Stop killing stray dogs

خمام، شهری میان رشت و بندر انزلی، در این شبها قتلگاه سگ های خیابانی شد!
همراه با آغاز دوباره ی سیر سگ کشی در کشور، عبور و مرور از ساعت 12شب به بعد در شهر خمام ممنوع گردیده
دلیل این ممنوعیت کشتار سگ های خیابانی در این ساعت مقرر بیان شده!
از تمامی دوستان برای جلوگیری از این جنایت سازماندهی شده بر علیه حقوق حیوانات طلب یاری داریم.
آنچه از این حقیر بر می آمد، طراحی چند پوستر بود.

کمی ها و کاستی ها را به عمق فاجعه ببخشید.

تازه رسیدم پناهگاه، صدای سفیر گلوله در دوردستها میپیچد و سگها به ناگهان شروع به واق زدن و زوزه کشیدن میکنند.
در آنهمه هیاهو، آقا کرم با صدای بلند که همچنان به سختی شنیده میشود، میپرسد: خانم زرین این جلوگیری از کشتار سگها به کجا کشید؟ با سرافکندگی پاسخ میدهم: هیچ ...
او میگوید: نامردا همین طور تو ده پایین پناهگاه دارند با شاسمه سگا رو میزنند.
این شاسمه اینقدر در گوشم نا آشنا و عجیب مینماید که با عجله برای اصلاحش میگویم با ساشمه دیگه ؟؟؟
باز واژه برایم غریب است و متوجه اشتباهم در بیانش میشوم.
آقا کرم میگوید: آره بابا شاسمه، الان یه سگ سیاه آوردن که بیچاره توله است، تنش پر از شاسمه شده.
این بار با اطمینان و برای اصلاح آقا کرم میگویم: آخی ... با ساچمه زدنش؟
میگوید: آره تنش پر از شاسمه است اینقدر که دکتر گفته نمیتونه درش بیاره
میگویم: خب ساچمه ها رو در نیارن که بیچاره درد میکشه.
میگوید: نه دکتر گفته چند تا شاسمه از تنش دربیارم؟ شاسمه ها تو تنش پخش شده.
با اصرار میگویم: حالا ساچمه ها رو درنیارن که بیچاره میمیره.
با اصرار میگوید: حالا من از دکتر نپرسیدم برای درآوردن شاسمه ها کاری میشه کرد یا نه.
دیگر با جملات کوتاهتری شاسمه و ساچمه رد و بدل میکنیم.
میگویم: دیگه سگی نیاوردن که ساچمه خورده باشه
میگوید: هنوز نه ولی صدای گلوله های شاسمه ای می آید.
در آن گفتگو به تعداد شاسمه های او من ساچمه تحویلش دادم.
وقتی به خانه رسیدم هنوز افکارم در گیرو دار شاسمه های آقا کرم بود و پافشاری اش در استفاده از آنهمه شاسمه ...
ناگهان به راز آن پی بردم، از نظر او آنکه واژه را به اشتباه استفاده میکرد من بودم نه خودش و او به تعداد تمام ساچمه هایی که من گفتم شاسمه تحویلم داد تا مرا اصلاح کند ...

--افسانه

بله. یادمه من سه سال پیش وقتی اولین دفعه این کلمه رو از آقا کرم شنیدم، کلا موضوع بحث رو ول کردم و فقط دقت کردم به این کلمه که ببینم آیا اشتباه شنیدم ولی دیدم دقیقا همینو شنیدم و بعد هم یواشکی با علی به هم لبخند میزدیم
بله این طفلکی را چند ماه پیش خانمی همراه توله هایش میخواست بیاورد پناهگاه که گفتیم هم جا نداریم و هم پناهگاه جای مناسبی برای توله های کوچک نیست و مریض میشوند. ولی مدتی قبل گفتند که مادر را وقتی روی تپه خواب بود با تیر زده اند و چند تا از بچه ها را هم کشته اند و بقیه فرار کرده اند. قرار شد آقا کرم بچه های باقیمانده را بیاورد که همان روز دیدند مادر تیر خورده هم بخاطر بچه هایش برگشته است. او را بردند تهران و عکسبرداری شد ولی متاسفانه تیرها زیاد و قابل جراحی نیست. مثل ساچی که تیرها در بدنش مانده اند و یا بینا که او هم ساچمه هایش را دارد. مثل ترکشهای بدن رزمنده ها که آنها را هم در نمی آوردند. یک طرف بدن مادر پر از جای تیر است که اثرشان از لابلای پشمها مشخص است. فعلا مادر زندگی عادی را میگذراند. دکتر میگوید این تیرها داخل بدن کپسوله میشوند و مادامیکه به سمت جای حساسی حرکت نکنند، خطری برایش نخواهند داشت
اینها عکسهای مادر و بچه ها است.

--فرح آذری

A lady was going to bring this poor thing 
to the shelter along with her other puppies. We told
her we have no room and the shelter is also not suited for
small puppies, they get sick. We were told that the
mother was shot while lying on a hilltop. Some of the
puppies were killed and the rest ran away. Mr. Karam
was to bring the puppies back to the shelter when they saw
the mother had returned for her puppies. They took her
to Tehran to get X-rayed, only to find out that the BB gun pellets
were too many and cannot be removed surgically, much like
“Sachi” who has BBs in his body or “Bina” the blind dog who
retains his BBs. Warriors also have
shrapnel that will not be removed. One side of the
mother dog is riddled with BB shots, which is visible
between the furs. So far, she is living a normal
life. Doctors say that these pellets will encapsulate
eventually and as long as they don’t migrate to sensitive
areas, no danger will threaten her.

Eart is not just for the humans

 

The latest uproar of a few photos posted on facebook of how the Municipal Council's of khaman city Functions of Rasht and Anzali Contracts for Hire blatantly torturing and killing a stray dog is beyond the norms of the word 'inhumane'. This issue has been going on since and the animal rights movement in the world won't keep quiet about this.

 

We, the undersigned, bring forward to you an urgent matter as stated below:

The issue of how the Iran authorities turning a blind eye on the way the country's stray population are treated has got to stop!

Using brutal methods in destroying the population of strays, as well as dogs that are licensed but because of some mishap, was loose on the streets which are killed as well without any questions asked, whether killed at their pound or on site, is also unacceptable.

The populous Muslim majority country, Iran, is portraying to the international world of how it's Muslim majority are treating these animals. The message sent across the international media is really giving Malaysia a bad name on how it's Muslim majority are treating it's animals.Under the Poison Act, only trained and licensed individuals are permitted to apply poisonous or lethal injections and so forth. Without these, it is against the Law and Act itself.


32. (1) Any person who wilfully fails to keep any book requiredto be kept under this Act or under any regulation made thereunderor who wilfully fails to make in such book any entry required tobe made by any of this Act or of any regulation made thereunderor who knowingly or recklessly makes any false entry in suchbook which he knew to be false or which he did not believe to betrue shall be guilty of an offence and punishable by a fine notexceeding five thousand ringgit.
The improper methods of treating the stray dog population is totally unacceptable in a humane society. Using lethal fire arms to shoot on site, tying a noose resulting in suffocation, beating up the dog with blunt force, and every other kinds of inhumane methods, it all attributes to the term ANIMAL ABUSE. But the mediocre Iran Law and punishment on Animal Abusers must be amended as well. With such a lenient punishment in place, it is sending the wrong message on how the Iranian Government's stance on animal abuse is. It is portrayed as a 'weak' government. Even the contractors which are hired to kill the stray dogs have already breached this law by using such methods.
This is what we suggest to you in order to reclaim the already tarnished name of Iran  itself.
1.We urged and bring forth a mandate for you who is in power to work with the various animal rights movement in Iran to tackle the issues of the stray population. 
2. To stop hiring non-professionals and un-trained contractors to handle the culling of the strays.
3. To educate the public on animal welfare.
We, the individuals that signed and bring forth this petition, demand the authorities to amend their policies and treatments of all stray animals, to amend the animal abuse lawas and to stop all this senseless killings.