PETICE PROTI ODSTŘELU KOMÍNU STRAKÁČ BÝVALÉ VÍTKOVICKÉ AGLOMERACE

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

My, níže podepsaní signatáři této petice, žádáme, aby Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého vydal zamítavé stanovisko k trhacím pracím velkého rozsahu v lokalitě tzv. Aglomerace v Ostravě - Vítkovicích.

K tomuto stanovisku nás vedou zejména nepříznivé ekologické dopady způsobené případným odstřelením. Byť je předmětný komín již 20 let mimo provoz a po celou dobu byl jeho vnitřní prostor přirozeně zvětráván, v jeho zdivu jsou trvale usazeny prachové kontaminované podíly, na které se navázalo mnho karcinogenních látek. Konkrétně se jedná například o olovo, arsen, polychlorované bifenyly aj. Všechny tyto zbytkové toxické látky se přitom při odstřelu uvolní do ovzduší až na velké nekontrolovatelné vzdálenosti v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. Stane se tak i navzdory veškerým opatřením ( kropení ).

To, že odstřelení komína je ekologicky nešetrný způsob demolice, povrdil na prosincové veřejné debatě v Antikvariátu a klubu Fiducia i jeden z jejích hostů, zástupce České inspekce životního prostředí v Ostravě, odkaz ke zhlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=-IUrDyP6xSY.

Vlastník komínu, společnost Vítkovice, a. s., argumentuje potřebnou demolicí komínu a jeho škodlivostí, přitom zjevně zapomínají na skutečnost, že to byly právě ony samy, které jej po dobu 20 let od odstavení provozu v roce 1998 nechaly přirozeně zvětrat, a tedy i škodit okolí tím, že jej nezaslepily. Navzdory svému prohlášení společensky odpovědné firmy případným odstřelením způsobí ekologické riziko.

"V Ostravě je trvalý tlak občanů na snižování zátěže na životní prostředí. Objekt kontaminovaného komína je rizikem. 42 staveb se musí demolovat,objekt kontaminovaný olovem, arsenem, polychlorovanými bifenyly a dalšími karcinogenními látkami musí být zbourán, aby neškodil dalším generacím Ostravanů,"
/Rozsahově upraveno/

"Společnost VÍTKOVICE,a.s. je společensky odpovědnou firmou, která se snaží trvale minimalizovat ekologické dopady svého dřívějšího podnikání na životní prostředí a odstraňovat ekologické zátěže způsobené právním předchůdcem společnosti,"

Vítkovice, a.s.

Je potřeba brát na vědomí fakt, že se jedná o komín, jenž byl součástí provozu patřícího za svého chodu k největším znečišťovatelům ve městě vůbec. Dále se v dohledné vzdálenosti od něj nachází sídla řady firem, školy či jiná zařízení, která by byla případným odstřelením dotčena.

Ze všech shora uvedených důvodů považujeme za naprosto nepřípustné, aby byl dotčený komín demolován, zejména odstřelením, navíc v Ostravě, městě, které se dlouhodobě obecně potýká s nejhoršm ovzduším v rámci České republiky. 

Samostatně stojící komín bez jakéhokoliv zásahu, totiž nepředstavuje významné riziko pro znečištění ovzduší. Při zachování komínu tedy žádné ohrožení ovzduší nehrozí.

 

PROSÍM, DBEJTE NA SPRÁVNOST SVÝCH ÚDAJŮ, KTERÉ ZVEŘEJŇUJETE NA PETICI A RADĚJI SI TO, ZDA JE VÁŠ PODPIS SKUTEČNĚ V PETICI ZVEŘEJNĚN, PŘEKONTROLUJTE. HROMADÍ SE MI TOTIŽ NEZVEŘEJNĚNÉ PODPISY A TY BOHUŽEL JÁ NEMOHU VRÁTIT ZPĚT! PŘÍPADNĚ SE KDYŽTAK, PROSÍM, PODEPIŠTE ZNOVU. 

DĚKUJI.


Dominik Raška, Spolek Sv. Václav, z. s., předseda    Contact the author of the petition