Saba_probation_officer

English version below.

Aan de Minister van Justitie,
Mr. I.W. Opstelten.

Aan de Stichting Reclassering en Justitiabelenzorg Bonaire.

Saba, 3 juli 2011.

Excellentie,

Geschokt en beledigd zijn de inwoners van Saba, engels-, spaans- en nederlandstaligen, na het lezen van een artikel in The Daily Herald van 1 juli 2011. Het artikel bevat uitlatingen gedaan door de heer James Williams, reclasseringsambtenaar, werkzaam op het eiland Saba.
De heer Williams zou verklaard hebben tijdens een interview gehouden op 16 juni 2011, dat de officiële taal op de eilanden tijdens officiële vergaderingen nederlands is. Hij verklaarde verder dat hij begreep dat Saba een keus heeft gemaakt om de engelse taal te blijven gebruiken in het onderlinge verkeer maar zou ook gezegd hebben: "If you choose to live in a country, you have to learn the language and abide by its rules; if not, get the hell out. It's simple!"
en:
"The Dutch system is very clear: you want to live in my country, you speak Dutch, you learn my language, you learn my laws, abide by them, if you cannot, go back to your own place."
Alsof de mensen op Saba die hier al generaties wonen, die engelstalig zijn opgevoed en engelstalige scholing hebben gevolgd, gekozen zouden hebben voor wonen ergens "in den vreemde".

Vervolgens vergeleek de heer Williams de Sabaanse situatie met de Turkse bevolkingsgroep in Nederland en het gebrek aan het bewustzijn van de wetten, veroorzaakt door de taalbarrière.
Ook verklaarde de heer Williams dat voor de lokale onafhankelijke pers beslist niet alles vertaald zal worden.

De heer Williams geeft met zijn uitlatingen duidelijk aan geen enkele weet te hebben van het ontstaan en de ontwikkeling van het eilandgebied; geen enkele kennis en interesse te hebben in de samenstelling van de lokale bevolking en al helemaal geen gevoel te hebben voor het leven en werken in een multiculturele samenleving.

De uitspraken van de heer Williams veroorzaken niet alleen maatschappelijke onrust en verontwaardiging maar ze zijn ook nog juridisch onjuist en in strijd met het gestelde in paragraaf 2, artikel 4d van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Een beroep op lid 4 van artikel 4d zou in dit geval in strijd zijn met de algemene intentie van artikel 4d, gezien de gebruikte wijze van uitdrukken.

Gelet op de funktie van de heer Williams en het maatschappelijk belang hiervan en gezien de uitlatingen gedaan door de heer Williams, is het volgens de ondergetekenden onmogelijk voor de heer Williams zijn werkzaamheden op Saba te beginnen en/of voort te zetten.
De heer Williams heeft opmerkingen gemaakt welke de verstandhouding Saba - Nederland, geen goed doen. De gedane opmerkingen brengen onrust tussen de verschillende bevolkingsgroepen, met name ten opzichte van 'de Nederlanders' welke toch al zo veel nare dingen geïmplementeerd zouden hebben sinds de transitie.

Het bovenstaande is voor de ondergetekenden reden u te verzoeken de kwestie te onderzoeken en daarna de heer Williams op zo kort mogelijke termijn te vervangen door een persoon met gevoel voor intermenselijke- en multiculturele contacten en met sociale- en communicatieve vaardigheden welke van een persoon in een dergelijke funktie verwacht mogen worden.

Hoogachtend,

C.G. Meijvogel; drs. H.R. Caderius van Veen.

----------------------------

To the Minister of Justice,
mr. I.W. Opstelten.

To Stichting Reclassering en Justitiabelenzorg Bonaire.

Saba, July 3rd, 2011.

Excellency,

Shocked and insulted are the inhabitants of Saba, english-, spanish and dutch speaking, after having read an article in The Daily Herald, dated July 1st, 2011. The article contains remarks made by mr. James Williams, probation officer, working on the island Saba.
Mister Williams would have stated during an interview held on June 16th, 2011, that the official language on the islands during official meetings is dutch. He continued stating that he understood that Saba made a choise to maintain the english language for public communications but would have also have stated: "If you choose to live in a country, you have to learn the language and abide by its rules; if not, get the hell out. It's simple!."
and
"The Dutch system is very clear: you want to live in my country, you speak Dutch, you learn my language, you learn my laws, abide by them, if you cannot go back to your own place."
As if the people of Saba who are living here for generations, and have been brought up with the english language and went through an english education system, have choosen to live somewhere "abroad".
Continuing, mr. Williams compared the Saban situation with the Turkish people living in Holland and the lack of awareness of laws caused by the language barrier.
Mr. Williams also stated that not everything will be translated for the local independent press.

Mr. Williams indicates with his remarks very clearly to have not any knowledge about the origin and development of the island territory, to have not any knowledge nor understanding about the composition of the local community and to have no feeling for life and work within a multicultural society.

The used wording by mr. Williams did not only create social commotion and indignation but are also in juridical sense incorrect and conflicting with the content of paragraph 2, article 4d of the Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Referring to point 4 of article 4d would be not according the intention of article 4d, seen the expressions used.

Seen the function of mr. Williams and the social importance of it and seen the remarks made by mr. Williams, it is according the undersigned impossible for mr. Williams to start or to continue his duties on Saba.
Mr. Williams made remarks which are negative for the relation Saba - Holland. The remarks made unrest between the different groups in the society especially focussed on 'the dutch' which already are supposed to have implemented so many nasty things since the transition.

The above mentioned is reason for the undersigned to request you to investigate the matter and after that to replace mr. Williams as soon as possible by a person with a feeling for interhuman- and multicultural contacts and with social- and communicative skills which can be expected in the forementioned function.

Sincerely,

C.G. Meijvogel; drs. H.R. Caderius van Veen.


C.G.Meijvogel; drs. H.R. Caderius van Veen    Contact the author of the petition