Zet Halsema de regenboog community op straat? / Is Halsema putting the rainbow community on the street?

(ENGLISH AT BOTTOM

petitie44.jpg

Wat dreigt er te gebeuren? Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema is gemeentelijk beleid aan het aanpassen om overlast op De Wallen terug te dringen. Een van die maatregelen is het beperken van de openingstijden van horeca op De Wallen tot maximaal 02:00. Voor Eagle Amsterdam (open van 23:00 – 05:00) kan dit grote gevolgen hebben.  

Waarom zijn wij het er niet mee eens? Eagle Amsterdam is niet de veroorzaker van de overlast op De Wallen. Bij ons lopen geen bezoekers dronken de deur uit. Wij hebben geen terras. Overlast wordt duidelijk door andere cafés veroorzaakt.  

Wat zijn de gevolgen voor de regenboog community? Wanneer Eagle Amsterdam zou wegvallen valt een belangrijke plek voor de Amsterdamse regenboog community weg. Eagle Amsterdam biedt een veilige plek voor ontmoetingen, en met het inperken van openingstijden zal de behoefte om elkaar te ontmoeten niet ophouden te bestaan. Ontmoetingen zullen zich verplaatsen van een veilige plek als Eagle Amsterdam, naar onveilige plekken zoals op straat, in parken of bij een vreemde thuis. Dit kan ook de reputatie van de Amsterdamse regenboog community schaden. Deze reputatieschade zal ook gevolgen hebben voor andere regenboog-ondernemingen en -verenigingen. Eagle Amsterdam is bovendien niet alleen een plek om te dansen en elkaar te ontmoeten, het is ook een plek voor educatie, emancipatie en healthcare. Eagle Amsterdam werkt samen met verschillende stichtingen om workshops en een veilige plek te bieden voor iedereen (alle genders, alle voorkeuren) binnen de regenboog community.  

Jouw handtekening is nodig Teken deze petitie alsjeblieft. We vragen dit ook aan je wanneer je zelf geen bezoeker van Eagle Amsterdam bent, maar de regenboog community wel een warm hart toedraagt en een veilige plek wil blijven bieden. Met deze petitie vragen we aan de burgemeester van Amsterdam om deze safe space te behouden.

####

Impending danger Mayor of Amsterdam Femke Halsema is adjusting policies to reduce noise nuisance in the Amsterdam De Wallen district. One of those measures is to limit the opening hours of the cafes and bars in De Wallen to 2am. This can have major consequences for Eagle Amsterdam (open from 11pm – 5am).  

Why we disagree Eagle Amsterdam is not the cause of the nuisance in De Wallen. None of our visitors leave our club drunken and noisy. We do not have a terrace. The obvious nuisance in the street is caused by other cafes.  

What are the implications for the rainbow community? We lose an important place for the Amsterdam rainbow community should Eagle Amsterdam disappear. Eagle Amsterdam offers a safe place for encounters, and by adjusting opening hours, the need for encounters will not cease to exist. Encounters will move from a safe place like Eagle Amsterdam, to unsafe places like on the street, in parks or at a stranger's home. This can also damage the reputation of the Amsterdam rainbow community, which in turn will also affect other rainbow companies and associations. Furthermore, Eagle Amsterdam is not just a place to dance and meet each other, it is also a place for education, emancipation and healthcare. Eagle Amsterdam has collaborations with several foundations to provide workshops and a safe space for everyone (all genders, all preferences) within the rainbow community.  

Your signature is needed Please sign this petition. Even when you you are not a visitor of Eagle Amsterdam yourself, but you do care about the rainbow community having a safe place. With this petition we ask the mayor of Amsterdam to keep this safe space open for our community.

 


Michael Roks, Eagle Amsterdam    Contact the author of the petition

Sign this Petition

By signing, I accept that Michael Roks, Eagle Amsterdam will be able to see all the information I provide on this form.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes:
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...