Petice za zrušení povinné četby na středních školách

Požaduji zrušení povinné četby na středních školách z důvodů:

1. Je zde spousta lidí, kteří velmi rádi četli knihy na základní škole, ale po zavedení povinné četby se jim knížky znechutily a přestali číst zcela úplně.

2. Povinná četba brání mnoha lidem v jejich vlastním rozvoji; Například já se doma učím programovací jazyk, který se v této republice ani nevyučuje a mnoho času který bych mohl strávit touto sebevýukou musím po 8 vyučovacích hodinách naprostých nesmyslů příjit domů a číst další nesmyslná dílá autorů o které nemám zájem a jsem si zcela jist, že nemluvím jen sám za sebe.

3. Není tady žádná spojitost mezi spisovatelem např. Karlem Čapkem a IT nebo jiným oborem, který nemá nic společného s literaturou.

4. Knížky, které čteme jen proto, že musíme pro nás nemají absolutně žádný vědomostní přínos a znechucují nám čtení jako takové.

5. Mimoto se také obávám, že zde dochází k vydírání a vnucování cizích názorů a zájmů tohoto státu. Jelikož maturitní zkoušku lze dokončit jen za předpokladu přečtení 20 knih, které si mohu vybrat dobrovolně ne však zcela, v opačném přípádě neudělám maturitní zkoušku a jedno s těch lepších zaměstnání, které v takovém případě dostanu budou výkopové práce, proto se tady mnoho lidí dostává do situace, že musí ne-zcela dobrovolně přečíst 20 knih s názory, se kterými ne každý souhlasí.

 

// English translate

I require the annulment of the compulsory reading in high schools because of this reasons:

1. There are many people that liked reading in elementary school but after introduction of compulsory reading they have started to hate books and they don't read books anymore.

2. Compulsory reading prevents many people in their own development; For example: I study programming language that nobody teaches in this republic and much time that I could spend for myself teaching I have to read authors' absurdities that I have no interest for, after I spend 8 hours in school by learning of nonsense and I'm pretty sure that many people agree with me.

3. There is no connection between author(for example Karel Čapek) and ITC or any other profession that has nothing to do with literature.

4. Books that we read just because of that we have to has no knowledge contribution for us and it sickens us reading.

5. Furthermore, I'm also afraid of that there is an extortion and imposition of foreign views and interests of the state. Because graduation exam can be completed only if you read 20 books of your voluntarily choose but not completely voluntarily choose, otherwise you will not pass the graduation exam and the one of jobs you will can get are earthworks therefore, there are many people in a situation that they have to read involuntarily all 20 books with views that not everybody agree with.