Law of Authority / Myndigheds Lov - regulate authorities /regulerer myndigheder

Jus_Cogens1.jpg(Dansk nedenfor)

LAW OF AUTHORITY

A law that regulates the behavior of authorities.
Signature collection will be presented to the Danish Parliament, EU and UN as a proposal. 

Purpose: To achieve ethical and moral conduct that the authorities must respect and comply with, in all circumstances, their rules, laws, regulations and conduct with precedence over economic and commercial interests.

Proposals:

§1. Law of Authority has Jus Cogens character i.e. higher rank than any other law and can only be modified by a subsequent law having the same character.

§2. All rules, laws, regulations and behavior for common and economic and commercial interests shall in good time be made public and transparent.

§3. All state and municipal income, property, taxes and fees, tariffs and fines accumulated annually by authorities belong to all the living human beings that legally and permanently inhabit that state.

§4. People who reveal corruption and criminal acts may not be punished for this.

§5. Universal human rights from 1948 must be introduced in the law except all requirements to adhere to UN (§14 last sentence in 2.; §26 last sentence in 2. and delete §29 3 - see image below). 

§ 6. All "Optional" Protocols for Universal Human Rights from 1948 (Children, Disabled, Prisoners, etc.) must be introduced into the law except any requirement to adhere to UN.

§7. People can directly with democratic elections and 65% majority vote to:

1. Prosecute corrupt and criminal authority in court. If convicted, these authorities will lose their post and may not be reinstated as a private or public authority again.
2. Approve and reject how their property is used.

------------
NOTE: 

War is already a crime - at Jus Cogens level.

UN Immunity Treaties
United Nations Immunity Treaty give themselves the right to not have to comply to the law of any country in the world, are exempt from being searched, charged with a crime and have diplomatic immunity for everything they own and have. They exempt themselves from having to pay taxes, customs and tariffs and provide themselves with special privileges. This also applies to their employees, family and servants. IMF, World Bank, NATO, EU, WHO UNESCO etc. have similar treaties. The treaties are a clear breach of human rights and an abuse to all humanity and must be made illegal. They are made illegal by incorporating human rights 1948 and optional protocols into the law at Jus Cogens level duly edited to remove the sentences that require adherance to UN. 
 
E-mail is a required field and telephone number is optional. 

The petition will be submitted to Danish parliament if 50,000 signatures are collected and to EU parliament and UN if 1 mill. signatures are collected. 

Skrivunder.net's Security Policy is obligatory.

 

Jus_Cogens_5_krav.jpg

 

UHR1948_ENG.jpg

immunitet_og_privilegier.jpgWAR.jpgcivil_society.jpg

Please quote "Law of Authority" on DONATIONS to lesley@pc.dk by paypal.
These funds will be used to promote this signature collection. 

Cannot do this without YOUR help. Please share and donate. Thanks <3 

donate1.jpg

(DANSK) 

MYNDIGHEDS LOV

En lov der regulerer myndigheders adfærd.
Underskrift indsamling skal presenteres til Dansk Folketinget, EU Parlament og FN som forslag.

Formål: At opnå etiske og moralske adfærd, som myndigheder skal respektere og overholde, under alle omstændigheder i deres regler, love, regulativer og adfærd med forrang over økonomiske og kommercielle interesser.

FORSLAG:

§1. Myndighedsloven har Jus Cogens karakter, dvs. højere rang end nogen anden lov og kan kun ændres ved en efterfølgende lov med samme karakter.

§2. Alle regler, love, regulativer og adfærd for almindelige og økonomiske og kommercielle interesser skal rettidig gøres offentlig gennemsigtig.

§3. Al årlig stat og kommune indkomster, ejendom, skat samt gebyr, tariffer og bøder krævet af myndighederne tilhører alle de levende mennesker der lovligt og permanent er bosat i staten.

§4. Folk der afslører korruption og kriminel handlinger må ikke straffes herfor.

§5. Universelle menneskerettigheder fra 1948 skal indføres i loven undtagen alle  krav for at adlyde FN (se §14 sidste sætning i stk 2, §26 sidste sætning i stk 2 og slet §29 stk 3 - see billedet).

§6. Alle "tilvalgs" protocoller for Universelle Menneskerettigheder fra 1948 (børn, handicappede, fængslede m.m.) skal indføres i loven undtagen sætninger der kræver FN adlydes.

§7. Folk kan med direkte demokratisk valg og 65% flertal stemme for at

  1. Anklager korrupt og kriminel myndighed i retten. Hvis dømte skal disse myndigheder mister deres post og må ikke genansættes som privat eller offentlig myndighed igen.
  2. Godkende og afvise hvorden deres ejendom anvendes.

------------

BEMÆRK: 

Krig er allerede en kriminel handling på Jus Cogens niveau.

FN Immunitets Traktater
Forenede Nationer giver sig selv myndighed til IKKE at overholde lov i nogen som helst land i verden, fritages for at blive ransaget, anklaget og har diplomatisk immunitet for alt det de ejer og har, og særlige privilegier. De fritager sig selv for at betale skat, told og tariffer. Det gælder også for deres ansatte, familie og tjenestefolk. IMF Verdens Bank, NATO, EU, WHO UNESCO o.s.v. har lignende traktater. Traktaterne er en klart bryd af menneskerettigheder og krænker alle mennesker på planeten og skal ulovliggøres. De gøres ulovligt med at indfører menneskerettigheder 1948 samt tilvalgs protocoller i loven på Jus Cogens niveau behørigt redigeret for at fjerne de steder som kræver man adlyde FN. 

E-mail er et påkrævet felt og og telefonnummer kan tilvælges. 

Underskriftsindsamling offentliggøres til Folketinget hvis de 50.000 underskrifter er indsamlet og til EU Parlament og FN hvis 1 mio. underskrifter er indsamlet. 

Skrivunder.net´s  sikkerheds politik er obligatorisk. 

Angiv "Myndigheds Lov" på DONATIONER til lesley@pc.dk ved paypal.
Disse midler vil blive brugt til at fremme denne underskrift indsamling.

Kan ikke gøre dette uden din hjælp. Venligst del og donér. Tak <3

 


Lesley Christensen (FB: Jus Cogens - Leah Lesley Christensen)    Contact the author of the petition