НЕ НА НАТО, НЕ МАКЕДОНСКИ ВОЈНИЦИ ВО УКРАИНА; PETITION Against any military activities by NATO involving The Republic of Macedonia

АПЕЛ НА МАКЕДОНСКИ МАНИФЕСТ ЗА НЕ НА НАТО–МАКЕДОНСКИ ВОЈНИЦИ ВО УКРАИНА              

Македонски манифест ги повикува сите чесни и неодродени Македонци да му кажат НЕ на НАТО за вовлекување на Македонците во евентуална братоубиствена војна на македонскиот со рускиот народ. НЕ за испраќање на македонски НАТО-војници во исто така братска Украина. Западната здивена НАТО-алијанса треба да знае дека рускиот и македонскиот народ во минатото пиеле од ист јазичен и идентитетски извор. Нивната прагенеза е заедничка, заедничка и со другите словенски народи, и тоа е втиснато како царски печат во македонската меморија. Македонците и Русите се фиданки на иста семејна лоза и затоа тие не можат да војуваат едни против други.             Во овој контекст ги потсетуваме западните воени силници обединети под капата на НАТО, дека Македонците се народ со пацифистички, космополитски дух и душа, по дефиниција антифашисти. Оттука тие ни сега нема да застанат на страна на обновениот фашизам по Хитлер, кој почна со атомските бомби над Хирошима и Нагасаки 1945. Впрочем тој обновен фашизам и изврши идентитетски геноцид со силеџиското преименување над Македонците во Преспа/Нивици во јуни 2018, Македонците исто така на референдум се изјаснија против сојуз со НАТО.             Драги неодродени Македонци, Македонија и светот во кој сте расеани и со смртоносните бомбардери на западните „демократи“, поддржете го АПЕЛОТ на МАКЕДОНСКИ МАНИФЕСТ за НЕ на македонски НАТО-војници во Украина. НЕ! НЕ! НЕ! МАКЕДОНСКИ МАНИФЕСТ    

За Македонски манифест: Ефтим Клетников – поет Агатангел (Станковски) – Митрополит повардарски Проф. Стојан Стојков – композитор Проф. Запро Запров – диригент Алдо Климан – писател Проф. д-р Цветан Гавровски – универзитетски професор Проф. д-р Слободан Пренџов – универзитетски професор Проф. д-р Наташа Котлар – историчар Ристо Никовски – амбасадор Фима Клетникова – поетеса Дардан Венетски – правник Сотир Костов – правник Александар Русјаков – писател Проф. д-р Нестор Огинар – универзитетски професор Д-р Милица Огинар – професор

 

      PETITION Against any military activities by NATO involving The Republic of Macedonia  

The Macedonian Manifest calls upon the conscience and the moral obligation of the Macedonian people all over the World to stand up and say a resounding NO to NATO in its insidious attempt to involve the Macedonian people in an unwarranted war against our Russian brothers and the whole of the Russian people. We say NO to sanding Macedonian NATO soldiers into friendly Ukraine. The western arrogant NATO alliance must know the indisputable historical facts that the Macedonian and the Russian peoples stem from the same linguistic and identical source. That their genesis is mutual as it is mutual with the other related Slavic peoples and that it is carved with the royal seal in the Macedonian collective memory. The Macedonians and the Russians are the branches of the same family tree, and therefore they can not fight against each other under any circumstance. In this context, We wish to remind the western military aggressors united under NATO that the Macedonians are a people with a pacifist and cosmopolitan spirit and soul and that by definition they are anti fascists. Therefore, the Macedonian people will never stand on the side of the revived fascism after Hitler which began with the atomic bombs thrown in the Japonaise cities of Hiroshima and Nagasaki in 1945. We, the Macedonian people said a resounding NO to the so called “Prespa Agreement” signed on the 18 of June 2018 by the illegal, illegitimate quisling government of Zoran Zaev . On September 30th of 2018 more that two thirds of the Macedonian people said NO to any association with NATO. Our dear Macedonian brothers and sisters, you who are the generations of our Macedonian people who have been expelled from your homes in Aegean Macedonia by the napalm bombs of the Western “Democracies“, we call upon you to say NO to the Macedonian involvement in any NATO military activities agains Russia over Ukraine and the cultural genocide against our people . Long Live Macedonia! Peace on Earth!

The Macedonian Manifest Eftim Kletnikov – poet Agatangel (Stankovski) – Metropolitan of Povardarie Prof. Stojan Stojkov – composer Prof. Zapro Zaprov – conductor Prof. Dr Cvetan Gavrovski – tech. sciences Prof. Dr Slobodan Prenjov – tech. sciences Prof. Dr Nestor Oginar – philology Dardan Venetski – lawyer Prof. Dr Natasha Kotlar – historian Fima Kletnikova – poetess Dr Milica Oginar – professor Aldo Kliman – writer Aleksandar Rusjakov – writer Risto Nikovski – ex. ambassador Sotir Kostov – lawyer        


МАКЕДОНСКИ МАНИФЕСТ - Здружение за одбрана на македонизмот, македонското Име и постоење меѓу народите;    Contact the author of the petition

Sign this Petition

By signing, I authorize МАКЕДОНСКИ МАНИФЕСТ - Здружение за одбрана на македонизмот, македонското Име и постоење меѓу народите; to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.

Please note that you cannot confirm your signature by replying to this message.
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...