Petition to honour the late Nana Yaa Adu-Ampoma.

PETITIE TER ERE VAN DE LATE NANA YAA ADU-AMPOMA

(1e Afrikaans raadslid van Amsterdam Stadsdeel Zuidoost)

Wij, ondergetekende, willen een beroep doen op de gemeenteraad van Amsterdam om te overwegen de overleden mevrouw Nana Yaa Adu-Ampoma, de eerste Afrikaanse immigrant die in de raad van Amsterdam Zuid-Oost werd gekozen, te eren. Ze werd ook voorzitter van BZO.

Wij stellen voor dat de eer zou kunnen zijn in de vorm van een monument, het benoemen van een straat, een park of een brug naar haar.

De bijdrage van Nana aan de immigrantengemeenschap in Nederland en het land in het algemeen kan niet worden onderschat; het volstaat om te stellen dat wijlen Nana Yaa enorm heeft bijgedragen aan:

 1. Het brengen van dezelfde mate van passie in het sociale leven van de gemeenschap die ze diende, dat wil zeggen het helpen vormen van de Stichting Sikaman die diende als een steunpunt in het samenbrengen van Ghanezen in Nederland om hun welzijn te beschermen.
 2. Mobiliseerde de Ghanese / Afrikaanse bewoners tijdens de El Al vliegtuigcrash in de dichtbevolkte Bijlmer flats in oktober 1992, met dodelijke slachtoffers, voornamelijk immigranten van Afrikaanse komaf.
 3. De Ghanese gemeenschap is Nana Yaa zeer dankbaar voor haar onbaatzuchtige toewijding aan de slachtoffers en hun families, waardoor het proces voor families van slachtoffers werd vergemakkelijkt om overgevlogen te worden zodat zij  afscheid konden nemen van hun geliefden voordat ze werden begraven.
 4. Nana Yaa was de pionier in het organiseren van verschillende Ghanese / Afrikaanse groepen om de huisvestingsbehoeften van de slachtoffers te behandelen, diende als steunpunt voor het lokaliseren van vermiste personen en het verstrekken van financiële en sociale diensten aan degenen die de tragedie overleefden.
 5. Nana Yaa startte het Grassroots Panel Project, met als voornaamste doel de migranten uit de Afrikaanse Gemeenschap, met name Ghanezen, aan te moedigen de Nederlandse taal en computervaardigheden te leren om hen in staat te stellen deel te nemen aan de groeiende arbeidsmarkt . Dit project is aangenomen door de stadsdeel Amsterdam Zuidoost.
 6. Het uitvoeren van projecten voor de VN, de EU, NOVIB, onder andere die zij meenam naar landen als Ghana, Kameroen, Kenia, Tanzania Oeganda en Suriname.
 7. Migrantenvrouwen wereldwijd in staat stelde werkzaam te zijn bij verschillende bedrijven.

 

PETITION TO HONOUR THE LATE NANA YAA ADU-AMPOMA

(1ST African councillor of Amsterdam South-east district council)

We, the undersigned, wish to appeal to the City Council of Amsterdam to consider honouring the late Mrs. Nana Yaa Adu-Ampoma, the first African immigrant to be elected to the council of the Amsterdam South East Council. She also rose to the position of the Chairwoman of BZO.

We propose that the honour could either be in the form of a monument, naming a street, a park or a bridge after her.

The contribution of Nana to the immigrant community in The Netherlands and the country in general cannot be over-emphasized; suffice to state that the late Nana Yaa contributed immensely to:

 1. Bringing same level of passion into the social life of the community she served, i.e. helping to form the Stichting Sikaman that served as a fulcrum in bringing Ghanaians living in The Netherlands together to protect their welfare.
 2. Mobilized the Ghanaian/African together during the El Al plane crash in the heavily-populated Bijlmer flats in October 1992, that killed may people, mainly immigrants of African descent
 3. The Ghanaian community will be ever grateful to Nana Yaa for her selfless dedication to the victims and their families, facilitating the process for families of victims to be flown down to see their beloved ones before they were buried.
 4. Nana Yaa was the pioneer in organizing various Ghanaian/African groups to handle the housing needs of the victims, served as the fulcrum for locating missing persons and providing finance and social services to those who survived the tragedy.
 5. Nana Yaa initiated the Grassroots Panel Project, with the main aim of encouraging the migrant African Community, especially Ghanaians to learn the Dutch language and computer skills to enable them fit into the expanding job market. This project was adopted by the Amsterdam Southeast district council.
 6. Undertaking projects for the U.N., the EU, NOVIB, among others which took her to countries like Ghana, Cameroon, Kenya, Tanzania Uganda and Surinam.
 7. Empowering migrant women into businesses globally

Sign this Petition

By signing, I authorize Sam Owusu to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.

Please note that you cannot confirm your signature by replying to this message.
Facebook