سهمیه زنان

بسمه تعالی

وزیر محترم بهداشت و درمان

جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی

ما خانم های مشمول قانون تخصیص سهمیه زنان در امتحان دستیاری، از حضرتعالی تقاضا داریم با توجه به اینکه می توانستیم در رشته خودمان در محل دیگر با سهمیه آزاد قبول شویم و این حق از ما دریغ شد؛ترتیبی اتخاذ فرمایید تا تفاوت ما با کسی که بدون سهمیه قبول نبوده است افتراق داده شود و خواهشمندیم 30 تا 50 درصد از سنوات طرح ما کم شود

همچنین در تمامی تعهدات خاص و عام طبق دستورات خود حضرتعالی دو سال خدمت طرح عمومی لحاظ شده است در حالی که برای مشمولین سهمیه زنان کسر دو سال مدت طرح عمومی لحاظ نشده است

با تشکر


سهمیه زنان    Contact the author of the petition