Turun yliopiston etnologian professuuriin kohdistuvat säästötoimet tulee perua! (edit 17.1.2023)

På svenska nedan

Scroll down for English version

Etnologian professuuri ja tieteenala uhattuna Turun yliopistossa!

edit 17.1.2023 – Työnantajapuoli haluaa meidän tarkentavan, että etnologian professuuria ei ole ehdotettu lakkautettavaksi, sen sijaan he ovat kirjanneet säästösuunnitelmiinsa, että etnologian ja folkloristiikan yhdistämistä pohditaan ja että professuurimme saatetaan jäädyttää eläköitymisen johdosta. Seuraukset ovat kuitenkin samat: etnologiassa ei olisi omaa professoria, mikä näivettäisi ja lopulta lopettaisi etnologian tutkimustoiminnan Turun yliopistossa. Huolemme on siis yhä yhtä suuri.

Turun yliopisto (Suomi) suunnittelee etnologian professuurin (European Ethnology) lakkauttamista nykyisen professorin, Helena Ruotsalan, jäädessä eläkkeelle. Tämä ei vaikuta ainoastaan Turun yliopiston etnologian opetukseen, vaan se tarkoittaa valtakunnallisella tasolla tieteenalan merkittävää heikentämistä. Etnologia on eurooppalaisissa yliopistoissa merkittävä tieteenala ja Turun etnologit ovat tehneet kansainvälisesti pitkäjänteistä ja tuloksellista yhteistyötä. Tieteenalan elinvoimaisuudelle professuuri on elintärkeä asia, sillä Suomessa alalla on professuuri vain neljässä yliopistossa, ja näistä yksi on tällä hetkellä vailla tehtävänhoitajaa. Suomessa on useita tieteenalakohtaisia luottamustehtäviä tieteellisissä seuroissa, julkaisufoorumeissa sekä rahastoissa ja järjestöissä. Mikäli etnologien koulutusta supistetaan, ovat kerrannaisvaikutukset alalle mittavat.

Etnologian (ent. kansatiede) professuuri on ollut Turun yliopistossa vuodesta 1960 lähtien. Oppiaineesta lakkautettiin yliopistonlehtorin tehtävä vuonna 2020, ja tällä hetkellä oppiaineessa on professorin lisäksi yksi yliopisto-opettaja. Etnologia on kokoonsa nähden erittäin suosittu pääaine sekä sivuaine ja oppiaineessa on peräti 22 aktiivista jatko-opiskelijaa. Turun etnologiassa väiteltiin viimeksi marraskuussa 2022, seuraava väitös on helmikuussa 2023, yksi väitöskirja on parhaillaan esitarkastuksessa ja toinen menossa keväällä 2023. Professuurin lopettaminen vaarantaa paitsi jatko-opiskelijoidemme oikeusturvan, myös tiedeyhteisön tulevaisuuden valtakunnallisesti. Suunniteltu etnologian professuurin lakkauttaminen vaikuttaa myös suoraan perustutkinto-opiskelijoihimme, sillä se vähentää etnologian opetusta, lopettaa etnologian syventävät opinnot sekä pro gradujen ohjauksen. 

Yliopistoissa painotetaan nykyisin ulkoisen rahoituksen hankkimista. Etnologian oppiaine on hankkinut mm. syksyllä 2022 yhteensä 511 700 euroa tutkimushankkeisiin Koneen säätiöltä ja Turun kaupunkitutkimusohjelmasta. OPM rahoittaa etnologian yhteydessä toimivaa nuorisotyön tallentamiseen keskittyvää Nuoperia 140 000 eurolla vuosittain. Tämä on osoitus paitsi laadukkaasta tutkimustoiminnasta, myös siitä yhteiskunnallisesti ja paikallisesti merkittävästä työstä, jota oppiaineessa tehdään.

Etnologia ja monen muistissa edelleen kulkeva kansatiede on aina ollut yhteiskunnallisesti merkittävä ja vaikutusvaltainen ala. Etnologian alumneissa on mm. museonjohtajia, järjestökentän aktiiveja, maahanmuuttotyössä toimivia - yhteiskuntaan monesta eri suunnasta vaikuttavia kulttuurialan ammattilaisia. Myös tieteen kentillä etnologit ovat saavuttaneet merkittäviä tehtäviä. Etnologi on arjen asiantuntija, kulttuurista ymmärrystä ja kestävää tulevaisuutta luova ja edistävä humanisti. Nykyisessä maailmantilanteessa tätä arvokasta tietotaitoa ei ole varaa hukata. 

Auta meitä pelastamaan etnologian professuuri Turussa! Kiitos!

 

Etnologiprofessuren och disciplinen etnologi hotad vid Åbo universitet!

edit 17.1.2023 – Arbetsgivarsidan vill att vi preciserar att professuren i etnologi inte har föreslagits att avskaffas. Istället har arbetsgivaren sparplaner, funderar på en sammanslagning av ämnena etnologi och folkloristik och att vår professur kanske inte besätts på grund av pensioneringen. Konsekvenserna blir dock desamma: det skulle inte finnas någon egen professor i etnologi, vilket skulle leda till att forskningen i etnologi vid Åbo universitet stagnerar och slutligen upphör. Vår oro är alltså fortfarande lika stor.

Åbo universitet planerar att avskaffa professuren i etnologi (europeisk etnologi) när den nuvarande professorn Helena Ruotsala går i pension. Ifall planen om avskaffning verkställs kommer beslutet inte bara att påverka etnologiundervisningen vid Åbo universitet utan skulle även innebära en betydande försvagning av disciplinen på nationell nivå, för i Finland finns det bara fyra universitet som har en professur, och en av dessa är för närvarande ofullbordad.Etnologi är ett viktigt ämne vid europeiska universitet och etnologerna i Åbo har engagerat sig i ett långsiktigt och fruktbart samarbete internationellt. För disciplinens framtid är en professur oerhört viktig.

Vid Åbo universitet har en professur i etnologi funnits sedan 1960. Universitetslektorsbefattningen i ämnet avskaffades 2020 och för närvarande finns endast en universitetslärarbefattning i ämnet utöver professorn.Etnologi är ett mycket populärt huvudämne och biämne oberoende sin storlek och det finns så många som 22 aktiva doktorander i ämnet. Den senaste disputationen i ämnet ägde rum i november 2022, nästa disputation hålls i februari 2023, en avhandling förhandsgranskas för närvarande och en annan åker på förgranskning senare under våren 2023.

Avskaffandet av professuren riskerar inte enbart doktoranders rättsskydd utan också framtiden för forskarsamfundet i hela landet. Det planerade avskaffandet av professuren i etnologi kommer också att ha en direkt inverkan på studenterna och deras studier. Etnologikurserna kommer att minska, magisterkurserna kommer inte att kunna ges och handledningen av graduskribenter slutar.

Vid universiteten ligger tyngdpunkten för närvarande på att erhålla extern finansiering. Hösten 2022 erhöll ämnet sammanlagt 511 700 euro för forskningsprojekt från Konestiftelsen och Åbo stadsforskningsprogram. UM finansierar Nuoperi, som fokuserar på att dokumentera ungdomsarbete i samband med etnologi, med 140 000 euro årligen. Dessa exempel är inte enbart bevis på högkvalitativ forskningsverksamhet utan också på det socialt och lokalt betydelsefulla arbete som utförs i ämnet. Etnologi har och kommer alltid att vara en socialt betydelsefull och inflytelserik disciplin.

Utexaminerade etnologer från Åbo universitet jobbar till exempel som museichefer, inom föreningar och med invandring, dvs. etnologerna placeras inom arbetslivet inom olika typer av kulturarbete som påverkar samhället på många olika sätt. Även inom det akademiska samfundet har etnologerna uppnått betydande positioner. En etnolog är en expert på vardagsliv, en humanist som skapar och främjar kulturell förståelse och hållbar framtid. I den nuvarande världssituationen har detta värdefulla kunnande inte råd att gå till spillo.

Hjälp oss att bevara professuren i etnologi vid Åbo universitet! Tack!

 

Professorship and discipline of Ethnology are under threat at the University of Turku!

edit 17.1.2023 – Our employer wants us to clarify that there is no proposal to abolish the professorship of European ethnology; instead, they have registered in their savings plans, that consideration is being given to combining European ethnology and folklore studies and that our professorship may be frozen as a result of retirement. However, the consequences are the same: there would be no professor in European ethnology, which would shrivel and eventually stop ethnologícal research at the University of Turku. Our concern is therefore still the same.

The University of Turku (Finland) plans to abolish the professorship of European Ethnology when the current professor Helena Ruotsala retires. This will not only affect the teaching of ethnology at the University of Turku, but will mean a significant weakening of the discipline and humanities at the national level. Ethnology is a major field of humanities in European universities. This professorship is vital, because in Finland, there is a professorship in only four universities, and one of these is currently unfilled. Finland has several sector-specific positions of trust in scientific associations, publication forums, funds and organisations. If the training of ethnologists reduces, the multiplier effect will be considerable.  

The professorship of European ethnology has been at the University of Turku since 1960. In addition to the professor, there is currently one university teacher in the department. European ethnology is a popular major as well as a minor, and there are as many as 22 active postgraduate students. The end of the professorship endangers the legal security of our postgraduate students, but also the future of the scientific community at national level. The planned abolition of the professorship of European Ethnology will also have a direct impact on our undergraduate students, as it will reduce ethnology teaching, stop advanced ethnology studies and master’s guidance.  

Universities are currently emphasising the acquisition of external funding. In autumn 2022, European ethnology at the University of Turku acquired a total of EUR 511 700 for research projects. The Ministry of Education finances Nuoperi, which focuses on documenting youth work with EUR 140 000 per year. These outcomes reflect not only the high quality of research, but also the high impact both socially and locally. The alumni of European ethnology include museum leaders, and leaders of the associations, they also work in immigration etc. These professionals affect society on multiple levels. Ethnologist is an expert in everyday life, a humanist who creates and promotes cultural understanding and a sustainable future. In the present world situation, this valuable know-how cannot be lost.

Help us save the professorship of European ethnology in Turku! Thank you!


Tiina Suopajärvi, Ethnos ry    Contact the author of the petition