Contre la démolition des pensions de l'enseignement / Tegen de afbraak van het onderwijspensioen

[NL]   ( [FR]: la version en français se trouve en bas) 

Petitie tegen de afbraak van het onderwijspensioen (België)

Langer werken voor minder pensioen? Niet te doen!  

Weinig sectoren zijn zo zwaar getroffen door de pensioenhervormingen als het onderwijs. Leerkrachten die aan het begin van hun loopbaan staan, zullen 5 tot 8 jaar langer moeten werken en als alle geplande maatregelen uitgevoerd worden, zullen ze maar liefst 400 à 600 euro netto per maand minder pensioen krijgen. Met het geplande puntensysteem kan die inlevering nog verder oplopen.

De voorbije en geplande maatregelen raken het onderwijs in het hart.

1. Onaantrekkelijk. Met het verdwijnen van een goede pensioenregeling valt een van de belangrijkste voordelen van het onderwijs weg. Onderwijs dreigt een tweederangs beroep te worden met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit ervan.

2. Ondoenbaar. Vandaag maakt één op acht leerkrachten kans op een burn-out, een risico dat boven de vijfenvijftig nog sterk toeneemt. Als zestigplus de regel wordt, zal het aantal burn-outs een veelvoud worden van het nu al abnormaal hoge aantal.

3. Onfatsoenlijk. Waarom langer werken als er meer dan een half miljoen werklozen zijn en één op vijf van onze jongeren werk zoekt? Dat is absurd.

4. Onnodig. Onze pensioenen zijn perfect betaalbaar. De kost van de vergrijzing stijgt minder snel dan de arbeidsproductiviteit, die de basis is van onze welvaart. De stijgende kost bedraagt bovendien maar een fractie van wat er jaarlijks op belastingparadijzen wordt geparkeerd.

Wij zijn solidair met alle werknemers die opkomen voor een hoger pensioen. Na een volledige loopbaan zou iedereen recht moeten hebben op een pensioen van minstens 1500 euro.  

Daarom eisen wij:

1.    Het handhaven van de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar en de mogelijkheid om op 58 jaar uit te stappen.

2.    Het behoud van de diplomabonificatie, de pensioennoemer 1/55 en de huidige berekening van het referentieloon.

3.    Het afvoeren van het geplande puntensysteem voor de pensioenen.

4.    De invoering van serieuze uitdoofbanen voor vijfenvijftig plussers.

5.    De erkenning van de lerarenjob als ‘zwaar beroep’.

6.    De vermindering van de werkdruk en planlast.

7.    Werkzekerheid voor jonge starters in het onderwijs.

 

Lees ook de Opinie van 25 delegees over het onderwijspensioen (De Wereld Morgen, 14 december 2017) op: 

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/12/14/leven-we-om-te-werken-of-werken-we-om-te-leven-over-het-onderwijspensioen

 Lees ook : Is het waar dat de jonge leraars 400 tot 600 euro netto per maand minder pensioen zullen krijgen?

Lees ook :  Langer werken om peperdure gevechtsvliegtuigen te betalen?

Lees ook :  Geknabbel aan onderwijspensioenen moet stoppen

Lees ook :   5000 leraars ondertekenen petitie

[FR]

Pétition contre la démolition des pensions dans l’enseignement  (belge)

Travailler plus longtemps pour moins de pension? Pas question!

Peu de secteurs sont aussi durement touchés par les réformes des pensions que l'enseignement. Les enseignants qui sont maintenant en début de carrière, devront travailler 5 à 8 ans de plus et recevront 400 à 600 euros net en moins par mois pour leur pension, si toutes les mesures prévues sont mises en œuvre. Si le système de la pension à points était introduit, la ponction pourrait être encore plus grave.

Les mesures adoptées et celles qui sont prévues affectent profondément l’enseignement.

1. Attractivité. L’abolition d’un bon régime de retraite signifie défaire l’enseignement d’un de ses ‘bénéfices’ les plus importants. L’enseignement risque de devenir une profession dévalorisée

2. Intenable. Aujourd'hui, un enseignant sur huit risque l'épuisement professionnel, un risque qui augmente brusquement à l'âge de cinquante-cinq ans. Si soixante plus devient la règle, le nombre de burn-out sera multiplié alors qu’il est déjà anormalement élevé.

3. Indécent. Pourquoi faire travailler plus longtemps s’il y a plus d'un demi-million de chômeurs et un jeune sur cinq qui cherche du travail? C’est absurde.

4. Pas nécessaire. Nos pensions sont payables. Le coût du vieillissement augmente moins vite que la productivité du travail, base de notre prospérité. De plus, la hausse de ces coûts ne représente qu'une fraction des capitaux parqués annuellement dans les paradis fiscaux.

Nous sommes solidaires avec tous les travailleurs qui défendent une pension plus élevée. Après une carrière complète, tout le monde devrait avoir droit à une retraite d'au moins 1500 euros.  

C'est pourquoi nous exigeons:

1. Le maintien de l'âge légal de la retraite à 65 ans et la possibilité de sortir à 58 ans.

2. Le maintien de la bonification diplôme, du tantième 1/55 et du calcul actuel du salaire de référence

3. La non-instauration du système à points prévu pour les pensions.

4. La création d’emplois ‘fin de carrière’ adaptés pour les collègues de plus de cinquante-cinq ans.

5. La reconnaissance du métier d'enseignant comme «profession lourde».

6. La réduction de la charge de travail.

7. La sécurité d'emploi pour les jeunes qui débutent dans l’enseignement

LIRE aussi: la carte blanche de 25 délégué(e)s  (Le Vif, 4 décembre 2017)

Lire aussi: (Le Vif, 4 février 2018)  Pénibilité des enseignants: l'histoire du ministre qui ne lisait pas son projet de loi

.

Collage.JPG

 

Sign this Petition

By signing, I accept that Tino Delabie will be able to see all the information I provide on this form.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes:
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...