دعوت از دادستان مشهد برای بازدید ازپروژه شهر رویایی پدیده

ما تعدادی از سهامداران شرکت پدیده شاندیز از جناب آقای صادقی دادستان محترم مشهد مقدس دعوت می کنیم پیش از هرگونه داوری در خصوص پدیده از پروژه عظیم شهر رویایی پدیده شاندیز بازدید به عمل آورد تا عظمت کار 30 هزار نفر جوان شاغل در این پروژه را از نزدیک دیده و وجود بخشی از سرمایه 120 هزار خانوار ایرانی در پروژه ملموس گردد. معتقدیم هرچند تاثیر این بازدید در دیدگاههای اساسی ایشان درباب سرمایه گذاری اندک خواهد بود اما باعث خواهد شد با دیدن حجم فعالیت انجام شده پدیده با دیگر شرکتهایی که از روی طمع به کلاهبرداری از مردم دست زده اند مقایسه نشده و در یک ردیف قرار نگیرد.

Sign this Petition

By signing, I authorize Sahar Morovati to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook