රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිවරයාගේ උමතු ක්‍රියාකලාපයට එරෙහිව පෙත්සම

Comments

#2

He is not suitable for his position. He is a Psychopath.

Dulan Nethrarathna (Kandy , 2020-06-21)

#4

This man helpful for private universities. His words are terrifying for upcoming government university students.

isuru udayanga (Homagama, 2020-06-21)

#5

Because our rights have been threatned. Our brothers keep getting suspends for false reasons.

Rajatha Chandrasekara (Anuradhapura, 2020-06-21)

#6

He is trying to destroy the freedom and the quality of the university and to take revenge from the students and act as a madman.

Dilusha Herath (Kurunegala, 2020-06-21)

#9

This vice chancellor is only for name. He know only Suppression by students.

Sudarshana Sri bandara (Kurunagala , 2020-06-21)

#18

Because ruhuna vice chancellor is lunatic who don't qualify for this post

Naveen Perera (Nittambuwa, 2020-06-21)

#21

Because I personally think he is being unfair

Vidya Athukorala (Piliyandala, 2020-06-21)

#25

Detest how the VC treats students

Akila Poornajith (Kurunegala, 2020-06-21)

#28

To save Ruhuna

Yoshan Madusanka (Gampaha , 2020-06-21)

#34

Recent actions of the VC cannot be accepted as student of the university.

milinda samaranayake (rathnapura, 2020-06-21)

#35

Administration of the university destroys the university

Pubudu Chathuranga (Beliatta , 2020-06-21)

#36

This VC should be removed from his position ASAP. He's destructive for the University's community as well as for the infrastructure, culture, art and every aspect.

Bhanuka Bandara (Matale, 2020-06-21)

#38

රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ කලාව,සිසු නිදහස,ස්වභාව සෞන්දර්ය මේ සියල්ල විනාශ කරමින් රුහුණ විශ්ව විද්‍යාලය පාසලක් බවට පත් කරමින් උපකුලපතිවරයා විසින් ගෙන යන මේ පාලනයට විරෝධය දක්වමි...

Keshara Liyanage (Moratuwa, 2020-06-21)

#40

Lakshitha

Lakshitha Bandara (Kurunegala, 2020-06-21)

#70

He will try to destroy Ruhuna University. I think that I have to protect Ruhuna and free education

Yeshan Munasinghe (Mathugama, 2020-06-21)

#72

උන්මන්තක

Pramoda Amarasekara (Hambantota , 2020-06-21)

#74

He is not suitable for the position

Sasanka Poojani (Kegalle , 2020-06-21)

#79

Dulaj

Dulaj Maddushnka (Ambalangoda, 2020-06-21)

#82

we can't accept this man as a vc. he doing things not as a man. he control us destroying our freedom and mental stability.

medawa horawala vithana (mathugama, 2020-06-21)

#83

Foolish decisions made by VC

Avanthi Herath (Badulla, 2020-06-21)

#85

Asha

Asha Dilrukshi (Galle, 2020-06-21)

#86

Because his merciless behavior

Neranji madushika Somarathne (Eheliygoda, 2020-06-21)

#88

He is violating the freedom of students

Sachith Boralessa (Galle, 2020-06-21)

#90

This VC ruin the University of Ruhuna..

kawinda Prakash (Anuradhapura, 2020-06-21)

#92

Due to stupid works of him.

Dasun Mihiranga (Kandy, 2020-06-21)

#96

naween

Naween Perera (colombo, 2020-06-21)

#97

සමන්

Hmdsk Wijesinghe (Aththanagalla, 2020-06-21)

#102

Muditha

Muditha Gunawardana (Matara, 2020-06-21)

#104

Dineshka

Dineshka Srimal (Kurunagala, 2020-06-21)

#106

Against the actions of VC and DVC.

Nilusha Supun (Balapitiya, 2020-06-21)

#111

They destroy our freedom, culture

Wasana Wijesekara (Hungama, 2020-06-21)

#120

Mr. Sujeewa Amarasena is not suitable for the VC position of University Of Ruhuna. He destroys the students culture, freedom, and education structure.

Nuwan Wimalasena (Kegalle, 2020-06-21)

#121

Because this guy totaly destroy the reputation of the university as wellas playing with university students future..

GKMMK Ranaweera (Badulla, 2020-06-21)

#122

Against this violence on students

Yashoda Nandasena (Kandy, 2020-06-21)

#124

I am so embarrassed of this case

Sriyalatha Samarasinghe (Kandy, 2020-06-21)

#126

Vc isn't an human person because he always hate for student , environment of university and others. So, vc disposal frome our university .thank you.

Rumesh Jayawardhana (Mahaoya, 2020-06-21)

#128

Ok

ධම්මික මුණසිංහ (මහරගම , 2020-06-21)

#132

Nalin

Nalin Jayanah (Monaragala, 2020-06-21)

#139

රුහුණේ මර්දනයට එරෙහි අරගලයට ජය...

Tharindu Wijethilake (Galle, 2020-06-21)

#144

Dinithi

Dinithi Amarasinghe (Ella, 2020-06-21)

#146

Tharaka sandaruwan

G.L.T Sandaruean (Galle, 2020-06-21)

#150

Darshana.

Darshana Rajapaksha (Mathale , 2020-06-21)

#156

His behavior is not suitable as an authorities person.

Ishara Sandaruwan (Galle , 2020-06-21)

#158

රුහුණ විශ්වවිද්‍යලයේ වර්තමාන උපකුලපතිවරයා ඇතුළු පරිපාලනය ගෙනයනු ලබන සිසු මර්දන වැඩ පිළිවෙලට හා විශ්වවිද්‍යලය අපකීර්තියට පත්කරනු ලබන ආකාරයේ ප්‍රකාශයන් නිකුත් කිරීමට විරෝදය පල කිරීමට.

බන්දුල දර්ශන (ගාල්ල, 2020-06-21)

#160

He has not comman sence and he hate with university students. Also he destroyed university environment..so he didn't suitable for vice chancellor of our university.

Udesh Kalpa Kodithuwakku (Bandarawela , 2020-06-21)

#162

I love ruhuna

Saman Vitharana (Matara, 2020-06-21)

#175

I feel people who abuse power should not be in such position,not here,not anywhere

Diran Indrajith (Homagama, 2020-06-21)

#176

I really think the authority should change due to their cruel and irresponsible behaviour

Mahoshi Fernando (Bandarawela , 2020-06-21)

#185

I bilive Mr. Sujewa Amarasingha is a lunatic person.

Lalantha Jayanath (Gampaha, 2020-06-21)

#190

It is a well known fact that this guy has some issues. His actions can't be justified. Most of the university students , intact other people also know he rules as of his liking, without giving a shit about students. He should realise that he is there to serve as the VC. His job is to create a student friendly atmosphere and make sure everything run smoothly.
Some say he has a psychiatric disorder. Even if it's a doubt he needs to be checked. It might help himself as well.

Sathilka Dissanayake (Polonnaruwa, 2020-06-21)

#191

I'm signing because I also a one of the product of ruhuna. We always love Ruhuna University and can't let destroy it.

Hasitha Pathmasiri (Welimada , 2020-06-21)Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...