Petisyon upang ipatanggal si Ms Loveliva Vizcayno sa lahat ng Facebook group sa Czechia

We, the undersigned, would like to strongly disassociate ourselves from the actions of Ms. Lovelina Vizcayno, which consisted of posting verbal attacks full of vulgarities and lies against other social media users, but especially members of the Filipino community. She has committed this in the Facebook group she administers, but also under the posts of other users in other Facebook groups. In her actions, Ms. Vizcayno has not only infringed on the personal rights of several persons, but above all, she has committed acts that are contrary to good morals and the principles of the community on which not only this social network but society itself is based. We emphasize that similar conduct has no place among decent people and we call on Ms Vizcayno in the future to refrain from all such conduct, which was objectionable on several levels, where it was contrary to the law, good manners and the principles of the community. We also ask the administrators of all Facebook groups targeting Filipinos in the country to prevent Ms. Vizcayno from accessing these social groups, which are primarily for Filipinos who live and work in the country and respect the basic decency and rights of others. We strongly condemn any action aimed at suppressing the rights of others, in an environment where it is very easy to attack but very difficult to defend oneself.

 
Kami, mga Pilipino na lehitimong nakatira sa Czechia, ay nagkakaisa upang ipatanggal si Ms Lovelina Vizcayno sa lahat ng Facebook group dito sa Czechia. Sa kadahilanan ng kanyang pagpo-post ng mga verbal na pag-atake na puno ng mga kabastusan at sensitibong isyu laban sa ibang mga gumagamit ng social media, lalo na sa mga miyembro ng komunidad ng Pilipino sa Czechia. Ginagawa niya ito sa Facebook group na kanyang pinangangasiwaan, at  ganun din sa pagkokomento sa ilalim ng mga post ng iba pang mga user sa iba mga Facebook group. Sa kanyang mga aksyon, hindi lamang nilabag ni Ms. Vizcayno ang mga personal na karapatan ng ilang tao, ngunit higit sa lahat, siya ay nakagawa ng mga kilos na salungat sa mabuting moral at mga prinsipyo ng komunidad kung saan hindi lamang sa social network na ito kundi ang lipunan mismo ng mga pinoy na nakatira sa Czechia. Binibigyang-diin namin na ang katulad na pag-uugali niya ay walang lugar sa mga disenteng tao at miyembro ng komunidad nananawagan kami kay Ms Vizcayno na iwasan ang lahat ng ganitong pag-uugali, ang kanyang mga aksyon ay hindi kanais-nais, kung saan ito ay salungat sa batas, mabuting asal at mga prinsipyo ng komunidad . Kami po ay nananawagan sa lahat ng mga tagapangasiwa ng lahat ng Facebook group na nagta-target sa mga Pilipino sa Czechia na maging patas at  pigilan si Ms. Vizcayno na ma-access ang mga social group na ito, at maaaring protektahan ang mga miyembro ng komunidad para sa mga Pilipinong naninirahan lamang at nagtatrabaho sa bansa. Pairalin at igalang ang pagiging disente at karapatan ng nakararami. Mariin naming kinokondena ang anumang aksyon na naglalayong supilin ang mga karapatan ng iba, sa isang kapaligiran kung saan napakadaling atakehin ngunit napakahirap ipagtanggol ang sarili. 

Filipino Members in the Czech Republic    Contact the author of the petition

Sign this Petition

By signing, I authorize Filipino Members in the Czech Republic to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...