Petition concerning the institutes of the Hungarian Academy of Sciences / Petíció az MTA kutatóintézeteinek védelmében

(magyarul alább / Veuillez trouver ci-dessous la version française)

We, the undersigned, researchers from Hungary and around the world, and citizens concerned about the freedom of research in Hungary, hereby petition prime minister Viktor Orban and minister for technology and innovation Laszlo Palkovics, to stop the unilateral and hastily implemented measures concerning the funding of the research institutes of the Hungarian Academic of Sciences (HAS). We also ask that they withdraw the call for projects which replaced the core funding of these institutes. We believe that the proposed changes and new funding system threatens academic freedom and will cause serious damage to the academic community and to Hungary.  

The Hungarian government has been gradually extending ministerial control over the distribution of research funding and the operation of the institutes of the HAS. Last June, Laszlo Palkovics, minister for innovation and technology, transferred the budget of the HAS institutes from the authority of the HAS to his own ministry, and proposed an overhaul of the operation of the institutes. During the talks about this process in November, minister Palkovics signed an agreement with HAS president Laszlo Lovasz. According to this agreement, the details of the overhaul would be worked out by a joint committee of the HAS and the ministry, based on an assessment of the institutes done by respected academics. Minister Palkovics ignored this agreement when in December, he withheld his approval for transferring the regular government grant covering the operation of the institutes. In January, minister Palkovics called a meeting of the heads of the institutes (without involving the president of HAS), and presented his plans for the project-based operation of the institutes. According to the call for projects – which was published on the last day of January – the institutes will no longer receive any core funding, and will have to cover all their expenses from projects. The deadline for submitting projects for the current year is the end of February. The budget is 27 billion HUF, which is 1 billion short of the sum previously taken out of the budget of the HAS. However, the call is open not only for HAS institutes, but for every state- or church-owned Hungarian university and research institute. The possible research topics were determined by the ministry, without prior consultation with academic bodies. The call does not specify what happens in case a team does not win sufficient funding. There is no budget for compensating people who might lose their job.

The way the changes are supposed to be implemented and the proposed new funding system both threaten academic freedom and will cause serious damage to the academic community and to Hungary.

The fact that research priorities were decided unilaterally by the government and that the majority of the committee members deciding the distribution of funding are appointed by the government pose a threat to academic freedom. Since basic operational costs are not covered anymore, all state support for the institutes is decided by this committee. The new funding system provides a lot of room for political influence and arbitrary decisions. Since there is no budget for basic operational costs and projects are supported for a year (which may be later extended to 2-3 years), it will be very difficult to launch longer research projects, to build research teams based on long-term cooperation, and it will be also difficult to implement international research programs. In some areas, the budget for the call is less than the funding necessary for basic operations – in these areas this will necessitate radical cuts in staff and disrupt currently running long term research projects. The steps proposed by the ministry are not only unfair towards the employees of the institutes, but may also be disputed regarding their legality.

The message conveyed by the series of unilateral and unnecessarily hasty steps for the researchers of the institutes is this: there wonʼt be a predictable framework for their research. This is likely to prompt a lot of researchers to leave the country. Once again, a generation of Hungarian academics will be successful elsewhere, rather than in Hungary.

The ambition to increase efficiency, to strengthen synergies with education or applied research and innovation is of course commendable. Taking into account the societal significance of research when distributing funding is also an acceptable measure – if it is done in a transparent, democratic and predictable framework. Direct state control, the expectation of immediate benefits and the elimination of funding for basic operational costs are not acceptable, because these steps threaten the free and successful operation of academic research.

We do not dispute that there is room for improving the performance of the Academy’s research institutes. But we should not aim solely at new patents for industry and supporting research with immediate practical yield. Basic research, cultivating cultural heritage, the analysis of the past, of contemporary art and of social processes are as important for healthy social development and happiness as scientific discoveries that bring immediate financial benefits.

The blueprint for improving scientific productivity should be developed jointly by representatives of government and the Academy of Science as equal partners, on the basis of a review of current practices carried out by credible, independent academics. The mutually agreed plan should then be implemented with adequate time left for adaptation, in a lawful and transparent manner, and excluding direct political interference in the process.

______________


Alulírott magyar és külföldi kutatók és a magyar kutatás szabadságáért aggódó állampolgárok arra kérjük Orbán Viktor miniszterelnököt és Palkovics László innovációs és technológiai minisztert, hogy állítsák le az MTA kutatóintézetek finanszírozását érintő egyoldalú és elsietett lépéseiket, és vonják vissza az azok alapfinanszírozása helyett kiírt pályázatot. Úgy véljük, az átalakítás módja és a tervezett új rendszer veszélyezteti a tudomány szabadságát és súlyos károkat okoz a tudományos közösségnek és az országnak.

A Kormány fokozatosan minisztériumi felügyelet alá vonja a kutatási pénzek elosztását illetve az akadémiai kutatóintézetek működését is. Az Innovációs és Technológiai Minisztériumot vezető Palkovics László tavaly júniusban elvonta és a saját tárcájához emelte át az MTA intézetek költségvetését, és kezdeményezte az intézeti rendszer átalakítását. Az erről folyó tárgyalások során novemberben aláírt egy megállapodást Lovász László MTA elnökkel, mely szerint az átalakítás részleteit egy közösen felállított bizottság dolgozza ki, egy elismert kutatók által készített átvilágítás eredményei alapján.

Ezt a megállapodást figyelmen kívül hagyva Palkovics László decemberben nem hagyta jóvá az MTA kutatóintézetek rezsi és bérköltségét fedező pénz átutalását, viszont (az MTA elnökét megkerülve) januárban összehívta a kutatóintézetek vezetőit és ismertette terveit az intézetek pályázati alapú működéséről. A január utolsó napján közzétett pályázati kiírás  szerint az intézetek alapfinanszírozást egyáltalán nem kapnak, teljes működésüket pályázatokból kell fedezniük, az idei működésre február végéig nyújthatnak be pályázatot. A pályázható keret 27 Mrd forint: ez 1 Mrd híján megegyezik az MTA-tól elvont éves költségvetés összegével, azonban nem csak az MTA intézetei, hanem minden állami vagy egyházi tulajdonú magyar egyetem és kutatóintézet is versenybe szállhat érte.
A megpályázható témaköröket a Minisztérium jelölte meg, konzultáció nélkül. A terv nem ad útmutatást arra, hogy mi történik akkor, ha egyes munkacsoportok nem nyerik el a megpályázott támogatást, az emiatt elbocsátandó munkatársak felmondási idejének kifizetésére nincs forrás.

Az átalakítás módja és a tervezett új rendszer egyaránt veszélyezteti a tudomány szabadságát és súlyos károkat okoz a tudományos közösségnek és az országnak.
A tudomány szabadságát sérti, hogy a prioritásokról a kormányzat egyoldalúan döntött, és a források elosztását megítélő bizottság tagjainak többségét a kormány delegálja, miközben az alapfinanszírozás megszűnik, tehát ez a bizottság dönt minden állami forrásról. Az új pályáztatási rendszer tág tered ad a politikai befolyásnak és az önkényes döntéseknek. Az új rendszerben nincs alapfinanszírozás és egy (később esetleg 2-3) évente kell pályázni: ez  lényegében lehetetlenné teszi a nagyobb lélegzetű kutatásokat, a hosszú távú együttműködésen alapuló tudományos műhelyek felépítését, és megnehezíti a nemzetközi kutatási programok megvalósítását is. Egyes területeken az elvileg elnyerhető pénz kevesebb, mint a megvont alaptámogatás - itt tömeges leépítés, több éves kutatási programok megszakadása várható. A minisztérium lépései nem csak méltánytalanok az érintett intézetek munkatársaival szemben, de több ponton jogszerűségük is megkérdőjelezhető.

Az egyoldalú és békeidőben indokolatlanul rapid lépéssor az összes ott dolgozónak azt üzeni, intézetük nem tud kiszámítható kereteket biztosítani kutatásuknak: erre közülük sokan az ország elhagyásával fognak reagálni. Egy generációnyi magyar tudós megint nyugaton, nem itthon lesz sikeres.

Elfogadható cél az eredményesség javítása és a szinergiák erősítése az oktatással vagy az alkalmazott kutatással, fejlesztéssel. Elfogadható az is, hogy az egyes  kutatások társadalmi hasznosságát is figyelembe vegyék a források elosztásakor -- átlátható, demokratikus, és kiszámítható keretek között. A közvetlen állami befolyás,  a megtérülés elvárása, a “párhuzamosságok” kiiktatása, és az alapfinanszírozás megszüntetése nem elfogadható, mivel ezek a tudomány szabad és eredményes művelését veszélyeztetik.
Nem vitatjuk, hogy az MTA Intézeteinek eredményességén lehet és kell is javítani. A cél azonban nem lehet kizárólag az ipari innováció vagy azonnali hozamokat ígérő kutatások támogatása: az alapkutatások, a kulturális örökség művelése, a múlt, a jelenkori művészeti alkotások és társadalmi folyamatok dokumentálása és elemzése a társadalom egészséges fejlődése és boldogsága szempontjából éppen olyan fontosak, mint a rövid távon forintosítható tudományos felfedezések.

Az eredményesség javítására az állam és az MTA képviselőinek egyenrangú felekként, közösen kell kidolgozniuk a megoldást, egy hiteles és független tudósok által vezérelt átvilágítási folyamat eredményeire támaszkodva. A közösen kidolgozott tervet pedig kellő alkalmazkodási időt hagyva, transzparens és jogszerű módon, a direkt politikai befolyást kizárva kell megvalósítani.

Csányi Vilmos akadémikus, Heller Ágnes akadémikus, Ferge Zsuzsa akadémikus, Jakab András az MTA doktora, Kamarás István az MTA doktora, Körösényi András az MTA doktora, Ludassy Mária professzor emerita, Ormos Mária akadémikus, Szijártó M. István az MTA doktora, Tigyi Gábor az MTA külső tagja, Vajda Mihály András akadémikus, Vörös Imre akadémikus

______________

  Pétition en faveur de la défense des Instituts de recherche de l’Académie hongroise des Sciences    

Nous soussignés, chercheurs hongrois et étrangers, citoyens inquiets pour la liberté de la recherche en Hongrie, avons l’honneur de prier Viktor Orbán, Premier ministre et László Palkovics, Ministre de l’Innovation et de la Technologie, de bien vouloir supprimer les mesures précipitées et unilatérales concernant le financement des Instituts de recherche de l’Académie hongroise des Sciences (AHS), et de retirer l'appel à projets qui remplacerait le financement des coûts de fonctionnement de ces Instituts. Nous trouvons que le mode de la transformation ainsi que le nouveau système de financement prévus mettent en danger la liberté de la recherche causant de sérieux dommages tant pour la communauté scientifique que pour le pays.      

L’intention du gouvernement est de mettre peu à peu sous contrôle ministériel la répartition du budget de la recherche ainsi que le fonctionnement des Instituts de recherche de l’Académie. En juin dernier, László Palkovics, Ministre de l’Innovation et de la Technologie, a opéré le transfert du budget des Instituts de l’AHS vers son propre Ministère en proposant également la transformation du système du réseau des Instituts. En novembre dernier, au cours des entretiens sur ce processus de transformation entre M. Palkovics et László Lovász, Président de l’AHS, un accord a été signé selon lequel les détails de ce changement seraient précisés par un comité mixte de l’Académie et du Ministère, sur la base d'une évaluation des Instituts effectuée par des chercheurs reconnus. En décembre dernier, László Palkovics, ne tenant pas de compte de cet accord, n’a pas procédé au transfert de la subvention gouvernementale régulière qui couvrait le fonctionnement des Instituts. En janvier 2019, il a par contre convoqué les directeurs des Instituts de recherche, sans solliciter la présence du Président de l’Académie, pour leur présenter son plan concernant le fonctionnement des Instituts sur la base des appels à projet.  

Selon l’appel à projet, publié le dernier jour de janvier 2019, les Instituts ne recevront plus aucun financement de base mais ils devront couvrir toutes leurs dépenses au moyen de leurs projets qu’ils pourront présenter avant la fin du mois de février. Le budget est de 27 milliards de HUF, soit 1 milliard de moins que le montant précédemment suspendu du budget de l’AHS. Toutefois, l'appel est ouvert non seulement aux Instituts de l’AHS mais à toutes les universités et instituts de recherche hongrois relevant de l’État ou de l’Église. Les thèmes de recherche possibles ont été définis par le Ministère, sans consultation préalable des responsables académiques. L'appel ne précise pas ce qui arrivera à une équipe qui n’obtiendra pas de financement suffisant. Aucun budget n’a été prévu pour indemniser les chercheurs susceptibles de perdre leur emploi. 

Le mode de la transformation ainsi que le nouveau système de financement prévus mettent en danger la liberté de la recherche causant de sérieux dommages tant pour la communauté scientifique que pour le pays. L’autonomie de la recherche est menacée par les priorités de recherche définies unilatéralement par le gouvernement ; de surcroît, la majorité des membres du comité décidant de la répartition des fonds est nommée également par le gouvernement. Étant donné que l’État n’assure plus le financement de base des Instituts de recherche, désormais la décision de la répartition du financement des recherches appartiendra uniquement à ce comité.

Bien que le nouveau système de financement emprunte certains éléments de systèmes de gestion de la performance qui se sont déjà avérés efficaces dans d’autres établissements scientifiques il laisse le champ libre à l’influence politique et aux décisions arbitraires. Étant donné qu’il n'y a plus de budget pour les coûts opérationnels de base et que les projets ne seront pas reconduits d’une année sur l’autre (ce qui pourrait être prolongé par la suite à 2-3 ans), il sera impossible de lancer des projets de recherche de grande ampleur, de constituer des équipes de recherche basées sur des objectifs à long terme et de mettre en œuvre des programmes de recherche internationaux.  

Dans certains domaines de recherches, le montant possible à obtenir reste même inférieur au financement de base supprimé, ce qui entrainera inévitablement dans ces zones la réduction radicale des effectifs du personnel et l’interruption des projets de recherche à long terme déjà en cours. Les mesures du Ministère sont non seulement injustes envers les chercheurs des Instituts mais leur légitimité peut aussi être contestée sur certains points. Cette série des mesures unilatérales et inutilement précipitées pourra amener tous les chercheurs des Instituts à penser qu’ils auront du mal à trouver un environnement favorable à leurs travaux. Cela incitera probablement beaucoup de chercheurs à quitter le pays. Une fois de plus, une génération de scientifiques hongrois trouvera son compte ailleurs qu’en Hongrie.  

Améliorer l’efficacité, renforcer les synergies avec l'éducation, la recherche appliquée et avec l'innovation est un but légitime. Tenir compte de l’utilité sociale des recherches lors de la répartition des fonds est également tout à fait acceptable à condition que cette répartition s’effectue dans un cadre transparent, démocratique et prévisible. Or la prise de contrôle par l'État, l'attente des bénéfices immédiats, la suppression « des recherches parallèles » et du financement des coûts opérationnels de base ne peuvent en aucun cas être acceptées, car elles menaceraient la liberté et l’efficacité de la recherche.  

Il ne s’agit nullement de contester les nombreuses possibilités d’améliorer la performance  des Instituts de recherche de l’AHS. Mais l’objectif du gouvernement ne pourra être de soutenir seulement l’innovation industrielle et les recherches promettant des bénéfices immédiats ; la recherche fondamentale, l’étude et l’analyse du patrimoine culturel, de l’histoire, de l'art contemporain et des processus sociaux sont aussi importantes pour le sain développement et le bonheur de la société que les découvertes scientifiques apportant des bénéfices financiers immédiats.  

Tout projet destiné à améliorer la performance de la recherche devrait être conçu conjointement par les représentants de l’État et ceux de l’AHS, en tant que partenaires égaux, à partir d’une étude des pratiques actuelles, menée par des scientifiques légitimes et indépendants. Un tel projet d'un commun accord devrait ensuite être mis en œuvre de manière légale et transparente, accompagné d’un temps d'adaptation suffisant qui écarterait toute influence politique directe.