Nei til utbygging av Nedre Otta! - No to damming the Otta river!

I hereby oppose the plans of damming one of the last major rivers of Norway, making it the biggest norwegian hydro electrical project in modern times.

Jeg sier herved nei til utbyggingsplanene for en av Norges største elver, det største vannkraftprosjektet i norsk, moderne tid.

To oppose the damming of the Otta river is not just a local issue: It is an international claim.

Å gå i mot en utbygging er ikke bare et lokalt initiativ: Det er et internasjonalt krav.

This petition is meant to remind the township of Sel, and the country of Norway, of their international obligations to preserve untouched nature.

Dette oppropet er ment for å minne Sel kommune, og Norge, på det faktum at vi har internasjonale forpliktelser til å bevare urørt natur.

The reward of free flowing water is not just meant for their own children, but for all coming generations of the world.

Belønningen i form av frittrennende vann er ikke bare for våre barn, men for hele verdens kommende generasjoner.