan op de bekoring...Marcus14,38
Wij vragen immers in de vijfde bede om ons te bevrijden van VROEGERE ZONDEN(SCHULDEN),in de zevende vragen wij Hem om ons te beschermen tegen TOEKOMSTIGE ZONDEN(het Kwade),in de vijfde vragen wij Hem LOGISCHERWIJZE ons te behoeden van de ZONDE,om ons niet te laten bezwijken in de BEKORING in het HEDEN!

Dit is de ENIGE,WAARHEIDSGETROUWE manier hoe Jezus ons geleerd heeft om te bidden tot Zijn Vader!Een gebed dat ontsproten is uit Zijn Hart,als Zoon van God!Jezus bad zoals Hij wenste dat wij zouden bidden tot de Vader!Wij hebben het GEKREGEN en moeten de Vader danken aan wie het opgezegd wordt,de Zoon danken die het gebeden heeft en ons aangeleerd heeft,de H Geest danken die het Jezus en ons ingeeft en de Evangelisten die het voor ons hebben BEWAARD !

Ik heb dit kunnen samenstellen dankzij iemand die Christus bovenal bemint,laat ons het Onze Vader bidden zoals Jezus het ons geleerd heeft !!!!
Laat ons de bisschoppen ervan overtuigen dat zij terug moeten naar de Waarheid van het Evangelie.

Guest

#3 Re:

2017-02-14 19:47

Magda De Ley


Guest

#4 Re:

2017-02-14 19:50

#1: -  

 Dank u André ,heb mijn tekst blijkbaar verkeerd gezet...staat bij comments....